28.7.1805

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Takker for udnævnelsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København.

Dokument

Rom d: 28de Juli 1805.

Underdanigst P.M.I

Med inderlig stor Glæde og Erkjendtlighed har jeg modtaget Det Kongelige AcademiesII meget ærede Skrivelse af 15de JuniiIII, hvoraf jeg seer at det har behaget Hans Kongeligge MajestætIV paa Academiets derom gjorte Forestilling, at udnævne mig som Professor i Billedhugger Kunsten ved det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings AcademieV. Det er mig ubeskriveligen smigrende at erfare Academiets Bevaagenhed og Godhed for mig, hvorpaa jeg har saa mange PrøverVI, og jeg vover at bede Samme at ville bevidne for Vores Naadige Regjering min allerunderdanigste Taknemmelighed.
I Haab om at det bliver mig indnu nogen Tiid tilladt at forlænge mit Ophold i RomVII for at udføre i Marmor de hos mig bestilteVIII Arbejder, skal jeg ej mangle at tilsende Academiet en Afstøbning af det deraf som kan tjene til Prøve paa den FremgangIX jeg hidindtil har kundet gjort, og som jeg ærbødigst beder matte modtages med samme Bevaagenhed som Academiet før har værdiget mig, da jeg stræber, og stedse skal stræbe at gjøre ald den Fremgang som er mig mulig, for saaledes at kunne gjøre mig værdig til Academiets vedvarende Godhed og Yndest

Underdanigst Tjenere
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, 28th July 1805.

Most humble Pro Memoria

With sincerely great pleasure and gratitude I have received the Academy’s favour of June 15th from which I see that it has pleased His Royal Majesty following the recommendation of the Academy to appoint me professor of the art of sculpture at the Royal Academy of Fine Arts. It is to me indescribably flattering to learn about the favour and kindness of the Academy towards me, of which I have so many proofs, and I dare ask the Academy to express my most humble gratitude to our gracious government.
In the hope that I shall be permitted to prolong my sojourn in Rome for some time to execute in marble the works commissioned to me I shall not omit to send to the Academy a cast of that from it which may serve as proof of the progress I have been able to make so far, and which I respectfully ask may be received with the same favour which the Academy has vouchsafed me before, as I strive, and shall always strive to make myself deserving the continued kindness and favour of the Academy.

Most humble servant,
B. Thorvaldsen

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 7.10.1805:

“Brev fra Prof. Thorvaldsen dat. Rom 28 Jul. d. A. som indeholder Taksigelse for Academiets Anbefaling til det ham forundte Professur i Modelskolen, samt Meldelse om det Haab, han har til at faa sit Ophold i Rom forlænget. Tillige lover han at sende Academiet Afstøbninger i sin Tid af de Arbeider, som han har under Hænder.”

Der findes et udkast af 28.7.1805 til dette brev.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1805, Skrivelser fra Forskiellige, nr. 29.

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 20-21.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Dvs. Kunstakademiet i København.

 3. Jf. brev af 15.6.1805 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

 4. Den danske konge Christian 7.

 5. Dvs. Kunstakademiet i København.

 6. Udover Kunstakademiets seks-årige rejsestipendium, mødte Thorvaldsen også forståelse på Akademiet for sit forlængende ophold i Rom, læs mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.

 7. Når Thorvaldsen udtrykkeligt håber på forlængelse af sit ophold i Rom, skyldes det, at både udnævnelsen til professor af 7.6.1805 og Akademiets meddelelse herom af 15.6.1805 nævner, at han kunne blive beordret hjem til Danmark. Se referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 8. Se fx Thorvaldsens værkproduktion under Kronologien 1805 og 1806.

 9. Først da Thorvaldsens fremgang og berømmelse var cementeret, begyndte han fra 1825 at hjemsende gipsafstøbninger af sine mest berømte kunstværker til Kunstakademiet; derfra havde man nemlig senere hen bestilt en “komplet samling” af Thorvaldsens arbejder til den i forvejen store afstøbningssamling efter antikken, jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

Sidst opdateret 27.07.2015