No. 465 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

28.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Justiceraad / Abildgaard.

Resumé

Thorvaldsen meddeler, at det stykke marmor, som Abildgaard har bedt om, først kan blive sendt i efteråret. Han beder Abildgaard betale for transporten af de kasser, han har sendt til København. Thorvaldsen giver Abildgaard busterne af Homer, A751, og Rafael, A752, som gave. Han har modtaget bestillingen af busten af Jacob Baden, A863, og vil gå i gang med den snarest. Han fortæller, at han ikke har tænkt sig at blive bestandigt i Rom, men at forskellige opgaver indtil videre opholder ham. Han udtrykker sin sorg over sine forældres skæbne og håber, at nogle af de buster, han har sendt til Danmark, kan blive solgt til fordel for hans far. Han undrer sig over, at han ikke har modtaget brev fra sin far.

[Translation]

Rom d: 28de Julii 1805

Gode Hr Justiceraad!

Med Fornøelse har Jeg modtaget Deres Kiære og Venskablige Brev af 31 Juniil f.a. At jeg ej før har Opfyldt min Skyldighed at besvare Justiceraaden er formedels jeg trode at have kundet give Dem nogen Sikkerhed om det Stykke Marmor som De har bedt mig at forskaffe Dem; jeg skrev strax til Carrara derom, men da formedelst Krig og Pest ikke er gaaet noget Skib fra Carrara, men man venter i dette Efteraar skulde komme nogle [stykker] Marmor til Rom og Livorno, saa haaber jeg en af dem medbringer det omtalte Stykke, som skal blive befordret til Kiøbenhavn paa den Maade De har bedet mig om.
Den Summa som den Danske Cunsul Ulrich i Livorno skal have for omkosningerne for de Kasser som kom til Kiøbenhavn med Fregatten Triton er 70 Piaster Toskana, som jeg beder De vilde være saa god at udbetale til hans Korrispondent i Kiøbenhavn da jeg engang har taget mig den Frihed at anvise ham paa Dem, saa Ønskede jeg De ville afgiøre denn Sag, som jeg med al Taknemlighed igen skal betale; Det giør mig ondt ikke at kunde erfare hvor min Portefeuille med Kobber samt den Bog med Raderte Lanskaber, addreseret til Hr Vest, er bleven af. Min Tanke har aldri været at ville have Betaling for de to Buster Homer og Raphael jeg har tilsendt Dem; det er en saare liden Erkjendtlighed for alle de Godheder De beviser mig, men jeg troede de medfølgende Buster efter H:.Baron von Schubart Sigende var solgte og derfor bad deraf at aft[r]ække det for mig Udlagte. Den med Hr Løentenant Sejdevitz medsendte Masque og Malede Protrait af avdøde Professor Baden har jeg bekommet, og skal med det første tage det under Arbejde; jeg faaer 100 Dukater for et Protrait lidt over naturlig Størrelse, og troer ikke at kunde giøre dette ringere ensom 200r Dansk, som bliver lidet over det halv[e] af hvad jeg ellers faaer, da vor Kurs staaer saa slet; i øvrigt overlader jeg det til Dem, hvad De gjør er vel giort.
At gjøre mit Ophold bestandig i Rom, kan jeg oprigtigt tilstaae Justiceraaden, aldrig har været min Tanke; men at kunde udføre nogle Arbejder i Marmor, som man har betroet mig og som jeg er vis paa ikke i Kiøbenhavn ey ville blive forlangt af, er hvad der giør mit Ophold her saa meget mere interessant og nødvendigt men at komme tilbage til mit Fødeland er mit bestemte Haab og Ønske, dersom jeg lever; og derfor takker jeg Dem Hr Justiceraad! af mit ganske Hierte for Deres Gode og Venskabelige Plan som De saa heldig har udførdt ved Academiet til mit Beste.
Mine Forældres Skiæbne ligger mig haardt paa Hjertet, saameget mere smerteligt, da jeg ikke endnu er i stand til at kunde gjøre noget tilbeste for min Fader; dersom De Arbejder jeg har skikket, og de jeg vil skikke kunde hjelpe ham noget saa skulde det inderlig Glæde mig, jeg begriber ikke hvorfor han aldrig Skriver mig til; jeg hae paa to Breve ingen Svar faaet, han er vist vred paa mig fordi jeg ikke kommer tilbage, men jeg har som De lettelig begriber ikke kunde gjort andet.
Mine hjerteligste Ønsker for Deres Sundhed og Velgaaende følge Dem, beste Herr Justiceraad; De vedblive med Deres sædvanlige Godhed at ynde mig og troe mig med den sandest Høiagtelse

Deres ærbødigste
og hengivne Tjener
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev, hvor ordlyden stort set er den samme som her.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 21-23.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Indkøb af marmor · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Jacob Baden · Peter Rabeholm · Herman Schubart · Carl Christian Seydewitz · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · J.C. Ulrich · Andreas Weidenhaupt · Jørgen West
Værker
Sidst opdateret 27.07.2015 Print