Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 339 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Første udkast til brev: Thorvaldsen undskylder sin langvarige tavshed med sin sygdom, der har gjort ham uarbejdsdygtig. Han beder Abildgaard forsøge at sælge de buster, han har sendt til Danmark og give den eventuelle indtægt til hans far. Han meddeler prisen på en buste og takker for, at Abildgaard har anbefalet ham til udsmykningsopgaver til Christiansborg.

Se original [Translation]

Gode Her Justids Raad! meget lange Tiid
De maae tilgive at ieg ikke efter Skyldighed har skrivet Dem til; jeg har al den Tiid været saa Sÿg at ieg slet ikke har kundet arbejde og af den Aarsag saa melangkolsk at ieg minder har kundet opfylde den angeneme Plig at skrive til min Velynderre. Hvad mine Buster de øvrige angaaer aaverlader ieg ganske til Dem Her Justisraad at bestemme Deres Værd. jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for fragt og deslige der vil komme paa min Side, da jeg formoder at Academiet betaler det som ieg har bestem[t] til Samme. Skulde De endnu kunde giøre noget mere ud af Busterne og saa ønsker jeg at De vilde anvende det paa min Fader Da ieg har ikke endnu været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste og takker Her Justitsraaden for den Godhed De har havt for dem,
jeg forlod mig paa at Madam Brun[...]
Busterne vare alle gjote paa Spe Spekulation De til Hr Ju[stitsraaden] undtagene og en anden af menesteren Burgh i Madrid for Vilken ieg alt hog har taget modtaget Betaling ieg veed ikke om Hr kapetain Kapetain Berger efter mig Brev til ham har udtaget Denne af Kassen. Hvis ikke beder ieg tilsænde ham denne med en sigger Sekker Leælighed
– en Byste af den storelse som de ieg har sent vil omtrent [komme] paa en 30–40 Piaster. Midlertid er De saa god at lade mig vide hvilke De ønsker Da det vist vist skulde blive besørgede paa det oekonomiskeste.
– Endnu maa ieg takke Dem for Derris anbefaling til Slottes Arbejde som ieg vist skal udføre med al mulig flid jeg anbefaler mig Deres Godhed og forbliver De[res]

Deres f
Dem Forbun dende dene

Generel kommentar

Dette brevudkast er forlæg til det afsendte brev, der findes bevaret i dag. Der findes endnu et udkast, samt et brudstykke hertil, som må repræsentere et senere stadium i brevskrivningsprocessen, da de i højere grad end dette er identiske med det afsendte brev.
For kommentarer til de dele af brevudkastet, der er gentagelser af det afsendte brev, se dette.

Som det ses, præges nærværende udkast af overstregninger og stavefejl, hvilket antagelig dokumenterer, at Thorvaldsen selv er udkastets ophavsmand. Om billedhuggerens evner som brevskriver, se referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Udkastet er skrevet på et ark papir, som også rummer tekststykker, der må være stiløvelser, fantasier eller mest sandsynligt afskrifter.

Arkivplacering
m28, nr. 22,1
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Friederike Brun · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 21.04.2015 Print