No. 387 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Montenero den 6 August 1804

Underdanigst Pro Memora

Efter lang Tavshed giver jeg mig den Ære at tilskrive det Kongelige Academi; da det har været mig umueligt før at opfylde denne under[da]nige Pligt formedelst en langvarig Sygdom som havde berøvet mig alle mine Kræfter, og sadt mig i den ynkværdigst Forfatning. Nu begynder min Helbred meget at bedres, hvilket jeg forskylder vor gode Minister Kammerherre Schubart som med det ædelste Hjerte har sørget for mig; og da jeg fornemlig maae tilskrive den usunde Romerske Luft medens Sommer Maanederne min Sundheds Tab, har jeg med Skjønsomhed taget imod hans velmeende Tilbud at tilbringe dem paa hans Lysted i Toscana hvor jeg allerede føler Virkningen af denne Sundere og kiølere Luft. Jeg tænker om faae Dage at giøre en Rejse til Carara for at indkiøbe Marmor, og haaber jeg at være i Rom i September for der med fornyede Kræfter at arbeyde paa min Jason om hvilken jeg havde den Ære at melde Academiet i min seeneste Skrivelse. Siden den Tid har jeg antaget et Arbeyde for den Rusiske Grevinde Voronzoff som bestaaer i en Ganymed en Bacus og en Gruppe af Amor og Pigsché alle af 6 Romerske Palmer Høyde. Jeg smigrer mig med det Haab, at Academiet paa hvis Godhed jeg har havdt saa mange Prøver ey vil tage det fortrydeligt op at jeg søger ved at tage mig fremmed Arbeyd paa, at tilbagevinde den Tid, og oprette det Tab jeg har giordt i Revolutionstiden, som standsede Konstnernes Fortskridte og som blev paafuldt af min græsselige Sygdom. Jeg vil nu med fordobbelt Iver begynde at arbeyde og at vise mig værdig til det meget Gode som Academiet har bevist mig imedens Høytsamme opmuntrede mig ved en Aalig Underholdning. Mit Hjerte føler dybt at uden samme havde jeg ikke kundet giordt de Fortskridt som nu bidrager til en ærefuld Bane, og til saa mange værdige Kunstkjenderes Yndest.
Det være mig tilladt at anbefale mig i det Kongelige Academies Bevaagenhed, og Vedligeholdelsen af dets Beskyttelse, som er mig saa vigtigt; da jeg skal uafladelig stræbe at gjøre mig Dets høye Gunst værdig

underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 27.8.1804: “Skrivelse til Academiet fra Hr. Thorvaldsen blev forelæst, dat[.] Montenero d. 6 Aug. d. A. hvori meldes at han formedelst langvarig Sygdom er blevet standset i sit Arbejde paa Jason, om hvilken hans seneste Skrivelse til Academiet giør Melding, men at han nu føler sig bedre og haaber i Rom at tilendebringe saavel dette Arbejde som andre for Grevinde Voranzoff af ham antagne Arbeider, bestaaende af en Ganymed, en Bacchus, og en Gruppe af Amor og Psyche, alle af 6 romerske Palmers Høide.”

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2162, 4º
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Thiele I, p. 229-230.
Sidst opdateret 17.07.2017 Print