No. 227 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

24.10.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur N. Abildgaard / Professeur et Conseiller de / l’Academie des Beaux Arts / à / Copenhague / Franco Trento.
Tilskrift: Til Her JusticeRaad Nic. Abildgaard

Resumé

Thorvaldsen forsøger at få to kasser med værker, stilet til Kunstakademiet, viderebefordret fra Livorno. Han afventer en gunstig lejlighed til at sende flere værker.
Thorvaldsen beklager, at han ikke har penge til at købe tre katalogbind over Vatikanets samlinger til Abildgaard, men beder ham modtage det bind med kobberstik af Rafaels gobeliner, som han tidligere har hjemsendt, som gave. Thorvaldsen ærgrer sig over, at en stambogstegning har givet ham et dårligt ry, men takker for Abildgaards velvilje over for ham.

[Translation]

Rom den 24de October 1800

Gode Her JusticeRaad!

Efter at have havt den Fornøielse at imodtage Deres Brev af den 21de Juli, skrev ieg strax til Kommissionæren i Livorno og bad ham ifald mine to Kasser som ieg skikkede ham i Foraaret under Deres adresse endnu var der, at skikke dem til Kiøbenhavn med Fregatten Triton, om den skulde indløbe i Livorno, vis ikke at skikke dem med den første den beste Leilighed og kun at lade mig vide i hvad Havn Fregatten var indløben for at kunde skikke det Arbeid som ieg nu har ferdig til Academiet, og som ieg ligeledes vil addressere til Dem. Som ieg hidendtil ikke har bekommet Svar derpaa, har ieg indtil nu opsat at besvare Deres Brev forventende tillige at kunde melde at ieg havde giordt Brug af den Leilighed med Fregatten som Her Capitain Berger der komanderer samme har været saa god at tilbyde Dem. Alerede førend ieg bekom Deres Brev havde ieg tænkt paa en Maade for at kunde skikke noget af mine Arbeider med et af vore Krigs Skibbe, og Doter Scheel fra Kiøbenhavn som ophold sig en kort Tiid her, havde lovet mig at han vilde paa sin tilbage Reise proponere det til Hr Kammerherre Bille som [han] kiendte. Men siden skrev han mig til at Bille var taget med Fregatten fra Livorno førend han kom dertil Alsaa maa ieg oppebie til ieg erfare hvor Capitain Berger er indløben eller en anden sikker Leilighed hvormed ieg kan skikke de Arbeider som ieg har ommeldt i mit Brev til Academiet, hvoriblant Raphaels Buste i Marmor som JusticeRaaden har bedet mig om.
De tre Tommer Museo Pio Clementino som JusticeRaaden ønsker at have, var nu den beste Tiid at kiøbe. Da ieg er sikker paa at faa dem for bedre Kiøb indsom ellers, for alle søger at sælge og her er paa nærværrende Tiid ingen som kiøber, den Samling af Raphaels Tapeter fornøir mig at have tient JusticeRaaden: ieg skal let kund forskaffe mig et anden Exemplar. Jeg beklager ikkun at ieg ikke er istand til at kiøbe 3de 5te og 6te Del af Museo Pio Clementino som De mangler. Meget ondt har det giort mig at see af Deres Brev at ieg beskyldes for ikke at være flittig og at en Stambog har givet Anledning dertil da ieg ofte i Hast og uden Lyst har henkradset noget i forskillige Stambøger. Det skal lære mig herefter at vogte mig for at tegne i Stambøger naar ieg ikke finder mig disponnert til at giøre det med Fliid. Hvad der beroliger mig er at ieg er flittig og at JusticeRaaden har den samme Godhed for mig som før og samme Iver til at befordre mit Vel, hvilket er mig mere matpaaliggende end alt andet, og saaledes henlever Deres hengivende

B.Thorvaldsen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet af Thiele I, p. 161-162
Emneord
Alba amicorum, venskabs- og stambøger · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af bøger · Museer og kunstsamlinger i Rom · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens flid
Personer
Johan Hartvig Ernst von Berger · Jaume & Schwarz · Kunstakademiet, København · Poul Scheel
Værker
Sidst opdateret 07.09.2020 Print