No. 262 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig april 1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Om dateringen se den generelle kommentar.

Jørgen West [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen beklager sig over, at han længe ikke har modtaget brev.

Se original [Translation]

Jeg har med lengsel vendet efter svar fra dig paa mine to siste breve, men forgeves. sistegan ieg til skrev Hr Justice Raad abildgaard lagte ieg deri et liden brev til Hr Fris hvori ieg ønskede at hvide om Du verkelig ennu var ved levende live. ikke heller paa den maade har [ieg] kundet erfare noget da ieg dog er sekker paa at det er ankommen eftersom ieg har faaet svar fra Abilgaa[r]d. Jeg ved meget vel at ieg fortienner bebrædelse for ieg ikke har skreven ofterre men ikke endgang at blive svart paa de faae gange ieg har skriven begriber ieg ikke

Generel kommentar

Dette brevudkast er skrevet på et ark, hvorpå også ses nogle italienske tekstfragmenter, der for overskuelighedens skyld behandles for sig. Arkets anden side rummer et brevudkast til Gotskalk Thorvaldsen.

Om modtageren

Brevudkastet må være stilet til en god ven, som Thorvaldsen var dus med, se Dus med Thorvaldsen. Thiele I, p. 190 mener, at udkastet er stilet til faderen, men det kan ikke være rigtigt, fordi sønnen var udtrykkeligt Des med sin far i de to bevarede skrivelser, der findes fra Thorvaldsen til Gotskalk Thorvaldsen – brevudkastene af 22.4.1802 og ultimo februar 1804. Desuden er nærværende brevudkast skrevet bag på det nævnte udkast af 22.4.1802 til Gotskalk Thorvaldsen, og da indholdene af de to udkast ikke er ens, underbygger det formodningen om, at dette brevudkast har været til en anden. En nærtstående københavnsk ven er tydeligvis brevudkastets tiltænkte modtager, og Jørgen West kan foreslås som den mest oplagte kandidat.
Dette sandsynliggøres af det faktum, at både West og Thorvaldsen nævner, at kontakten mellem dem havde været meget sparsom: Billedhuggeren skriver her, at han ikke har fået svar på sine sidste to breve. Dette svarer til, at West i sit brev af 11.3.1803 skriver, at han ikke har hørt fra Thorvaldsen i fire år. Desuden nævner Thorvaldsen, at han har spurgt Peder Friis, som var Wests svoger, om West endnu var i live, hvilket Friis naturligvis måtte formodes at vide. Indicierne peger altså på Jørgen West som brevudkastets tiltænkte modtager.
Det vides ikke, om udkastet udmundede i et færdigt brev, der blev sendt.

Om dateringen

Dateringsdiskussionen vedrører både ovenstående danske brevudkast, de italienske tekststykker på samme side og brevudkastet på arkets anden side stilet til Gotskalk Thorvaldsen.

  1. Det må som udgangspunkt antages, at udkastene er skrevet nogenlunde samtidigt, da de optræder på hver sin side af det samme stykke papir og er skrevet med samme blæk. Udkastet til faderen er dateret 22.4., men uden år.
  2. Et holdepunkt for årstalsbestemmelse af brevudkastet til faderen er oplysningen om C.F.F. Stanleys rejsestipendium. Iflg. brev af 21.7.1800 fra Abildgaard blev det først afgjort oktober 1800, at Stanley skulle af sted. Brevudkastet kan tidligst være skrevet efter denne dato, eller rettere efter at Thorvaldsen i Rom har fået underretning herom, dvs. tidligst en måneds tid herefter, og sandsynligvis noget senere postgangen taget i betragtning, se referenceartiklen om postekspeditionstider. Thorvaldsen fik helt bestemt besked om Stanleys rejseplan næsten et år senere i brev af 4.10.1801 fra Abildgaard, men kan have fået det at vide af andre tidligere. Oplysningen om Stanleys rejsestipendium indebærer altså, at udkastene kan være skrevet omkring 22.4.1801 eller 22.4.1802.
  3. I udkastet til Gotskalk Thorvaldsen nævner Thorvaldsen “den kortte Tiid ieg er her da det nu nermer seg den Glade Dag at ieg skal omarme mine gode foreldre”. Udkastet må med andre ord være skrevet kort før hans stipendium udløb. Det skete 6 år efter 1.7.1796, dvs. 1.7.1802. Thorvaldsen planlagde i foråret 1802 at rejse hjem den kommende sommer, som det fx fremgår af hans skrivelse af 20.3.1802 til Kunstakademiet, hvor han skriver: “… nu det mig gunstigst forundte Stipendium ophører, er jeg nødt til at forlade denne By, for at begive mig paa Hiemreisen i Sommer.” Det peger meget stærkt på 1802, men det kan dog ikke udelukkes, at Thorvaldsen kunne have skrevet det samme allerede året før, for at berolige sine utålmodige og længselfulde forældre med, at de snart så ham igen i København.
  4. I udkastet til Jørgen West ses der dog en bemærkning, der strengt taget ikke underbygger en entydig datering til 1802. Thorvaldsen skriver: “sistegan ieg til skrev Hr Justice Raad abildgaard lagte ieg deri et liden brev til Hr Fris hvori ieg ønskede at hvide om Du verkelig ennu var ved levende live”, og nævner, at han har fået svar fra Abildgaard på dette brev.
    Denne bemærkning kan passe på både 22.4.1801 og 22.4.1802: Hvis udkastet er fra 22.4.1802, er det sidste brev fra Thorvaldsen til Abildgaard fra 20.3.1802, men det kan ikke være det, Thorvaldsen sigter til, da han ikke havde kunnet nå at få svar på det en måneds tid efter i april 1802. Det næstsidste bevarede brev i brevrækken fra Thorvaldsen til Abildgaard er fra 24.10.1800, men dette kendes der ikke noget direkte svar på.
    Det næste brev i brevrækken fra Abildgaard stammer fra 4.10.1801, men det refererer ikke til Thorvaldsens brev af 24.10.1800. Thorvaldsen kan altså have fået et tidligere, nu bortkommet brev fra Abildgaard som svar på sit brev af 24.10.1800.
  5. Et ganske svagt indicium, der peger på 22.4.1801, kan findes i den kendsgerning, at Thorvaldsen denne dag skrev et brev til Kunstakademiet. Da han havde for vane at sende breve til forskellige modtagere i København sammen i ét brev, kunne datosammenfaldet mellem brevudkastet af 22.4.? til faderen og brevet af 22.4.1801 til Akademiet tyde på, at Thorvaldsens sendte to breve sammen denne dag. Men sammenfaldet mellem dag og måned kan ligesåvel være en tilfældighed, og kan derfor ikke bruges som bevis for dateringen af brevudkastet til Gotskalk Thorvaldsen og tekststumperne på brevpapirets modsatte side.

Konklusion: Selvom det teoretisk er muligt, at begge udkast kan være fra april 1801 (eller evt. usamtidige), forekommer det dog mest sandsynligt, at begge stammer fra april 1802, lige før Thorvaldsens planlagte hjemrejse.

Arkivplacering
m28, nr. 16v, 1
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 190.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Ungdomsvenner
Personer
Nicolai Abildgaard · Peder Friis
Sidst opdateret 11.02.2015 Print