The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 464 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

28.7.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Justiceraad / Abildgaard.

Abstract

Thorvaldsen informs Abildgaard that the block of marble he has ordered will be sent in the autumn. He asks Abildgaard to pay for transportation of the crates he has sent to Copenhagen. He gives Abildgaard the busts of Homer, A751, and Raphael, A752 as a present. He has received the commission for the bust of Jacob Baden, A863, and will begin working on it soon. He writes that it is not his intention to stay permanently in Rome, but various assignments keep him there for the time being. Thorvaldsen grieves over his parents’ fate and hopes that some of the busts he has sent to Denmark can be sold to benefit his father. He wonders why he has not heard from his father.

[Translation]

Rom d: 28de Julii 1805

Gode Hr Justiceraad!

Med Fornøelse har Jeg modtaget Deres Kiære og Venskablige Brev af 31 Juniil f.a. At jeg ej før har Opfyldt min Skyldighed at besvare Justiceraaden er formedels jeg trode at have kundet give Dem nogen Sikkerhed om det Stykke Marmor som De har bedt mig at forskaffe Dem; jeg skrev strax til Carrara derom, men da formedelst Krig og Pest ikke er gaaet noget Skib fra Carrara, men man venter i dette Efteraar skulde komme nogle [stykker] Marmor til Rom og Livorno, saa haaber jeg en af dem medbringer det omtalte Stykke, som skal blive befordret til Kiøbenhavn paa den Maade De har bedet mig om.
Den Summa som den Danske Cunsul Ulrich i Livorno skal have for omkosningerne for de Kasser som kom til Kiøbenhavn med Fregatten Triton er 70 Piaster Toskana, som jeg beder De vilde være saa god at udbetale til hans Korrispondent i Kiøbenhavn da jeg engang har taget mig den Frihed at anvise ham paa Dem, saa Ønskede jeg De ville afgiøre denn Sag, som jeg med al Taknemlighed igen skal betale; Det giør mig ondt ikke at kunde erfare hvor min Portefeuille med Kobber samt den Bog med Raderte Lanskaber, addreseret til Hr Vest, er bleven af. Min Tanke har aldri været at ville have Betaling for de to Buster Homer og Raphael jeg har tilsendt Dem; det er en saare liden Erkjendtlighed for alle de Godheder De beviser mig, men jeg troede de medfølgende Buster efter H:.Baron von Schubart Sigende var solgte og derfor bad deraf at aft[r]ække det for mig Udlagte. Den med Hr Løentenant Sejdevitz medsendte Masque og Malede Protrait af avdøde Professor Baden har jeg bekommet, og skal med det første tage det under Arbejde; jeg faaer 100 Dukater for et Protrait lidt over naturlig Størrelse, og troer ikke at kunde giøre dette ringere ensom 200r Dansk, som bliver lidet over det halv[e] af hvad jeg ellers faaer, da vor Kurs staaer saa slet; i øvrigt overlader jeg det til Dem, hvad De gjør er vel giort.
At gjøre mit Ophold bestandig i Rom, kan jeg oprigtigt tilstaae Justiceraaden, aldrig har været min Tanke; men at kunde udføre nogle Arbejder i Marmor, som man har betroet mig og som jeg er vis paa ikke i Kiøbenhavn ey ville blive forlangt af, er hvad der giør mit Ophold her saa meget mere interessant og nødvendigt men at komme tilbage til mit Fødeland er mit bestemte Haab og Ønske, dersom jeg lever; og derfor takker jeg Dem Hr Justiceraad! af mit ganske Hierte for Deres Gode og Venskabelige Plan som De saa heldig har udførdt ved Academiet til mit Beste.
Mine Forældres Skiæbne ligger mig haardt paa Hjertet, saameget mere smerteligt, da jeg ikke endnu er i stand til at kunde gjøre noget tilbeste for min Fader; dersom De Arbejder jeg har skikket, og de jeg vil skikke kunde hjelpe ham noget saa skulde det inderlig Glæde mig, jeg begriber ikke hvorfor han aldrig Skriver mig til; jeg hae paa to Breve ingen Svar faaet, han er vist vred paa mig fordi jeg ikke kommer tilbage, men jeg har som De lettelig begriber ikke kunde gjort andet.
Mine hjerteligste Ønsker for Deres Sundhed og Velgaaende følge Dem, beste Herr Justiceraad; De vedblive med Deres sædvanlige Godhed at ynde mig og troe mig med den sandest Høiagtelse

Deres ærbødigste
og hengivne Tjener
B. Thorvaldsen

General Comment

There is a draft of this letter which is almost identical.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 21-23.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Purchase of Marble · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Spoken and Written Language · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Jacob Baden · Peter Rabeholm · Herman Schubart · Carl Christian Seydewitz · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · J.C. Ulrich · Andreas Weidenhaupt · Jørgen West
Works
Last updated 27.07.2015 Print