Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 594 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

København

31.12.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

C.F. Hansen bestiller værker hos Thorvaldsen. Til Christiansborgs slotsfacade ønsker han fire relieffer med motiverne Retfærdighed, Sandhed, Klogskab og Styrke. Thorvaldsen kan selv bestemme den specifikke udformning. Til Råd- og Domhuset beder Hansen om et “passende” relief til trekantgavlen på facaden samt to statuer af Solon og Lykurgos og to relieffer, også til facaden.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn den 31de Decembr 1806

Kiære Herr Professor.

Undskyld min lange Taushed, Aarsagen dertil er allene, at ieg gierne Først vilde see hvilket Arbeyde, ieg ønskede fra Deres Haand, Saa ubetydelig som dette maatte forekomme Dem, saa kan ieg dog forsikkre, at det er mig meget magt Paaligende, efter Arbeydes Combination, at erholde samme snarest mueligt, Det paa omstaaende Side Optegnede halve Partie er den underste Deel af Slots Portalet, paa samme kommer 6 Korintiske Colonner, De vil heraf see det er blot et gladt Partie med Porten i Midten, og 2de Nisker paa vær Side, i disse skal komme 4 Figurer, som skal forestille i Nisken paa venstre Haand af Porten A Retfærdighed, paa høyre Side B Sandhed, den anden paa Venstre side C. Klogskab, og den paa høyre Side D Styrke, Disse 4r Figurer bliver giordt af Sandsteen, af Professor Dajon, Oven over disse Nisker, er Medaillionger, som holder 2 Alen og 9 Tomme, dansk Maal i Diameter, i disse vilde ieg gierne have 4 Stykker Basrilieffi af vid Marmor, som havde en Alogorie paa de i Niskerne staaende Figurer, Commissionen saa vel som ieg Overlader det ganske til Herr Professoren, at vælge Sujetter her til efter Eget godt Befindende, dog Ønskes saa lidet i vær som mueligt, for at faa en Passende Størelse, da de komme temmelig høyt fra Øÿet. Dette Partie bliver næste Sommer færdig, hvorfor Ønskes at erholde disse Basrilieffer saasnart som muelig, ieg haver for det nøyagtige Maal skyld, sadt her oven en 1/2 Dansk Alen.-
Dette angik Slottet nu kommer ieg endnu med noget min høystærede Ven det nye Raad og Domhuus betrefende. Det Partie som paa vedfølgende Blad er optegnet, er Hoved Indgangen til denne Bygning, i den Frontespids skulde anbringes en Passende Alegorisk Basreliff, som bliver at udføre i Stuk, da Steen vilde blive for kostbar, Commissionen Ønskede at Herr Professoren vilde Componere et saadant Basrelieff, efter Størelsen, og efter en antagen forjÿngt Maalestok, lade forme et Model, hvorefter det i det Store kunde udføres, ieg haver her en Stucateur fra Milano, som ieg troer vilde efter Deres Model temmelig godt udføre det. Mens da Bygningen til midt Sommer kommer under Tag, og det siden vil foraarsage mange Omstændigheder at giøre en nye Stellage, saa beder jeg især om dette Først, Foruden dette er paa vær Side af de 3de Arcader der udgiør Hoved Indgangen, en Niske, vori ieg gierne havde Figurer, Forestillende de 2de første Lovgivere, Solon og Lücurgus, Disse Figurer der bliver 4 Danske Alen høÿ, skal giøres af Sandsteen. ieg erindrer ikke om man i Rom heller i nærheden haver en saadan blød Steen, hvoraf disse uden al for stoer Bekostning kunde udføres, i saa fald var mit Ønske om De vilde paatage Dem at giøre disse Figurer og sende dem herover, i Manglende fald vilde ieg blot bede om Compositionen fra Deres Haand, ved at sende et par Modeller, af omtrent 1/4 Størelse, og ieg maatte da see at faa dem udført her. Oven over disse Nisker, kommer et par runde Basrilieffs som kan udføres af Stuk, hvortil ieg ønskede en Tegning, De seer af alt dette min Ven, uagtet det kuns er en ubetydelig begyndelse, paa det som i tiden vilde behøves til Slottes Invendige Decoration, at man Savner Dem her, Mens da ieg ved vor let man Arbeÿder i det skiønne Rom, i stæden for i Kiøbenhavn, saa er det en Samvittigheds Sag, at see dette Ønske opfyldt, forinden De selv finder det for godt. Det forstaar i øvrigt sig af sig Selv, at Commissionen med megen Fornøyelse ey allene betaler det i Natura udførte Arbeyde, mens tillige de ommelte Modeller. Og ieg er vis paa at Herr Professoren med glæde paatager Dem dette Arbeyde, der skal tiene til at Pryde de vigtigste bygninger i Hoved Staden, af vort lykkelige Fædreneland, at mit særdeles Ønske maa være at see dette Arbeyde af Deres Haand, behøver ieg vel ei at Forsikkre, da ieg stedse haver den Ære, med sand Konstner Følelse at forblive Deres ærbødige, og beredvillige

Tiener
C F Hansen

P.S. Endnu haver jeg Glemt at Melde Dem at i Frisen af Portalet kommer en Inskription, som de lærde endnu ey er Enige om, mens vil først gierne vide Indholdet af Basrilieffen. Endnu maa ieg til føye at ieg i disse Dage Reysser herfra til Altona, og bliver der til midt i Martz Maanet, saa naar De i denne tid vil beære mig med et Svar, maa De have den Godhed at Adressere det der hen.

Generel kommentar

Dette brev rummer den første officielle bestilling af værker hos Thorvaldsen fra den danske stat til hhv. Christiansborgs Slot og Råd- og Domhuset i København. Begge opgaver har en lang og kompliceret historie, se mere om sagsgangen i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.


Som det fremgår af brevet, omfattede bestillingen flg. værker:
  • Retfærdighed: Nemesis og Jupiter, jf. A320, relief til Christiansborgs Slots facade
  • Sandhed, der blev forstået som Sundhed: Hygieia og Æskulap, jf. A318, relief til Christiansborgs Slots facade
  • Klogskab: Minerva og Prometheus, jf. A319, relief til Christiansborgs Slots facade
  • Styrke: Herkules og Hebe, jf. A317, relief til Christiansborgs Slots facade
  • Relief til trekantsgavlen på Domhusets facade, aldrig udført, men Jupiter, Minerva og Nemesis, A316 var antagelig skitse hertil, senere udført til Christiansborgs Slots facade
  • Solon og Lykurgos, to statuer til Domhusets facade, aldrig udført
  • To relieffer til til Domhusets facade, aldrig udført

På brevet har C.F. Hansen tegnet to tegninger med målangivelser, så Thorvaldsen kunne udføre de ønskede værker i de præcise mål:

Opstalt af udsnit af Christiansborgs facade. Øverst indtegnet en ½ alen i 1:1.

Plan og opstalt af Domhusets tempelfront

Arkivplacering
m2 1806, nr. 20
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 74-76.
Andre referencer

  • Hakon Lund & Anne Lise Thygesen: C.F. Hansen, København 1995, p. 422 (brevet delvist gengivet).
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Kunstnerisk frihed · Relieffer, allegorier · Statuer, allegorier · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, kravspecifikationer
Personer
Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 28.03.2023 Print