The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 338 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.2.1804 [+]

Dating based on

Dateringen skyldes datoangivelsen på det afsendte brev, som dette udkast er forlæg til.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Third draft of a letter: Thorvaldsen apologizes for his long silence due to an illness which has left him incapable of working and writing. He asks Abildgaard to sell the busts he has sent to Denmark and give any profits to his father. He informs Abildgaard of the price of a bust and thanks him for having recommended him for commissions for Christiansborg Palace.

See Original [Translation]

Gode Her Justits Raad!
De maae tilgive at jeg i saa lang Tiid ikke har skrivet Dem til; jeg har været næsten et helt Aar saa syg, at jeg ikke har kundet arbejde, og af den Aarsag saa melankolsk at jeg endnu mindre har kundet sat mig til at skrive. Dog er jeg nu noget bedre og har igjen begyndt at Arbejde lidet.
Bysterne vare alle giorte paa Spekulation, de til Hr Justidsraaden undtagne og en anden af vores Menister Buche [?] i Madrid. Jeg veed ikke om Hr Kapitain Berger efter mit Brev til ham har udtaget den af Kassen, hvis ikke, beder jeg at De ville være saa god at besørge ham den tilsendt med en sikker Lejlighed. Hvad de øvrige angaaer overlader ieg ganske til Dem at giøre dermed som De bedst synes. Jeg veed ikke hvor meget af Omkostningerne for Fragt og deslige der vil komme paa min Side, da jeg formoder at Accademiet betaler det, som jeg har bestemt til at forevise Samme. Skulde De kunne gjøre noget mere ud deraf saa ønsker ieg at De vilde anvende det paa min Fader, da ieg ikke endnu har været istand til at kunde bidrage noget til mine Forældre[s] Bedste. jeg takker Justidsraaden forbindligst for den Godhed De har havt for dem – en Byste af den Størelse som de ieg har sendt vil omtrent koste 30 40 Piaster. Midlertiid er De saa god at lade mig vide hvilke De ønsker da de vist skulle blive besørgede paa det oekonomiskeste
Endnu maa ieg takke Dem for Deres Anbefaling til Slottes Arbejde som jeg vist skal udføre med al mulig Flid ieg an[...] [...]ke Hr Baron Schubart har seet[...]

kom til De Det til han mig han Det som ikke kan

Hr Baron Schubart har merkket seedt min bedrøvelige forfagtning og hos denne fortreffelige Mand har lovet at giøre alt muligt for mig, naar De nu med Deres Sædvanlige Godhed som ieg ogsaa erkjænder af Deres Anbefaling til Slottets Arbejde vil bidrage til mit bedste saa troer ieg vist, ieg kunde udføre arbeydet for billigere Pris her end i Kiøbenhavn

jeg Rothe Rothe
Rothe Det sam
Jeg anbefaler mig fremdeles Deres Godhed og henlever
Til
Herr Justidsraad N. Abildgaard

Deres
forbundne
T
General Comment

This is a draft of Thorvaldsen’s letter dated 25.2.1804 to Abildgaard. The draft is almost identical to the final version, but from the paragraph beginning “I must also thank you for …”, there are fragments which were not included in the final letter.
There exist two other drafts of the letter, a shorter “fragment”:/dokumenter/m28,nr.91,2, which resembles this one, and an earlier, not quite as finished draft of the same letter.
For comments on the parts of the letter draft which are repetitions of the final letter, see this.

The draft is written on the same piece of paper as the draft contract dated February1804 between Thorvaldsen and Countess Vorontsova concerning the execution of three sculptures and two portrait busts. The draft contract was written before the present draft to Abildgaard.

Archival Reference
m28, nr. 21
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Copying Antiquity · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Johan Hartvig Ernst von Berger · Edmund Bourke · Waldemar Henrik Rothe · Herman Schubart · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Works
Last updated 01.09.2017 Print