Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 463 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

28.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Resumé

Takker for udnævnelsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København.

[Translation]

Rom d: 28de Juli 1805.

Underdanigst P.M.

Med inderlig stor Glæde og Erkjendtlighed har jeg modtaget Det Kongelige Academies meget ærede Skrivelse af 15de Junii, hvoraf jeg seer at det har behaget Hans Kongeligge Majestæt paa Academiets derom gjorte Forestilling, at udnævne mig som Professor i Billedhugger Kunsten ved det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie. Det er mig ubeskriveligen smigrende at erfare Academiets Bevaagenhed og Godhed for mig, hvorpaa jeg har saa mange Prøver, og jeg vover at bede Samme at ville bevidne for Vores Naadige Regjering min allerunderdanigste Taknemmelighed.
I Haab om at det bliver mig indnu nogen Tiid tilladt at forlænge mit Ophold i Rom for at udføre i Marmor de hos mig bestilte Arbejder, skal jeg ej mangle at tilsende Academiet en Afstøbning af det deraf som kan tjene til Prøve paa den Fremgang jeg hidindtil har kundet gjort, og som jeg ærbødigst beder matte modtages med samme Bevaagenhed som Academiet før har værdiget mig, da jeg stræber, og stedse skal stræbe at gjøre ald den Fremgang som er mig mulig, for saaledes at kunne gjøre mig værdig til Academiets vedvarende Godhed og Yndest

Underdanigst Tjenere
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 7.10.1805:

“Brev fra Prof. Thorvaldsen dat. Rom 28 Jul. d. A. som indeholder Taksigelse for Academiets Anbefaling til det ham forundte Professur i Modelskolen, samt Meldelse om det Haab, han har til at faa sit Ophold i Rom forlænget. Tillige lover han at sende Academiet Afstøbninger i sin Tid af de Arbeider, som han har under Hænder.”

Der findes et udkast af 28.7.1805 til dette brev.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1805, Skrivelser fra Forskiellige, nr. 29.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 20-21.
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Christian 7.
Sidst opdateret 27.07.2015 Print