No. 388 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Andet udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, at han har været alvorligt syg. Han beder Abildgaard godkende, at han i dennes navn hæver penge til betaling for transporten af de kasser, han har sendt til København. Han spørger, om Abildgaard også vil tage sig af de andre pakker, han har sendt. Busten af Mathias Saxtorph, A899, vil snart være færdig.

Se original [Translation]

Hr Justiceraad

Enskiøndt jeg i lang Tid ikke har haft den Ære at bekomme Brev fra Justice Raaden, saa har jeg dog med fornøelse erfaret af Hr Wallich og Horenbeck at De befinder Dem frisk og vel som altid vil glæde mig at høre. Jeg kan ej beskrive alt det jeg har lidt i en Sygdom som næsten et helt Aar har holdt mig uden at see ende paa at leve eller Død. De vil let kunde forestille Dem H JusticeRaad i end saadan tilstand min forfatning i et fremmet Land og ingen anden Resource end at tage Penge op paa de Arbejder som ieg haver forpligtet mig at udføre, som har netrykket mit Humeur endnu mere; Indtil ieg har haft den Lykke at giøre bekjenskab med vor Minister Hr Kammerherre v Schubart som har giordt alt for mig, Hvad som en Ædel og Retskaffen Mand kand giøre for sit Med Menneske. jeg er nu paa hans Lyststed paa Montenero da han har havt den Godhed at Inviter mig for ikke at opholde mig i Rom disse hede og usundte Sommer Maaneder. Ved min Nærværelse i Livorno har ieg erfaret hos den Danske Consul Ulrick at han endnu ikke er betaldt for mine Kasser som han har besørget til Kiøbenhavn. Han var næsten opbragt imod mig, og havde været det meget meere dersom Hr Baron Schubart ikke alt forud havde forsikret ham at han ingen frygt skulde have for hans udlæg.
Jeg tør altsaa smigre mig at De vil have den Godhed for mig at medvirke til denne Sags Afgiørelse, og for at hæve alt mulig vidtløftighed paa Deres Side tager jeg mig den Frihed at foreslaae JusticeRaaden at tillade mig at jeg trækker i sædvanlig Stiil à to Maaneder Dato en Vexel for den hele Summe paa Dem til Fordel for Hr Cunsul Ulrich i Livorno; tilligemed det som Justice Raaden har indcasseret, for de i sin Tiid solgte Byster, jeg er vis paa at accademiet ikke forlanger at ieg skal betale de Kasser med mit Arbejder som jeg efter min Instrux har skikk[et] Samme. Vil Hr Justice Raaden ogsaa bevise mig den tieneste at modtage en stor Portefeuille med Kaaberstykker som er kommen til Professor Münter addresse[n] derpaa er til Her West, den samme addresse som er paa endel af de Pakker Justice Raaden er saa god at forvare for mig, jeg har heller ikke hørt noget om en Bog med Raderede Landskaber som de Herrer Obelitz og Schumacher toge med sig for mig til Kiøbenhavn. Kunde Justice Raaden ogsaa medtage den saa var det mig usigelig kiært. Hr Doctor Schel beder jeg flitigst hilset og hans hos mig bestildte Buste snart skal blive ferdig Han kiender Hr Obelitz og Hr Schumacher. F Han har giord Rejsen ned

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brevudkast kan findes i det afsendte brev af 6.8.1804, bortset fra det ene sted, hvor indholdet er et andet.

Brevudkastet er et af tre til det afsendte brev. Da ordlyden i hovedsagen er identisk med de første 2/3 af det afsendte brev, repræsenterer brevudkastet et senere stadium i brevskrivningsprocessen end et andet brevudkast, der på flere punkter afviger fra det afsendte brev.
Udkastet er skrevet med blyant og visse steder rettet igennem med blæk, sandsynligvis af Herman Schubart. Papiret er Schubarts karakteristiske, svagt lyseblå konceptark.

Arkivplacering
m28, nr. 28
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Det afsendte brev gengivet hos Thiele I, p. 238-240.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Montenero · Mæcenvirksomhed · Portrætbuster, samtidige personer · Saxtorphs buste · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian Hornbech · Friedrich Münter · Frederik Obelitz · Poul Scheel · Herman Schubart · Jens Schumacher · J.C. Ulrich · Arnold Wallick · Jørgen West
Værker
Sidst opdateret 29.06.2015 Print