Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 261 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen meddeler, at kaptajn Berger har indvilget i at fragte fem kasser med kunstværker, bøger o.a. fra Livorno til København ombord på fregatten Triton. En af kasserne rummer tre bind af kataloget over Museo Pio-Clementino, som Thorvaldsen har købt på Abildgaards vegne. Thorvaldsens økonomi er stram, da han skal bruge penge til sin hjemrejse.

[Translation]

Rom den 20 Mart 1802

Gode Hr Justizraad Abildgaard
Ved en Hendelse har ieg med stor Glæde imodtaget Deres Brev af 4de Oct: efter det lang Tiid havde lagt paa Post Huset her, at ieg ikke strax har opfyld min Pligt at besvare Deres Skrivelse har været for at tilvæebrenge de 3 Tommer af Museo Pio Clementino, og derom at kunde give Dem efterretning.
I Følge af Deres Brev af 21 Julj 1800 skrev ieg til Hr Capitain Berger som Comandere Fregatten Triton i Livorno og bad ham om han vilde enskibe de der legende til Dem adreserede Kasser, hvorpaa han svarte mig venskabelig at han vilde tage dem, og tillige om ieg ellers havde noget som ieg ønskede hiem saa skulde ieg skikke ham det, som ieg strax benyttede mig af og sende den Kasse med de ovenomtalde 3 Tommer som ieg har kiøbt til Dem, tillige med en anden Kasse med mine Bøger som begge lykkelig er ankommen til Livorno hvor Fregatten tager dem alle fire med til Kiøbenhavn. Fra Rom til Livorno har disse fire Kasser kostdet 44 Piaster 62 1/2 baiochi som ieg beder Dem at have den Godhed for mig at udbetale til Hr Ulrich den danske Cunsul i Livorno tillige med det som han fordrer for sin Umage, som ieg igen skal give Dem med al Taknemmelighed, den minste af disse fire Kasser er Deres og de andre 3 Kasser tillige med den liden som De alt har, ønskede ieg at det var Dem mulig at forvare for mig til ieg kommer hiem, men for alting paa et tør Sted, det er ikke alt mit som er i disse Kasser men ieg mener at det bliver det beste at lade dem urørte til ieg komner hiem for da bedere kan give enhver sit efter den Nota som ieg her opskriver paa vad der tilhøre enhver. Jeg har bekommet Brev fra Her Frøli[ch] hvori han giver mig Nota paa min pention og aftrækker mig 87rd som er et stot Tab for mig paa nerverende Tiid da ieg behøver a[l]t til min Hiemreise. Lev nu vel Hr Justizraad, ieg anbefaler mig til Deres vedvarende godhed som ieg har haft saa mange Prøver paa og henlever Deres opritige

i Hast B. Thorvaldsen[I marginen:] Jeg har i dette moment faaet efterretning fra Livorno at den siste Kasse med 5 Ma[r]mor Byster som ieg sende til Livorno er ankommen og Fregatten har ogsaa taget den med, og er afgaaet fra Livorno Denne Kasse er Franco

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 173-174.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af bøger · Kunstakademiet, stipendium · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens økonomi
Personer
Johan Hartvig Ernst von Berger · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 30.01.2015 Print