Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802

DENNE ARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

Forbemærkning

I begyndelsen af sit ophold i Rom var Thorvaldsens formelt set udsendt som Kunstakademiets stipendiat, eller “pensionær”, som det blev kaldt. Ifølge Akademiets instruks af 23.8.1796 til billedhuggeren var han forpligtet til “…at indsende en Prøve af sin Fremgang i at arbejde i Marmor, eller en Afstøbning i Gibs over et Marmor-Arbejde han i denne Tid maatte have forfærdiget i Rom, og for Fremtiden hvert Aar han endnu maatte blive udenlands at indsende Prøver af sin Fremgang paa ovenmeldte Maade.”
Thorvaldsen skulle derfor sende værker tilbage til Danmark som bevis på, at han foretog sig noget. I hans stipendietid blev det af forskellige årsager kun til i alt to forsendelser til Danmark. De fremsendte kasser indeholdt ikke kun Thorvaldsens værker, men også bøger, kobberstik o.a.

Hjemsendelsen af disse genstande vidner om, at billedhuggeren i de første år af sin tid i Rom endnu regnede at vende hjem, efter udløbet af hans rejsestipendium 1.7.1802. Som bekendt kom det til at gå anderledes, se mere herom i En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom.

Begge nedennævnte transporter foregik via skib fra Livorno, fordi transporten over land var for usikker i det dengang krigshærgede Europa, og fordi det ville tage alt for lang tid.

1. sending 1798

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: Sommer 1798
Afgang Livorno: Sommer 1798
Ankomst København: Ultimo 1798
Skib: Uvist
Kaptajn: Uvist
Besætningsmedlemmer: Uvist
Passagerer: Uvist
Antal kasser: 1
Tre Thorvaldsen-værker og et par bøger
Transportlister: 30.6.1798, 3.12.1799, 21.7.1800
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Thorvaldsen hjemsendte i sommeren 1798 en kasse med diverse, som afgik med skib fra Livorno. Kassen ankom iflg. Thiele I, p. 133 til København i slutningen af 1798.
Thorvaldsen informerede Akademiet om afsendelsen i brev af 30.6.1798. Kassen var imidlertid stilet direkte til Nicolai Abildgaard, som var bortrejst og blev væk indtil sommeren 1799. Kassen stod derfor i et pakhus på Toldboden, og værkerne i den blev først forevist Akademiet 30.9.1799 (jf. Thiele I, p. 140).
Kunstakademiets dagbog (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) oplyser under 30.9.1799: “En Gruppe i Gibs forestillende Bachus og Ariadne, som af Pensionairen Thorvaldsen i Rom var tilsendt, blev tagne i Øyesyn og fant Forsamlingens Bifald.” Busten af Tyge Rothe, A225 i samme kasse forblev stående i Abildgaards private stuer.
Af brev af 20.5.1799 fra Gotskalk Thorvaldsen fremgår det, at faderen ikke har hørt om kassens ankomst endnu, så givet er det, at den var længe undervejs.

Kassens indhold

Der kendes ingen præcis beskrivelse af de genstande, som Thorvaldsen sendte til København, men ud fra forskellige kilder kan indholdet bestemmes, som følger:

 • Bacchus og Ariadne, A1 (kilde: 30.6.1798)
 • Marmorbuste af Tyge Rothe, A225 (kilde: 30.6.1798)
 • Kopi af en kolossalbuste af Bacchus, uidentificeret (kilde: 3.12.1799)
 • Et foliobind med kobberstik: Les celèbres Tapisseries de Raphaël d’Urbin au Vatican à Rome, gravées par Louis Sommerau, nos. 1-20, Rom 1780. Thorvaldsen beder i sit brev af 24.10.1800 Abildgaard modtage kobberstikkene som gave. Thorvaldsen må senere have erhvervet et nyt eksemplar, da værket findes i Thorvaldsens bogsamling, M315. (kilde: 21.7.1800)
 • En bog fra Georg Zoëga til Abildgaard (kilde: 21.7.1800)

2. sending 1800-02

Thorvaldsen fik i 1802 hjemsendt i alt fem kasser med diverse. Kasserne blev transporteret til København af fregatten Triton ved kaptajn Johan Hartvig Ernst von Berger, der tog dem med fra Livorno. Fregatten ankom til København 10.12.1802, se Topsøe-Jensen & Marquard, op. cit, p. 98.
Alle kasser var stilet til Abildgaard, men han modtog dem dog ikke med det samme, de blev stående i flere måneder på Toldboden: “De Büster De har sendt mig, har ieg nu først faaen, men de ere bleven meget bedærvede af dybe Rust Pletter, da Kassen har staaen under aaben Hemmel i 15 Maander mig uafvidende.” (brev af 17.1.1804 fra Abildgaard til Thorvaldsen). 15 måneder blev det dog ikke til, da busterne senest den 15.12.1803 – på Abildgaards foranledning – var blevet opstillede hos og fremviste for kronprins Frederik (6.), se Abildgaards ovennævnte brev og brev af 21.1.1804 fra Herman Schubart til Thorvaldsen.
Kasserne var undervejs i flere omgange. De to første (1. og 2.) blev sendt til Livorno allerede i foråret 1800 og ankom dertil i april (se breve af 24.10.1800 og 22.4.1801 fra Thorvaldsen til Akademiet og speditionspapir til Jaume & Schwartz af 17. og 27.3.1800 for forsendelse af to kasser, gmIII, nr. 35 (og 36)). Disse to kasser blev først sendt til speditørfirmaet Jaume & Schwartz, Livorno, som imidlertid gik fallit, hvorefter den danske konsul J.C. Ulrich frikøbte dem fra konkursboet (se breve af 16.3.1801 og 11.5.1801 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen).
De to næste kasser (3. og 4.) blev afsendt fra Rom til Livorno i januar 1802, se især breve af 11.1.1802 og 15.2.1802 fra J.C. Ulrich. Det fremgår af Thorvaldsens brev af 20.3.1802 til Abildgaard, at disse to er identiske med 3. og 4. kasse.
På samme tidspunkt fik Thorvaldsen nys om, at den danske fregat, Triton, lå på Livornos red. Han anmodede derfor fregattens kaptajn Berger, om han ville sørge for kassernes videretransport til København, hvilket Berger indvilgede i, se brev af 20.1.1802. Han tilbød endda at medbringe yderligere gods. Dette tilbud gav Thorvaldsen mulighed for at sende den 5. kasse med de fem buster af sted fra Rom, antagelig i februar, se brev af primo februar 1802 til Berger. Det fremgår eksplicit af brev af 20.3.1802 fra Thorvaldsen til Abildgaard, at kassen med de fem buster var kommet ombord på Triton.

Betaling for fragten

Thorvaldsen, Abildgaard og Ulrich korresponderede længe om hvordan og hvem, der skulle betale fragtomkostningerne, som J.C. Ulrich havde gjort udlæg for. Efter at Abildgaard længe ikke havde villet betale noget som helst, fremgår det af brev af 28.7.1806 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen, at H.M. Frisch (formentlig på Abildgaards vegne) indbetalte en del af beløbet d. 14.2.1806, Thorvaldsen måtte derefter udrede resten.
I brev af 20.3.1802 skrev Thorvaldsen til Abildgaard: “Fra Rom til Livorno har disse fire Kasser [kasse 1.-4.] kostdet 44 Piaster 62 1/2 baiochi som ieg beder Dem at have den Godhed for mig at udbetale til Hr Ulrich… tillige med det som han fordrer for sin Umage, som ieg igen skal give Dem med al Taknemmelighed…” [red. fremhævninger]. Her synes der ikke at være nogen tvivl om, at Thorvaldsen skulle udrede omkostningerne ved transporten.

En del af kassernes indhold nåede aldrig frem til rette vedkommende, som det fremgår af den liste, som C.A. Lorentzen udarbejdede 19.4.1811 (se brev af 18.6.1806 fra Thorvaldsen til Abildgaard). Her nævnes to kasser med kobberstik, og der kunne være tale om sagerne til Friis eller West i 1. og 2. kasse eller Thorvaldsens bøger i 4. kasse.
Kasserne havde følgende indhold:

1. kasse

Hele kassen var ved ankomsten til København “aldeles sønderslagen” (kilde: 31.1.1805)
 • Hovedet af Pollux i gips i halv størrelse (kilde: 4.4.1800, 12.10.1799)
 • Pollux, helfigur i gips (kilde: 4.4.1800)
 • En lille pakke fra Zoëga til Abildgaard (kilde: 4.4.1800)
 • To pakker til Fr. Münter (antagelig også fra Zoëga) (kilde: 4.4.1800)
 • + bøger, ruller og pakker til Friis eller West (kilde: 4.4.1800)

2. kasse

 • Marmorbuste af A.P. Bernstorff, Brahetrolleborg (kilde: 4.4.1800)
 • Marmorbuste af Homer, A751 (kilde: 4.4.1800)
 • En lille pakke til Fr. Münter (kilde: 4.4.1800)
 • En pakke til Friederike Brun (kilde: 4.4.1800)
 • + bøger, ruller og pakker til Friis eller West (kilde: 4.4.1800)

3. kasse

 • 3. 5. og 6. bind af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i det såkaldte Museo Pio-Clementino (kilde: 20.3.1802 fra Thorvaldsen til Abildgaard).

4. kasse

 • Thorvaldsens bøger og muligvis også “Kaabere og andre Konstsager” (kilde: 20.3.1802 og 6.8.1804).

5. kasse

(markeret “N. A. No 2”, kilde: 10.5.1802 fra Thorvaldsen til Berger)
 • Marmorbuste af Rafael, A752 (kilde: 20.3.1802, skønt det ikke fremgår direkte, at netop denne var blandt de fem buster)
 • Marmorbuste af Agrippa, A759 (kilde: 20.3.1802, skønt det ikke fremgår direkte, at netop denne var blandt de fem buster)
 • Marmorbuste af Cicero, A760 (kilde: 20.3.1802, skønt det ikke fremgår direkte, at netop denne var blandt de fem buster)
 • Marmorbuste af Cicero, A761 (kilde: 20.3.1802, skønt det ikke fremgår direkte, at netop denne var blandt de fem buster)
 • Marmorbuste af Edmund Bourke, A900 (kilde: 20.3.1802, skønt det ikke fremgår direkte, at netop denne var blandt de fem buster; men det fremgår af brev af 10.5.1802, hvor busten bedes udtaget, om dette blev gjort, vides ikke.)

Referencer

Kilder til hjemsendelsen 1798

30.6.1798 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.
12.10.1799 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
3.12.1799 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
4.4.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
21.7.1800 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
24.10.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.

Omtalt:
Thiele I, p. 133-134.

Kilder til hjemsendelsen 1800-1802

12.10.1799 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
12.10.1799 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.
Transportpapirer af 17.3.1800 og 29.3.1800 fra G.B. Romero, Rom(?) til Jaume & Schwarz, Livorno.
4.4.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
10.4.1800 fra Poul Scheel til Thorvaldsen.
21.7.1800 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
24.10.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
24.10.1800 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.
16.3.1801 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
22.4.1801 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.
11.5.1801 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
20.1.1802 fra J.H.E. Berger til Thorvaldsen.
25.1.1802 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
Primo februar 1802 fra Thorvaldsen til J.H.E. Berger.
15.2.1802 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
20.3.1802 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
10.5.1802 fra Thorvaldsen til J.H.E. Berger.
18.4.1803 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
6.5.1803 fra Thorvaldsen til J.C. Ulrich (dette brev er tabt, kendes kun af omtale).
9.5..1803 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
17.1.1804 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
21.1.1804 fra Schubart til Thorvaldsen.
25.2.1804 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
6.8.1804 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
31.1.1805 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
28.7.1805 fra Thorvaldsen til Abildgaard.
19.10.1805 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
18.11.1805 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
6.1.1806 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
6.3.1806 fra N.I. Stuhr til Thorvaldsen.
28.7.1806 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.

Omtalt:
 • Thiele I, p. 225-226; II, p. 55.
 • T.A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1814-1932, København 1935, vol. I, p. 97-98.

Sidst opdateret 11.07.2023