No. 228 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Perfekt aftryk i rød lak af Thorvaldsens segl, som optræder nederst på alle Arkivets sider.

24.10.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen undskylder, at hans indberetning til Kunstakademiet er forsinket. Han ville gerne have kunnet meddele, at de værker, han har sendt til København, var nået længere end til Livorno, men det er af uvisse årsager ikke tilfældet. Transportvanskelighederne hindrer ham også i at sende sine nyeste værker, statuen Fredens Gudinde og to marmorkopier af antikke buster af Cicero, A760 / A761, og Agrippa, A759. Han beskæftiger sig for tiden først og fremmest med Jason med det gyldne skind, A52, og en marmorkopi af en buste af Rafael, A752.

[Translation]

Rom den 24de October 1800

Underdanigst Pro Memoria!

Jeg skulde alerede for nogen Tiid siden have opfyldet min pligt at tilskrive det Kongelige Academie, dersom ieg ikke havde haabet tillige at kunde melde mine for Samme bestemte Arbeider, som ieg i foraaret sendte til Livorno, derfra vare afgaaet til Kiøbenhavn, og for denne Omstændighed Skyld havde opsat at skrive indtil nu ieg seer at Sagen alt for længe udtrækkes. Ikke veed ieg hvorfor de saa lenge opholdes, skiønt Commissionæren i Livorno, til hvilkken Casserne vare adresserede, og hos ham ankom i Begyndelsen af Aprilmaaned, adskillige Gange ved Breve har lovet at befordre dem med første sikre Leilighed, og at melde det hertil saa snart de var indskibede. Denne opholdelse som formodenligen er for Seiladsens Vanskelighed i disse urolige Tiider, giør ogsaa at ieg opsætter at bortskikke hvad ieg siden den Tiid har forferdiget for Academiet, nemlig en Gruppe forestillende Fredens Gudinde der med Vinger siddende paa Jordkuglen holer i sin høire Haand en Caduceus og med den venstre Arm omfavner Overflødighedens Genius som staaer ved hendes Side paa Kuglen, under Hindes føder liger Kris Reskaber som Hund seder den venstre Fod paa: og to marmor Büster copierte efter Antikerne af Cicero og Agrippa. Det er naturligt at ieg ønsker saa snart som mulig at skikke Academiet disse Prøver af min fremgang, haabende at Samme vil bedømme med sin sædvanlig Lemfældighed imod unge Artister, der med Iver stræber at giøre i Konsten den fremgang deres Evner og Situation tillader dem! og naar ieg erfarer at der igen gives siker Leilighed fra Livorno til Kiøbenhavn skal ieg ikke forsømme ufortøvet at afsende dem. Jeg skulde misbruge Academies Taalmodighed, dersom ieg vilde anføre forskielige arbeider som ieg har giord for at øve mig: Hvad for nærværende fornemmeligen beskæftiger mig er en nøgen Figur i naturlig Størrelse, som forrestiller Iason i Begreb at vende tilbage til Skibet efter han har borttaget det gyldne Fliis, som han bærer paa den venstre Arm holdende i den høire Haand et Spyd, og en Copie i marmor efter Raphaels Büste i Rotonden, Saasom begge disse Ting inden kort Tiid vil blive færdige, og troer maaske at skikke Academiet dette istæden for de forhen anførte, og smiger mig med det Haab at de vil viidne om de fortskridte ieg Tiid efter anden giør i Konsten, der dagligen bliver mig kierere, skiønt ieg tillige dagligen mere indseer hvor langt ieg endnu er borte fra den Fuldkommenhed som findes i de Mesterstykker ieg her har for Øinene. Imidlertiid anbefalende mig til Academies vedvarende Velyndest,

underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 25.3.1801 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen Billedhuggeren Thorwaldsen indkom Brev dateret Rom den 24 October afvigte Aar: i samme meldes at han i afvigte Aars Foraar har afsendt til Academiet Prøver af sit Arbejde, som formodentlig formedelst Seyladsens nærværende Vanskelighed endnu ikke ere ankomne. Af denne Aarsag har han opsat at bortskikke en af ham forfærdiget Gruppe forestillende Fredens Gudinde; og to Marmor Buster copieret efter Antiquen, samt en Figur i naturlig Størrelse forestillende Jason m.m. Til Slutning anbefaler han sig til Academiets Bevaagenhed.”

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1800, II, nr. 17.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 159-161.
Andre referencer

  • Den sidste del af brevet gengivet i faksimile hos Thiele 1831, overfor p. 157.
Emneord
Englandskrigene · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Jason og Hopes bestilling · Kopiering efter antikken · Kunstakademiet, indberetninger til · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken
Personer
Jaume & Schwarz
Værker
Sidst opdateret 09.01.2018 Print