The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 228 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Perfekt aftryk i rød lak af Thorvaldsens segl, som optræder nederst på alle Arkivets sider.

24.10.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen regrets that his report to the Royal Academy has been delayed. He would have liked to be able to inform the Academy that the works he sent to Copenhagen have left Leghorn, which for unknown reasons is not the case. The difficulties of transportation prevent him from sending his latest works, i.e. a statue of The Goddess of Peace, and marble copies of two antique busts of Cicero, A760 / A761 and Agrippa, A759. At present, he is mainly working on Jason with the Golden Fleece, A52, and a marble copy of a bust of Raphael, A752.

[Translation]

Rom den 24de October 1800

Underdanigst Pro Memoria!

Jeg skulde alerede for nogen Tiid siden have opfyldet min pligt at tilskrive det Kongelige Academie, dersom ieg ikke havde haabet tillige at kunde melde mine for Samme bestemte Arbeider, som ieg i foraaret sendte til Livorno, derfra vare afgaaet til Kiøbenhavn, og for denne Omstændighed Skyld havde opsat at skrive indtil nu ieg seer at Sagen alt for længe udtrækkes. Ikke veed ieg hvorfor de saa lenge opholdes, skiønt Commissionæren i Livorno, til hvilkken Casserne vare adresserede, og hos ham ankom i Begyndelsen af Aprilmaaned, adskillige Gange ved Breve har lovet at befordre dem med første sikre Leilighed, og at melde det hertil saa snart de var indskibede. Denne opholdelse som formodenligen er for Seiladsens Vanskelighed i disse urolige Tiider, giør ogsaa at ieg opsætter at bortskikke hvad ieg siden den Tiid har forferdiget for Academiet, nemlig en Gruppe forestillende Fredens Gudinde der med Vinger siddende paa Jordkuglen holer i sin høire Haand en Caduceus og med den venstre Arm omfavner Overflødighedens Genius som staaer ved hendes Side paa Kuglen, under Hindes føder liger Kris Reskaber som Hund seder den venstre Fod paa: og to marmor Büster copierte efter Antikerne af Cicero og Agrippa. Det er naturligt at ieg ønsker saa snart som mulig at skikke Academiet disse Prøver af min fremgang, haabende at Samme vil bedømme med sin sædvanlig Lemfældighed imod unge Artister, der med Iver stræber at giøre i Konsten den fremgang deres Evner og Situation tillader dem! og naar ieg erfarer at der igen gives siker Leilighed fra Livorno til Kiøbenhavn skal ieg ikke forsømme ufortøvet at afsende dem. Jeg skulde misbruge Academies Taalmodighed, dersom ieg vilde anføre forskielige arbeider som ieg har giord for at øve mig: Hvad for nærværende fornemmeligen beskæftiger mig er en nøgen Figur i naturlig Størrelse, som forrestiller Iason i Begreb at vende tilbage til Skibet efter han har borttaget det gyldne Fliis, som han bærer paa den venstre Arm holdende i den høire Haand et Spyd, og en Copie i marmor efter Raphaels Büste i Rotonden, Saasom begge disse Ting inden kort Tiid vil blive færdige, og troer maaske at skikke Academiet dette istæden for de forhen anførte, og smiger mig med det Haab at de vil viidne om de fortskridte ieg Tiid efter anden giør i Konsten, der dagligen bliver mig kierere, skiønt ieg tillige dagligen mere indseer hvor langt ieg endnu er borte fra den Fuldkommenhed som findes i de Mesterstykker ieg her har for Øinene. Imidlertiid anbefalende mig til Academies vedvarende Velyndest,

underdanigst
B. Thorvaldsen

General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts of 25.3.1801 (The Danish National Archives”:http://www.sa.dk/content/us/about_us/danish_national_archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) reads: “From the pensioner, sculptor Thorwaldsen a letter was received, dated Rome October 24th of last year: in this he announces that he has sent samples of his work to the Academy in the spring of last year which, presumably because of the present difficulties of transportation by sea, have not yet arrived. For this reason, he is eager to send a group he has executed representing the Goddess of Peace and two marble copies of antique busts; also a figure in full size representing Jason etc. In conclusion, he recommends himself to the favour of the Academy.”

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1800, II, nr. 17.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 159-161.
Other references

  • Den sidste del af brevet gengivet i faksimile hos Thiele 1831, overfor p. 157.

Subjects
Wars with England · Lost Works by Thorvaldsen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Jason and the Hope Commission · Copying Antiquity · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Jaume & Schwarz
Works
Last updated 09.01.2018 Print