Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 338 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Tredje udkast til brev: Thorvaldsen undskylder sin langvarige tavshed med sin sygdom, der har gjort ham uarbejdsdygtig. Han beder Abildgaard forsøge at sælge de buster, han har sendt til Danmark og give den eventuelle indtægt til hans far. Han meddeler prisen på en buste og takker for, at Abildgaard har anbefalet ham til udsmykningsopgaver til Christiansborg.

Se original [Translation]

Gode Her Justits Raad!
De maae tilgive at jeg i saa lang Tiid ikke har skrivet Dem til; jeg har været næsten et helt Aar saa syg, at jeg ikke har kundet arbejde, og af den Aarsag saa melankolsk at jeg endnu mindre har kundet sat mig til at skrive. Dog er jeg nu noget bedre og har igjen begyndt at Arbejde lidet.
Bysterne vare alle giorte paa Spekulation, de til Hr Justidsraaden undtagne og en anden af vores Menister Buche [?] i Madrid. Jeg veed ikke om Hr Kapitain Berger efter mit Brev til ham har udtaget den af Kassen, hvis ikke, beder jeg at De ville være saa god at besørge ham den tilsendt med en sikker Lejlighed. Hvad de øvrige angaaer overlader ieg ganske til Dem at giøre dermed som De bedst synes. Jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for Fragt og deslige der vil komme paa min Side, da jeg formoder at Accademiet betaler det, som jeg har bestemt til at forevise Samme. Skulde De kunne gjøre noget mere ud deraf saa ønsker ieg at De vilde anvende det paa min Fader, da ieg ikke endnu har været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste. jeg takker Justidsraaden forbindligst for den Godhed De har havt for dem – en Byste af den Størelse som de ieg har sendt vil omtrent koste 30 40 Piaster. Midlertiid er De saa god at lade mig vide hvilke De ønsker da de vist skulle blive besørgede paa det oekonomiskeste
Endnu maa ieg takke Dem for Deres Anbefaling til Slottes Arbejde som jeg vist skal udføre med al mulig Flid ieg an[...] [...]ke Hr Baron Schubart har seet[...]

kom til De Det til han mig han Det som ikke kan

Hr Baron Schubart har merkket seedt min bedrøvelige forfagtning og hos denne fortreffelige Mand har lovet at giøre alt muligt for mig, naar De nu med Deres Sædvanlige Godhed som ieg ogsaa erkjænder af Deres Anbefaling til Slottets Arbejde vil bidrage til mit bedste saa troer ieg vist, ieg kunde udføre arbeydet for billigere Pris her end i Kiøbenhavn

jeg Rothe Rothe
Rothe Det sam
Jeg anbefaler mig fremdeles Deres Godhed og henlever
Til
Herr Justidsraad N. Abildgaard

Deres
forbundne
T
Generel kommentar

Ovenstående er et udkast til Thorvaldsens brev af 25.2.1804 til Abildgaard. Udkastet er næsten identisk med den afsendte version, men fra og med afsnittet “Endnu maa ieg takke Dem for…” ses fragmenter, der ikke kom med i det afsendte brev.
Der findes to andre udkast til brevet, et mindre brudstykke, der ligner dette, og et tidligere, knap så færdigtarbejdet udkast til samme brev.
For kommentarer til de dele af brevudkastet, der er gentagelser af det færdige brev, se dette.

Udkastet er skrevet på samme stykke papir som kontraktudkastet af februar 1804 mellem Thorvaldsen og grevinde Vorontsova om udførelse af tre skulpturer og to portrætbuster. Kontraktudkastet er skrevet før nærværende udkast til Abildgaard.

Arkivplacering
m28, nr. 21
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kopiering efter antikken · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Waldemar Henrik Rothe · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.09.2017 Print