No. 145 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

12.10.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er dateret med årstallet 1789, men dette er en fejlskrivning af Thorvaldsen. Af sammenhængen fremgår det utvetydigt, at året er 1799. Thiele, 1831, note 70. p. 155, angiver dog året som 1798, men dette beror ligeledes på en fejllæsning af sammenhængen.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Høistærende Hr Justidsraad / Abildgaard
Udskrift: A Monsieur / Monsieur N. Abildgaard / Professeur et Conseiller de / l’Academie des beaux arts / a / Copenhague. / Franco Trento.

Resumé

Thorvaldsen takker Abildgaard for hans godgørenhed. Han fortæller, hvordan flere af Roms kunstsamlinger er blevet drænet for mesterstykker, der især er gået til franskmændene. Rom er igen blevet indtaget af neapolitanske tropper. Thorvaldsen ønsker at blive i byen, men hvis krigen fortsætter, vil han kunne påbegynde sin hjemrejse i foråret 1800. Han vil sende en kasse med værker til Kunstakademiet, så snart mulighed byder sig. Han spørger til den kasse, han sendte i 1798 og tilbyder afslutningsvis at gøre ærinder for Abildgaard i Rom.

[Translation]

Rom d. 12de October 1789

Høistærende Hr Justidsraad

Den 5d: October bekom ieg Brev fra min Fader af 20 Maj, hvoraf ieg med stor Glæde seer at De befinder Dem frisk og vel. Derres sædvanlige Godhed for mig og mit Vel, har paa nye Rørt mig, og de som min Velgiøre bliver altid en hellig errindring for mig saa lenge ieg lever. Jeg har ikke meget behageligt at ommælde, thi i al den tiid ieg her har tilbragt har ieg oplevet en Nyhed efter den anden, men ingen af dem til Konstens Fordel. Roms Tab har væet udhyre fra alle Sider, Museerne og Kirkerne er de beste Konst Verkker borte og Privat Gallerrierne som Corsini[,] Colonna[,] Borghese og andre har solt de beste af deres Malerrier. vem som har haft Penge nok i denne Tid har kundet kiøbt mange smukke Ting for got Kiøb. men som di franske Comiserer var di eneste der havde Penge saa har de og været de eneste her har kiøbt. Vi har nu igen neapolitaniske Trupper som har taget Rom i Besiddelse og har i Gaar faaet Forsterning af Ruser. Hvor Lykke har været at den franske Genneral overgav sig paa Capitolasion saa det hidentil er gaaet Rolig og Stille af, Di franske har efterladt alt Hvad de havde indpakket af Villa Albani hvis Bestemmelse man endnu ikke ved. Jeg har saa ofte bedraget mig i mit Haab om beder Tiider, at ieg ogsaa nu da Tingene synes at tage en fordelagtigere Venning frygter for nye Forandringer, og ikke vover at giøre Reigning paa fortvarende Roligheder; Derfor saa meget ieg end ønskede at kunde blive her og nyde i Fred Hvad endnu er bleven tilbage, saa agter ieg dog at indrette mig saaledes at ieg ifald omstendighederne skulde medføre det i Foraaret at kunde tiltrede Hiemreisen, hvis angaaende ieg ogsaa har melt i mit Brev som ieg i Dag sender til Academiet. Jeg tør vente af JustidsRaadens Venskab at De vil meddele mig Deres mening og Raad herover, og i alle Fælde befordre mit Beste ved Academiet. Jeg har indpakke det af mit Abeide som ieg agter at skikke til Academiet med første Leilighed, ieg troer at det nu skulde være lettere at skikke noget herfra end som før, da vi nu er i Fred med Engelænder[ne]. Den Casse som ieg sende forrige sommer Me[n?] har ieg ingen efterretning haft om siden den gik fra Levorne. Dersom at Justidsraaden har noget som De vil have besørget her saa beder ieg at De vil være saa god at lade mig vide det, saa skal ieg med stor Fornøelse besørge det –

Deres underdanigst Tiener
B. Thorvaldsen

[påskrevet for oven med Abildgaards hånd:]
3, 5 og 6 Deel af Museum Clementinum.
nogle Medailler for 10r
eller hvad andet der maatte forekomme Dem for got Kiøb, et 50rd maa De disponere over som ieg kan
sende Dem naar De har forladt Rom paa Hiemreisen.
et lille Malerie efter en klassisk Mester eller et antikt Hoved, en Figur i Bronce etc. etc: –

[påskrevet i margen på brevets første side med Abildgaards hånd:]
Raphael i Marmore

[påskrevet i margen på brevets sidste side med Thorvaldsens hånd:]
MIC / #J

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 143-145, og et uddrag gengivet i Thiele, 1831, note 70. p. 155.
Emneord
Antikke mønter · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstakademiet, stipendium · Museer og kunstsamlinger i Rom · Revolutions- og Napoleonskrigene · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken
Personer
Kunstakademiet, København · Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 05.03.2015 Print