No. 264 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

22.4.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Thiele I, p. 175 daterer brevudkastet til 1802. Denne datering fastholdes, se nærmere herom i note til brudstykke af et andet brevudkast, sandsynligvis til Jørgen West, som optræder på den anden side af samme stykke papir som dette.

Gotskalk Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen beder sin far om at skrive brev, da han længes meget efter at høre nyt hjemmefra København. Han regner kun med at skulle være i Rom i kort tid endnu og glæder sig til gensynet med forældrene.
Han håber, at C.F.F. Stanley vil overtage hans logi, når denne kommer til Rom.

Se original [Translation]
Gode Fader! Sede sam[?] Rom d. 22 Aprl

Jeg har med megen lengsel vendet efter brev fra Dem men for geves. bivis mig dog den godhed at tilskrive mig strax efter De har bekommet dette brev, og lad mig vide hvodledes det gaaer Dem og min Moder. tillige alle gode Venner, De kan let forstile Dem hvor kert det maa værre mig at faae nogen Efterretning fra mine foreldre og mit fødeland hvor der er saa meget der kan fornøe mig at hiøre. lad mig see at De skriver mig ofte til i den kortte Tiid ieg er her da det nu nermer seg den Glade Dag at ieg skal omarme mine gode foreldre gud hvilken glæde det vel værre for Derre. ieg har hiørt at Hr Stangelye har vunden Reise stipendiium som glæder mig[,] ieg øn[s]ker at naar han kommer hertil Rom vilde tage met Logie som han vel værre vel tient [med] da det er en over maade brav [...]

Generel kommentar

Thiele I, p. 174 er usikker på, om dette brevudkast nogensinde blev færdiggjort og afsendt.
Brevudkastet er skrevet på den anden side af et stykke papir, hvorpå et andet brevudkast, sandsynligvis til Jørgen West optræder.

Arkivplacering
m28, nr. 16r
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 175.
Andre referencer

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 103.
Emneord
Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens forældre
Personer
C.F.F. Stanley · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.02.2015 Print