Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 253 af 10246
Afsender Dato Modtager
Nicolai Abildgaard [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Hjerteformet sort stempel med et svært læseligt ord: “IN..” og tallet “41”; og rødt laksegl.

4.10.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.
Thiele I, p. 179 daterer brevet til 1802 på grund af en fejllæsning af årstallet, som uden tvivl skal læses som 1801.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Den ene halvdel af papiret er skåret fra og overført til samlingen af Thorvaldsens tegninger, C25. Her findes følgende udskrift: A Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / Sculpteur Pensionné de S[a].M[ajesté]. le Roi/ de Dannemarck / fr Trento / Rome

Resumé

Abildgaard meddeler, at den sidste del af Thorvaldsens stipendium er afsendt fra København, og Thorvaldsens da må begive hjemad med mindre, han har fået arbejde.
Abildgaard beder Thorvaldsen købe nogle bøger og sende dem til København. Han fortæller lidt nyt, bl.a. at Thorvaldsens ven, arkitekten C.F.F. Stanley rejser til Italien.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn d. 4de Oct. 1801.

Kiære Ven! ieg kan icke unlade at melde Dem, at Academiet har ladet Dem udbetale Deres 6te Aars Pension med 400rdr som efter al formodning er avgaaen med forrige Post og da disse 400rdr er alt hvad De for tiden kan vente, da bliver det vel nødvendigt at De med dem begiver Dem paa hiemreisen, ifald De icke har noget arbeide, hvorved De kan fortiene noget. imidlertid skriver De strax til Academiet, for at underrette samme om De begiver Dem paa hiemreisen eller ey, De kan skrive uden paa Brevet til mig, og da kan De lægge en aaben Sedel i samme til mig hvori De skriver hvad alle icke bør vide. vil De kiøbe mig 3de 5te og 6te Tome af Museo Pio Clementino, og sende den over land til Lybek med fragt vognene. forhen gik slige ting til Bolzano til Giuseppe Gummer, om han endnu lever, og diregte derfra med de ordinære Fragt Vogne til Lybek til Arndholdt Hornemann. Hvad De har udlagt kan ieg lade Dem udbetale paa Hiemreisen, paa hvilket sted De selv vil, som De underretter mig om, saasnart ieg faar at vide naar De kan ventes hiem, vil ieg see om ieg kunde opholde[?] lidt Arbeide til Dem, og i øvrigt giøre hvad ieg kan, som De vel veed.
vil De sige Her Zoega, at ieg i foraaret adskillige gange sendte Penge 50r til Ryberg men de lod mig svare at da al Handel var i uorden kunde de icke modtage noget, og da ieg fik brev fra ham med forrige Post desangaaende saa skal ieg lade hæve de 50r og sende ham 100r som ham kommer tilgode. Her er alting ved det gamle, vore saakaldte Billedhuggere, enskiøndt de blot giør Ligstene vil gierne Leve evindelig om det kun lod sig giøre. Hvad De endnu har liggende i Livorno, og hvad De end videre maatte sende derhen for at føres hertil, maa De give vedkommende Ordre, icke at sende med andre end Danske Skibe, da det ellers vil koste Dem alt for meget i fragt.
Vores Minister Burke, som De kar kiendt i Neapel er reist her fra i forrige Uge for at gaa til Madridt, men han reiser først til Paris, hvor han agter at opholde sig nogle Maaneder og derfra reiser han til Florens hvor ieg formoder han vil indtræffe først i tilkommende Aar, dette har ieg icke villet unlade at underrette Dem om, da ieg formoder, om han kan være Dem til nogen tieneste, vil han giøre noget for min skyld. –
Deres Fader var hos mig for kort siden og ieg formoder han lever vel. den unge Stanley kommer til at reise til foraaret, hvad der vil blive af ham, kommer an derpaa.
Lev nu vel min gode Ven og lad mig snart vide naar ieg kan vente Dem, saa er ieg nu som altid Deres oprigtige Ven Abildgaard

Generel kommentar

Den ene halvdel af papiret er skåret fra og overført til samlingen af Thorvaldsens tegninger, Hercules (?) med et barn på armen, C25.

Arkivplacering
m1 1802, nr. 5
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 179-180 (Thiele anfører fejlagtigt årstallet til 1802).
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af bøger · Kunstakademiet, stipendium · Kunstnermiljøet i København
Personer
Edmund Bourke · Niels Ryberg / Ryberg & Co. · C.F.F. Stanley · Gotskalk Thorvaldsen · Georg Zoëga
Sidst opdateret 15.01.2018 Print