The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 227 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.10.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur N. Abildgaard / Professeur et Conseiller de / l’Academie des Beaux Arts / à / Copenhague / Franco Trento.
Tilskrift: Til Her JusticeRaad Nic. Abildgaard

Abstract

Thorvaldsen reports that the transportation of two crates with artworks bound for the Royal Danish Academy of Fine Arts has encountered inexplicable difficulties in Leghorn. He intends to send more works but is waiting for favourable conditions.
He regrets that he cannot afford to purchase three volumes of the collection of the Vatican for Abildgaard. He asks him to accept a volume with engravings of Raphael’s tapestries as a gift. He is annoyed that an album drawing has given him a bad reputation but is grateful for Abildgaard’s goodwill towards him.

[Translation]

Rom den 24de October 1800

Gode Her JusticeRaad!

Efter at have havt den Fornøielse at imodtage Deres Brev af den 21de Juli, skrev ieg strax til Kommissionæren i Livorno og bad ham ifald mine to Kasser som ieg skikkede ham i Foraaret under Deres adresse endnu var der, at skikke dem til Kiøbenhavn med Fregatten Triton, om den skulde indløbe i Livorno, vis ikke at skikke dem med den første den beste Leilighed og kun at lade mig vide i hvad Havn Fregatten var indløben for at kunde skikke det Arbeid som ieg nu har ferdig til Academiet, og som ieg ligeledes vil addressere til Dem. Som ieg hidendtil ikke har bekommet Svar derpaa, har ieg indtil nu opsat at besvare Deres Brev forventende tillige at kunde melde at ieg havde giordt Brug af den Leilighed med Fregatten som Her Capitain Berger der komanderer samme har været saa god at tilbyde Dem. Alerede førend ieg bekom Deres Brev havde ieg tænkt paa en Maade for at kunde skikke noget af mine Arbeider med et af vore Krigs Skibbe, og Doter Scheel fra Kiøbenhavn som ophold sig en kort Tiid her, havde lovet mig at han vilde paa sin tilbage Reise proponere det til Hr Kammerherre Bille som [han] kiendte. Men siden skrev han mig til at Bille var taget med Fregatten fra Livorno førend han kom dertil Alsaa maa ieg oppebie til ieg erfare hvor Capitain Berger er indløben eller en anden sikker Leilighed hvormed ieg kan skikke de Arbeider som ieg har ommeldt i mit Brev til Academiet, hvoriblant Raphaels Buste i Marmor som JusticeRaaden har bedet mig om.
De tre Tommer Museo Pio Clementino som JusticeRaaden ønsker at have, var nu den beste Tiid at kiøbe. Da ieg er sikker paa at faa dem for bedre Kiøb indsom ellers, for alle søger at sælge og her er paa nærværrende Tiid ingen som kiøber, den Samling af Raphaels Tapeter fornøir mig at have tient JusticeRaaden: ieg skal let kund forskaffe mig et anden Exemplar. Jeg beklager ikkun at ieg ikke er istand til at kiøbe 3de 5te og 6te Del af Museo Pio Clementino som De mangler. Meget ondt har det giort mig at see af Deres Brev at ieg beskyldes for ikke at være flittig og at en Stambog har givet Anledning dertil da ieg ofte i Hast og uden Lyst har henkradset noget i forskillige Stambøger. Det skal lære mig herefter at vogte mig for at tegne i Stambøger naar ieg ikke finder mig disponnert til at giøre det med Fliid. Hvad der beroliger mig er at ieg er flittig og at JusticeRaaden har den samme Godhed for mig som før og samme Iver til at befordre mit Vel, hvilket er mig mere matpaaliggende end alt andet, og saaledes henlever Deres hengivende

B.Thorvaldsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet af Thiele I, p. 161-162
Subjects
Alba Amicorum, Albums and Friendship Books · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Purchase of Books · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Dilligence
Persons
Johan Hartvig Ernst von Berger · Jaume & Schwarz · Kunstakademiet, København · Poul Scheel
Works
Last updated 07.09.2020 Print