No. 282 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen West [+]

Afsendersted

København

11.3.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S T. / Hr. Bertel Thorvalsen / Dansk Billedhukker / i / Rom

Resumé

Jørgen West spørger, hvordan han skal forholde sig mht. Tyge Rothes buste, A225, som nu befinder sig i Abildgaards varetægt. West fortæller om Thorvaldsens forældre og deres dårlige kår og forhører sig om nogle småting, som Thorvaldsen havde sendt ham. Han meddeler nyt fra København, hovedsagelig om forhold på Kunstakademiet, om Thorvaldsens venner og gamle kærester. Han opfordrer gentagende gange Thorvaldsen til snart at vende tilbage til København.

Se original

Kiøbenhavn den 11de Martii 1803

Beste Ven

Efter i 4e Aar icke at have hørdt noget fra dig uden paa anden og Tredie Haand, uagted ieg dog i Aaret 1799 eller 98 skrev dig til angaaende Toger Rothes Byste, som Du skrev mig til skulde addreseres til mig, og ieg derfor skulde have Betalning for dermed at asistere din Moder, men ieg har icke siden den tiid faaet Brev fra dig og du har formodenlig icke heller faaet mit Brev siden ieg ingen svar har faaet, Jeg prøver derfor endnu engang om disse faae Linier kan naae dig, Bysten skal efter Forvalder Sonins sigende været kommet til Prof. Abilgaaer men ieg ved indet viidere om det, ieg formoder derfor at Abilgaar har hævet Betalninggen derfor, ieg har nogle gange Spurgdt din moder om hun havde faaet noget deraf men hun siger ney, hun trænger til Hiælp i denne tiid da din Fader har været syg en tiid lang og haver heele Vintteren indet fortiendt. Jeg har sagdt hende at ieg med fornøyelse skulde understøtte hende saa meget ieg kunde og derved er da den tungeste Steen lætted for hende, men Stakkel hun troer maadske ieg giør det med uvillige og det skulde giøre mig ondt om hun icke kiænde mig bædre,[.] er der Haab om du kan vænttes hiem i Aar saa skriv hende det til da indet gremmer hende mere en[d] Hendes Bertels udeblivelse, ieg har høert at du har at bestille i Rom, som er aarsag i at du ikke kom forige Aar, men i Aar er der vel sikker formodning om at du kommer, du maae endelig skiønde dig da næsten alle mine Venner forlader Kiøbh. og ieg bliver alleene tilbage, Skulde du have faaet nogen efterretning om ovennævnte Byste kunde du dog med Leylighed meddeele mig nogedt derom da ieg icke begriber sammenhenget dermed ligesaalidet som hvorledes det er gaaet med nogle smaae ting som din Fader for en tiid lang talte om at der ligelædes skulde komme eller allerede være komme og efter Hans sigende skulde afleveres til mig men som sagdt ieg har værken bekommet det eene eller det andet
Du øndskede vel og at vide noget nydt fra det kiære Føde Land men derpaa er Mangel i det Stille Kiøbh: det mærkværtigste har du formodenlig alt hørt da det er saa gammelt og det nyere er ickun Masqverader som vi i Vintter har paa en Maade offenlig ieg har bivaaenet en af dem og finder at det er morsom nok at være Nar naar man kun icke er det allene[.] forresten er her indet, min Familie tiltager Gudskelov godt ieg har 2de Piger og en Dreng og min Koene er saa trivelig at ieg icke veed hvilken Dag hun skienker mig den 4r Arving[.] Du skal faae noget at mahle naar du kommer hiem, min Svoger Hammer skrev mig til i Junii Maaned, hvor er Thorvalsen? og ieg ham tilbage i Rom! det var ald den underretning ieg kunde give ham, ieg havde nær glæmdt noget af det nye som mest interrisere dig Widewelts Plads er bleven besadt med Dajon og Julhs med Lorentzen havde du været hiemme maaske du havde Proffiteret ved det. Nu Hilsen fra alle dine Bekiændere, min moder Søskende Friis min Broder og flere som alle sige men hvor Satan bliver Thorvalsen af, disse leve alle som den tiid du forlod os og alt saa vel, maatte ieg spørge det samme fra dig skulde det glæde mig, ieg lever Gudskeelov retgodt med min Koene og mine Smaae unger, den første nemlig min Koene bæder dig meget at hilse og errindre dig om hendes og mit Potræd, og mine Børn spørger ofte naar den mand kommer som henger paa Vegen opfyld nu alles øndske kom snardt, til efterskrift kan ieg mælde dig at din gamle Kiæreste er bleven kiæd af at ventte længere og har derfor ladet sig Mad: af en Murer Mester som heder Slage[.] en deel af dine andre smaae Bekiendskaber er og gaaet Fløyden deels ved Gifteri deels ved Bortreyse mig har du beholt[.] til sludtning ønsker ieg dig at leve Fornøyet og vel til vi sees igien vare det længe faaer ieg dog et par Lininier fra dig NB dersom du faaer disse – Helsen fra os alle og fra

din oprigtige Ven Jørgen West

Kiøbmand Wulffen den yngere fra Livornoe som for nærværende tiid er i Kiøbh: har lovet mig at paatage sig Comition med dette Bræv saa ieg tøer haabe at det engang vil komme dig til hænde, Fritze og Hendricksen bæder dig meget at helse, den første har Haab om i denne Sommer at komme til at ReyseMin Adresse er for nærværende tid i Helsingøersgaden No 317. hvor ieg endog om du skulde blive forlægen skal holde et Værelse Rydlig for dig Lad det ikke staae for længe ubrugdt

Arkivplacering
m1 1803, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele I, p. 188-189.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Frisprog · Portrætbuster, samtidige personer · Portrættegninger, samtidige personer · Selvportrætter af Thorvaldsen · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens kvinder · Ungdomsvenner
Personer
Nicolai Abildgaard · Nicolai Dajon · Henriette Johanne Friis · Peder Friis · C.D. Fritzsch · Frederike Dorothea Hammer · Peter Hanning Hammer · Mathias Henrichsen · Marie Margrethe Hilker · Jens Juel · Sophie Amalie Kurtzhals · C.A. Lorentzen · Johann Joachim Schlage · Hans Christopher Sonnin · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Johan Christian West · Johannes Wiedewelt · Joh. Hein. Wulffen
Værker
Sidst opdateret 23.03.2023 Print