The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 388 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

6.8.1804 [+]

Dating based on

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Second draft of a letter: Thorvaldsen informs Abildgaard that he has been seriously ill. He asks Abildgaard’s permission to draw money in his name to pay for the transportation of the crates he has sent to Copenhagen. He asks him to take care of the packages he has also sent. The bust of Mathias Saxtorph, A899, will soon be finished.

See Original [Translation]

Hr Justiceraad

Enskiøndt jeg i lang Tid ikke har haft den Ære at bekomme Brev fra Justice Raaden, saa har jeg dog med fornøelse erfaret af Hr Wallich og Horenbeck at De befinder Dem frisk og vel som altid vil glæde mig at høre. Jeg kan ej beskrive alt det jeg har lidt i en Sygdom som næsten et helt Aar har holdt mig uden at see ende paa at leve eller Død. De vil let kunde forestille Dem H JusticeRaad i end saadan tilstand min forfatning i et fremmet Land og ingen anden Resource end at tage Penge op paa de Arbejder som ieg haver forpligtet mig at udføre, som har netrykket mit Humeur endnu mere; Indtil ieg har haft den Lykke at giøre bekjenskab med vor Minister Hr Kammerherre v Schubart som har giordt alt for mig, Hvad som en Ædel og Retskaffen Mand kand giøre for sit Med Menneske. jeg er nu paa hans Lyststed paa Montenero da han har havt den Godhed at Inviter mig for ikke at opholde mig i Rom disse hede og usundte Sommer Maaneder. Ved min Nærværelse i Livorno har ieg erfaret hos den Danske Consul Ulrick at han endnu ikke er betaldt for mine Kasser som han har besørget til Kiøbenhavn. Han var næsten opbragt imod mig, og havde været det meget meere dersom Hr Baron Schubart ikke alt forud havde forsikret ham at han ingen frygt skulde have for hans udlæg.
Jeg tør altsaa smigre mig at De vil have den Godhed for mig at medvirke til denne Sags Afgiørelse, og for at hæve alt mulig vidtløftighed paa Deres Side tager jeg mig den Frihed at foreslaae JusticeRaaden at tillade mig at jeg trækker i sædvanlig Stiil à to Maaneder Dato en Vexel for den hele Summe paa Dem til Fordel for Hr Cunsul Ulrich i Livorno; tilligemed det som Justice Raaden har indcasseret, for de i sin Tiid solgte Byster, jeg er vis paa at accademiet ikke forlanger at ieg skal betale de Kasser med mit Arbejder som jeg efter min Instrux har skikk[et] Samme. Vil Hr Justice Raaden ogsaa bevise mig den tieneste at modtage en stor Portefeuille med Kaaberstykker som er kommen til Professor Münter addresse[n] derpaa er til Her West, den samme addresse som er paa endel af de Pakker Justice Raaden er saa god at forvare for mig, jeg har heller ikke hørt noget om en Bog med Raderede Landskaber som de Herrer Obelitz og Schumacher toge med sig for mig til Kiøbenhavn. Kunde Justice Raaden ogsaa medtage den saa var det mig usigelig kiært. Hr Doctor Schel beder jeg flitigst hilset og hans hos mig bestildte Buste snart skal blive ferdig Han kiender Hr Obelitz og Hr Schumacher. F Han har giord Rejsen ned

General Comment

The notes for this draft are to be found in the final version of
6.8.1804, apart from one passage, where the content differs.

This is one of three drafts of the final letter”:/dokumenter/ea0173. As the wording is identical to the first 2/3 of the final letter, the draft represents a later stage in the writing process than another “draft, which differs from the final version in several respects.
The draft is written in pencil and, in some places, corrected in ink, probably by Herman Schubart. The paper is Schubart’s characteristic, pale blue draft paper.

Archival Reference
m28, nr. 28
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Det afsendte brev gengivet hos Thiele I, p. 238-240.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Montenero · Patronage · Portrait Busts, Contemporary Persons · Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Book Collection · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Christian Hornbech · Friedrich Münter · Frederik Obelitz · Poul Scheel · Herman Schubart · Jens Schumacher · J.C. Ulrich · Arnold Wallick · Jørgen West
Works
Last updated 29.06.2015 Print