No. 147 af 10318
Afsender Dato Modtager
Nicolai Abildgaard [+]

Afsendersted

København

3.12.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Abildgaard meddeler, at Thorvaldsens hjemsendte værker er ankommet til København i god behold. Abildgaard glæder sig over værkerne. Thorvaldsens stipendium er blevet forlænget med to år, og det ene år kan udbetales i én rate, så Thorvaldsen frit kan disponere, om han vil forblive i Rom eller rejse til et andet sted. Abildgaard beder sin elev købe tre bind af Vatikanets kataloger, nogle græske medaljer o.a. Han ønsker også, at Thorvaldsen hugger en kopi af både Rafaels buste i Pantheon, A752, og af Homer, A751. Han foreslår, at de kunne sendes over land, hvis forholdene tillader det. Han hilser Georg Zoëga og forsikrer Thorvaldsen om sit venskab.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn 3de Dec: 1799.

Deres Brev af 12te October har ieg med fornøyelse imodtaget, da ieg deraf seer at De endnu er heel og holden.
Kassen er endelig ankommen, men Dyr var den, fra Rom og til Livorno har den koste 62 rdr som er aabenbare Bedragerie. alt hvad der var i den befandtes i god tilstand. Deres Gruppe som ieg tilegner mig er skiøn, og giør Dem Ære. Det Store Bacchus Hoved Pynter mine stuer. Icke alene ieg men enhver som seer Rothes Buste er meget velfornøyet med den, som icke lidet glæder mig, ieg har af gode Grunde icke foreviist den i Academiet, men hvem der har villet see den har maatte komme til mig. De seer nu af Acad: Brev, at Deres Stipen[dium] er atter forlænget paa to Aar, og at naar De vil bliver Dem et Aar[s] Pension forud udbetalt. De er hermed Deres egen Herre og De kan reise eller blive som De finder for got. Dette er heller icke avgaaen uden Bryderie. Kiære ven, De tilbyder mig Deres tieneste, inden De forlader Rom. Vil De forskaffe mig den 3die 5te og 6te Deel af Museo Pio Clementino, men see vel til at de ere komplete. Kunde De overkomme nogle helst græske Medaigler, eller noget andet som De troer kunde være mig kiært, saa kan De Dispo[ne]re over 50 rdr som ieg kan lade Dem udbetale naar De er paa Hiemreisen fra Rom. Reiser De til Neapel inden De forlader Italien da lad mig det vide førinden De reiser. Bliver De endnu noget i Rom saa ønskede ieg en Copie i Marmor af Raphaels Byste som staar i Rotonda – og en i Marmor af Homerus. ieg mener at, for 30 til 40 rdr kan man der have dem, efter hvad man tilforn betalte for sligt, men ieg vilde helst have dem som Termer, lig Rothes Buste. Dersom Landeveyen skulde blive nogenlunde sicker kunde Bøgerne sendes i en Kasse over Land til Arnold Horneman i Lÿbek. naar Kassen bliver sendt til Giuseppe Gummer i Bolzano, saa besørger han den til Lÿbek.
skriv mig nu snart til, og lad mig vide hvordan De lever, hvorlænge De endnu bliver i Rom, og om ieg faar de 3 Deele ieg mangler af Museum Pio Clementino, og hvad De forresten veed og kan.
Vil De hilse Zoega fra mig og sige ham om faa Dage skal ieg sende ham Penge. Vær nu min Ven som ieg altid skal være Derres, da ingen skal glæde sig mere over den Fremgang De har og vil giøre i Konsten end Derres ærlige Ven Abildgaard

Arkivplacering
m1 1799, nr. 3.
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 146-147.
Emneord
Antikke mønter · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af bøger · Museer og kunstsamlinger i Rom · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken
Personer
Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 22.01.2018 Print