6.8.1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Montenero

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er udateret, men det er forlæg til det afsendte brev af 6.8.1804.

Resumé

Andet udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, at han rejser til marmorbruddene i Carrara sammen med Herman Schubart. Han har modtaget flere værkbestillinger. Han takker for Abildgaards vedvarende støtte.

Dokument

FI Hav den Godhed at tale med Dem om bevidste BogII. Jeg anvender min Tiid her paa dette yndige Sted saa godt som mueligt, og om faae Dage agter Kammerherren at giøre en Tour med mig til Carara for der at see de berømte Marmor Gruber, og at sætte mig derved i Forbindelse med de Menesker som sælge det bedste Marmor til Statuer og Grupper. Adskillige Fremmede Herrer og Damer have bestilt nogle hos mig hvilket Justiceraaden vil erfare af mit Brev til Accademiet, hvilket vist ikke vil fortryde paa at jeg har taget mig Arbeyde paa, for Fremmede, da Dets Hensigt er at jeg skal danne mig, og blive en Konstner den Naade og Bevaagenhed værdig som Accademiet har beviist mig medens jeg nød Dets Stipendium. Jeg føler dybt at jeg er denne Bistand de Fortskridt som jeg har giort i Konsten skyldig; og jeg føler endnu dybere at jeg har Justiceraadens Godhed at takke derfor. Hvad ivrigere Ønske kunde jeg derfor have end Vedligeholdelsen af samme? og jeg kand ikke slutte mit Brev uden at anbefale mig i Justiceraadens stedsevarende Venskab, som vil bidrage til at opmuntre min Iver for Konsten, og at giøre mig værdig til Sammes Bevaagenhed.
Den sunde Luft i Montenr og Kammerherre Schubarts venskabelige Omsorg for mig har havt en særdeles god Virkning paa min Sundhed, og nu vil jeg begynde med fordobbelte Kræfter paa de bestilte Arbeyder, overbeviist om at Justiceraaden vil stedse tage venskabelig Andeel i Skiæbnen af hans

ærbødigste Forbunden
Thorwaldsen

Oversættelse af dokument

F Show the kindness to talk with you about the book in question. I spend my time here in this lovely place as well as possible, and in a few days the chamberlain intends to go on a tour with me to Carrara to see the famous marble pits, and thus put me into touch with the people who sell the best marble for statues and groups.Several foreign gentlemen and ladies have commissioned some from me, which the Counsellor will learn from my letter to the Academy, which surely will not disapprove of my accepting work for foreigners as its intention is for me to educate myself and become an artist worthy of the honour and attention which the Academy has shown me while I enjoyed its scholarship. I sincerely feel that I owe the progress I have made in art to this assistance; and even more sincerely I feel that I may thank the Counsellor’s kindness for this. What could I more anxiously wish for than the maintenance of the same? And I cannot finish my letter without commending myself to the perpetual friendship of the Counsellor, which will contribute to encourage my ardour for art, and make me worthy of the favour of the said.
The healthy air in Montenero and the kind solicitude of Mr Schubart have had an extremely good consequence for my health, and now I shall begin with redoubled energy on the commissioned works, convinced that the Counsellor will always have a friendly part in the fate of his,

Most humbly obliged,
Thorwaldsen

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brevudkast kan findes i det afsendte brev af 6.8.1804, bortset fra det ene sted, hvor indholdet er et andet.
Dette brevudkast er et af tre til det afsendte brev. Da ordlyden i store træk er identisk med den sidste 1/3 af det afsendte brev, repræsenterer brevudkastet et senere stadium i brevskrivningsprocessen end det tidligst kendte udkast.
Udkastet er skrevet af Herman Schubart.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Herman Schubart

Arkivplacering

m28, nr. 24

Thiele

Ikke afskrevet af Thiele, men det afsendte brev er gengivet i Thiele I, p. 238-240.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dette tegn skal ikke læses som et F, men som et korrekturtegn, Schubart ofte benyttede i sine udkast, når han ville angive, at et tekststykke – som dette – skulle sættes ind i et andet på det sted, hvor det F-lignende tegn optræder.
    I dette tilfælde blev dette udkast sat sammen med de foregående 2/3 af brevudkastet.

  2. Dvs. den omtalte eller pågældende bog, jf. betydning 1 af bevidst i Ordbog over det danske Sprog.
    Hvilken bog, Thorvaldsen hentyder til, er uvist. Passagen blev redigeret ud i det afsendte brev af 6.8.1804.

Sidst opdateret 29.06.2015