Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 252 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl: T på et skjold.

4.10.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signora / Sigr B. Thorvaldsen / Scultore Danese / Recapito del Sigr Zoega / Consolo di Danimarca / a Roma / Franco Trento.

Resumé

Gotskalk Thorvaldsen glæder sig over det første brev i lang tid fra Thorvaldsen, da der gik rygter om hans død i København. Han fortæller om Slaget på Reden og reaktionen i København. Faderen beretter om Thorvaldsens venner og håber, at sønnen vil begive sig hjemrejsen snart.

Se original

Kiære Søn

Din kiære Skrivelse af 30te August haver jeg med megen Fornøyelse bekomet som var det første i 2 Aar. Du kan forestille dig hvorledes vi have været tilmode da det Røgte gikk her forige Somer at du var død som blev forøget da jeg skrev dig til og engen Svar fikk men til vor Glæde fikk jeg at vide hos Just: Abilgaard at det var et falsk Røgte. At du er frisk og vel fornøyer oss overmaade og vi ere begge lige so Gud vere Lov. Det Nytt som jeg kan skrive dig har du vel hørt Nemlig vi havde her Skertorsdag et Torden Veier som aldrig i Historien har havt Lige Nemlig en Søe Batalie som varede uafbrudt 5 Timer. Den stolte Admiral Nelson angreb vore gamle Blokskibe som laae for Anker, med en Magt af 12 Linieskibe og 6 a 8 Fregater. Vore Skibe vare kun 5 a 6 ubrugbare Skibe men di Danske Drenge helsede ham so at han ønsker aldrig at kome mer til Kiøbenhavn. Dene Frukost kostede Engelenderne 2600 døde og 12 Linieskibe som han effter Haanden maatte synke og opbrende. Vores Forlis af døde var ei betydelig. Aldrig troer jeg nogen har hørt slig en Batalie. Skiønt Nelson havde 4 Gange overlegen Magt i mod os maatte han dog bede om Stillstand. At skrive dig mer herom vil blive for vitløftig. Alle ere nu Krigere i Kiøbenhavn. 1100 Studenter bleve bevebnede og fekk Navn af Kronprensens Liv Korps. Kongen skenkede 2 blaae Faner som var meget smukke. Din gode Ven Prof: Rahbek er Leutenant ved dem. Alle Contor Betienter have bevebnet sig som Jegere, der er indsamlet til di Qvestede over 2 Tønder Guld. Hr Fritz er her. Stanley er i Norge. Jørgen West bor i Helsengørsgaden No 317. Jeg talte i Gaar med Just: Stanley han sagde mig at det var besluttet i Acedemiet at tilsende dig dine Rejsepenge. Jeg vilde ønske at du ville reise snart tilbage og besøge ditt Fødeland
Jeg har i Dag inlemet mig i en Kasse hvor din Moder kan efter min Død nyde 200 rd aarlig Pention ifald Kassen bliver complett. Jeg vilde ønske at du vilde skrive mig til snart for til Paaske vil jeg fløtte, og so kunde jeg feste Værelser so at du kunde faa Leilighed deri, for at vere bland Fremede vilde falde dig vel svert, for din Reise kan sagte medtage dine Reisepenge. Den gamle Sanelle er død. Den elste Søn skal givtes. Hans Søster er givt med Leut: Hullenberg. Den Søster som har veret i engelsk Tieneste skal og givtes. Din sorte Pudel lever gott. Jeg har ofte veret i Selskab med hans navne Translatur Primong som har sagt at det var en Fornærmelse i mod ham at jeg havde opkalt Hunden efter ham, men jeg har svaret ham at han icke havde Orsag at fortrøde at en Hund som tenkte meget beder [bedre] en[d] han havde hans Navn. Jeg skal helse dig fra Proosthenn. Han har veret so god og tegnet naaget for mig naar jeg har behøvet det. Vest har sagt mig at han vil skrive dig til og at han har skrivet dig 2 Breve til som jeg troer at vere Blæst. Du maae være af den Godhed og skrive mig til hvad Tiid du agter at reise fra Rom at jeg ei skal skrive Breve til Unøtte. For nerverende Tiid husker jeg ei mer. Jeg skal se at samle noget til neste Gang. En flittig Helsen fra din Moder og gode Venner. All Lykke og Hell ønskes dig af din oprigtige

Kiob: d 4de Octob:
1801
Fader
G Thorvaldsen


Jeg bor i Dronningens Tvergade No 345

Generel kommentar

Påskrevet med Thorvaldsens hånd på brevets forside: “Mio Padre e Madre”. Se i øvrigt Thorvaldsens biografi om debatten om Thorvaldsens far.

Arkivplacering
m1 1801, nr. 13
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele I, p. 169-171.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Englandskrigene · Kunstakademiet, stipendium · Kunstnermiljøet i København · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens hunde
Personer
Nicolai Abildgaard · Christian 7. · Frederik 6. · C.D. Fritzsch · Antoinette Birgitte Gianelli · Domenico Maria Gianelli · Peter Leonhard Gianelli · Kunstakademiet, København · Jacob Carl Frederik Primon · Primong · Carl Probsthayn · Knud Lyne Rahbek · C.F. Stanley · C.F.F. Stanley · Karen Thorvaldsen · Jørgen West
Sidst opdateret 19.01.2015 Print