The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 226 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Lakstempel med våbenskjold.

21.7.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / Sculpteur, Pensionér de S. M. le Roi de / Dannemarck. / à Rome / Fr. Trento / chez Mr Lavaggi

Abstract

Abildgaard relates that some people in Copenhagen have accused Thorvaldsen of being lazy in Rome, but Abildgaard assures him of his full support.
 Thorvaldsen is sending two crates containing artworks etc. to Copenhagen. Due to the high costs of transportation Abildgaard requests that the crates should be sent in one the ships of the Royal Navy. He will try to sell the two busts (A.P. Bernstorff, cf. A208, and Homer, A751) in the crates. The bust of Tyge Rothe, A225 is still in Abildgaard’s possession. He asks Thorvaldsen to buy some books and tells him to inform Georg Zoëga that his fee from the Royal Danish Academy of Fine Arts is on its way.
 Finally, some news about the professors at the Academy and about five architects competing for a travelling grant.

See Original [Translation]

København d. 21de Juli 1800

Kiære Ven!
Ieg burde for længe siden have besvaret Deres Skrivelse af 4de April dette Aar, og ieg begyndte derpaa den 4de Mai og det blev henlagt til nu. Overmaade kiært er det mig at erfare De arbeider og er flittig, her er De bleven beskyldt for det modsatte, hvortil en Stambog, som ieg icke erindrer hvem tilhørte har givet nogen anledning. Vær De ganske rolig, ieg har engang voren saa hældig at kunde biedrage noget til Deres Vel, og ieg slipper siældent halvgiort arbeide, hvad ieg kan giøre for Dem kan De lide paa skal icke blive forsømt.
ieg seer af Deres Brev, at De har sendt 2de Kasser under min Adresse, havde ieg dem kun, men for alting om det endnu er tiid, da see om de kunde komme hertil med et af vores Krigs-Skibe, da de allene vil koste mere end De forestiller Dem. Capitain Berger som komanderer Fregatten Triton har lovet mig at modtage alt hvad der maate blive ham tilstillet med min Adresse, han bør nu efter al Formodning være i Midelhavet, da han er gaaen herfra sidst i Mai Maaned. Hvad de 2de Marmor Büster angaar, da skal ieg giøre alt mueligt for at avsætte et af dem, men Dajon har gjort Bernstorffs Büste i Marmor for Landhuusholdnings Selskabet, Rothes Büste staaer endnu hos mig, ieg har ladet giøre et Postament dertil, Hans Søn gav det gierne bort, naar her var et offentlig anstændigt sted hvor det kunde plaseres. at De icke har Penge til at giøre udlæg af for mig, indseer ieg alt for vel, og det har eller icke voren min mening, lad mig vide 3 a 4 Maaneder forinden De forlader Rom, saa skal ieg vel besørge Dem det fornødne tilsendt, eller moske før, ieg har nu ladet komme nogle ting fra Paris, saa ieg fortiden maa puste lidt, men de tre Tomer af Museo Pio Clementino, som ieg mangler skal ieg have, saa ønsker ieg og at beholde den Samling af Raphaels Tapeter der fandtes i Deres Kasse, kiøb Dem et andet Exemplar for min Regning, hvortil De skal faa Penge.
Vil De sige Her Zoega at ieg har besørget ham alt hans tilgode havende tilsendt, nemlig 100 rdr da ieg icke kunde faa nogen Kiøbmand til at modtage hans Penge forrige Aar, saa vilde ieg icke have dem, og nu ieg vilde hæve dem, kunde ieg icke faae dem udbetalt forinden forrige Aars Regnskab var efterset, som varede til for kort siden. imidlertid er denne Sag nu bragt i Orden, og Zoega har faaen hvad ham tilkommer, vil De tacke ham fra mig for den Bog han har lagt i Deres Kasse til mig.
Gianelli er ansat ved Mynten med 600 rdr aarlig Gage, som fornøyer mig, i øvrigt er alt ved det gamle, Wiedewelt synes snart at vilde begive sig paa reisen til hine Boeliger, og Weidenhaupt er saa forædt og Døv, saa han icke duer til noget mere, om han nogensinde har voret duelig. Juel, som er Directeur, maler uophørlig Portrætter, han er den eneste der har noget at giøre. ieg har icke malet siden De saa mig sidst. nu Concurerer 5 Architecter som har vunden den store Præmie, om hvem af dem der skal reise og det skal afgiøres sidst i October Maaned, da de til den tid skal være færdige.
Lev nu vel min gode Ven, og lad mig snart vide at De er glad og lyckelig

ganske Deres
Nic: Abildgaard

Archival Reference
m1 1800, nr. 3
Thiele
Hovedparten gengivet hos Thiele I, p. 155-156.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Purchase of Books · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Artistic Environment in Copenhagen · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Johan Hartvig Ernst von Berger · Nicolai Dajon · Niels Dam · Peter Leonhard Gianelli · Christian Hornbech · Jens Juel · Johannes Georg Karlebye · Andreas Bjørn Rothe · C.F.F. Stanley · Andreas Weidenhaupt · Johannes Wiedewelt · Georg Zoëga
Works
Last updated 10.01.2018 Print