No. 146 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

12.10.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, skønt der først har stået 1789, som er blevet rettet til 1799. På et sandsynligvis senere tidspunkt er der tilføjet (98) i parentes ovenover 1799. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det korrekte år er 1799, da brevets modtagelse nævnes i Kunstakademiets dagbog 25.11.1799. Samme forveksling af 1789 og 1799 optræder også i Thorvaldsens brev af samme dato til Abildgaard.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Pga. krigsurolighederne er både Thorvaldsens halvårlige rapport til Kunstakademiet og de værker, han skulle sende, blevet forsinkede. Han fortæller, at han har fremstillet kopier i halv størrelse af hovedet af den ene af dioskurerne, Pollux, og af hele figuren af den samme, A54. Han agter at sende disse til København sammen med marmorbuster af Homer, A751 og A.P. Bernstorff, jf. A208, til Akademiets bedømmelse. Han beder Akademiet om at forlænge hans stipendium, så han enten kan blive i Rom eller foretage hjemrejsen med besøg i kunstrelevante byer, hvis urolighederne skulle bryde ud igen.

[Translation]

Rom d. 12de october 1799

Underdanigst Pro Memoria!

Formedelst den lange Beleiring som vi her har været i, har ieg ikke kundet opfylde min Pligt og underdanigste Skyldighed at tilskrive det Kongelige Academie og skikke samme noget af mit Arbeide. Da tiderne nu har andert sig, saa giver ieg mig den Ære at melde Academiet at ieg har copert Hovedet af Pollux paa Monte Cavallo som ieg har modellert halv Størrelse efter Gibs Originalen. Siden har ieg bekommet tilladelse at staae i Palais Consulta hvor ieg har coperet hele Figuren af samme i halvnaturlig Størrelse, som ieg har ladet forme og indpakke tillige med Homers og salig Bernstorff Büster i Marmor for at sende dem med førsteleilighed til det Kongelige Academie, ønskende at samme maatte imodtage mine her udførte Arbeider med lige Godhed som De forhen har anseet mine ufuldkomne Forsøg.
Min Skiebne har vildet at ieg skulde komme til Rom og der opholde mig i tider som for Konsten har været saare ugunstige, og endnu veed ieg ikke hvad man forfremtiden kan love. Dog synnes det at man kan haabe at freden vil vende tilbage og Konsterne her nyde samme Rolighed og Sikkerhed som tilfaaren. Skulde dette Haab blive opfyldt da vilde ieg ivrigst ønske at kunde her fortsette min Studie, men dersom nye uroligheder skulde betrue denne Bye, da maatte ieg søge at komme bort herfra saa snart de Arbeider som ieg har nu under Hænder tilader det. I den ene saa vel som i den anden fald forlader ieg mig paa at Academiet gunstigst vil understøtte mig, enten til at blive her eller til at forretage Hiemreisen saaledes at ieg under Veis opholder mig paa de Steider som i Henseende til Konsten fortiener en Reisendes Opmerksomhed.

Underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 25.11.1799 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Siden seneste Forsamling var fra Pensionairen Thorvaldsen i Rom indløben følgende Skrivelse, dateret Rom 12 October 1799.” Dernæst citeres brevet som ovenfor. Herefter fortsætter akademisekretæren: “Herpaa resolveredes at Thorvaldsen endnu tilstaaes 2 Aar, dog saaledes at det sidste af disse 2de Aars Pension, anvendes til hans Hiemreise.”
Kunstakademiet besvarede Thorvaldsens anmodning i brev af 3.12.1799.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1799, II, nr. 41.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 142-143.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kopiering efter antikken · Kunstakademiet, indberetninger til · Kunstakademiet, stipendium · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Revolutions- og Napoleonskrigene · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken
Personer
Nicolai Abildgaard
Værker
Sidst opdateret 17.07.2017 Print