18.6.1806

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S. TI / Her Justiceraad / Abildgaard

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Listen, der er vedlagt brevet, skal højst sandsynlig dateres samtidig, se den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsen takker Abildgaard for den hjælp, han har ydet Gotskalk Thorvaldsen. Krigsurolighederne har givet Thorvaldsen økonomiske problemer, og han beder om at få tilsendt det beløb, han skal have for busten af Jacob Baden, A863. Thorvaldsen beder Abildgaard sælge nogle af de buster, han har sendt til København. Han håber snart at modtage en bestilling til Christiansborg Slot.
Vedlagt en liste med priser på Thorvaldsens værker.

Dokument

Rom 18 Juni 1806.

Tak gode Hr Justiceraad for al Deres beviste Godhed imod min FaderII, hvilket er mig lige saa kiært som den Omhu De har havt for mig til min Befo[r]dringIII mit Ønske er kun i Fremtiden at kunde vise min Erkjænlighed og Taknemlighed imod Dem Hr Justiceraad som De fortiener og som jeg vist aldri skal glemme.
Da Roms Skiæbne er Hvad de Franske vilIV, og Krigen forhindrer ofte Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos mig saa jeg er i Forleægenhed for Penge og maa bede Dem værre af den Godhed at tilsende mig den Summa for Badens BysteV som jeg nu har begyndt paa. Museum Pio ClementinoVI har jeg betalt 80 Scudi for og giver det gærne til Academiet. RothesVII saavel som de andre BysterVIII kan De sælge for Hvad Justiceraaden vil[,] alt er velgiodt saa lidet det enog er, er det dog en Jelp i paakommende Tilfelder, da jeg nødig vil gribe til den Summa som er mig bestemdt af Academiet til min TilbagerejseIX, og derfor ennu ikke har hævet samme. Om det Arbeide til SlottetX som man har lovet mig, ønskede [jeg] at man ville giøre ende paa, og beder Dem gode Hr Justiceraad at tenkke paa mig desangaaende
Mine hjerteligste Ønsker for Deres Sundhed og Velgaaende beste Hr Justiceraad og troe mig med den sandest Høiagtelse forbliver jeg

Deres ærbødigste
og hengivne Tjener
B. Thorvaldsen


[bilagXI, skrevet af Christian Hornbech]
ProfessorXII Thorvaldsen i Rom
Dansk Billedhugger.
udarbeider i Marmor.
––––––––––––––––––––––––––––

En Figur af 6 PalmersXIII Høide  
    for 600 ScudiXIV. –
– – – 7 Palmers – 800 Scudi. –
– – – 8 Palmers – 1000 Scudi. –
– – – 10 Palmers – 2000 Scudi. –
I Basrelief koster hver Hovedfi=
gur
XV som er 2 1/2 Palme 100 Scudi
Et Brystbillede som er Portrait og
lidet over naturlig Størrelse
XVI
      200 Scudi
Et Brystbillede som er Copie efter
Antiker
XVII og kolosalsk fra
      60 indtil 100 Scudi.

– – – – – – – – – – – –

Af Figurer som ere færdige kan
erholdes af 7 Palmers Høide
HebeXVIII. –
af 6 Palmers Høide ––
Venus, Bachus, Ganymedes,
Apollo, Psyche, og Amor
XIX.
SocratesXX Brystbillede til 60 Scudi
JustiniansXXI – – – – – – – 80 Scudi.

[næste side]
En Figur som er 6 Palmer
koster 60 Scudi for FormenXXII
og siden 10 ScudiXXIII for
hver Afstøbning i Gyps.

Oversættelse af dokument

Rome, June 18th 1806

Thank you dear Sir, for all your kindness shown to my father, which is just as dear to me as the solicitude you have shown for me to my promotion, my wish is only in the future to be able to show my appreciation and gratitude to you, Sir which you deserve and which I shall certainly not forget. As the fate of Rome is what the French decide and the war often prevents payment for the works which I have been commissioned so I have financial difficulties and must ask you to be as kind as to send me the sum for Baden’s bust, which I have now started. I have paid 80 Scudi for Museo Pio-Clementino and willingly give it to the Academy. Rothe’s as well as the other busts you can sell for what you please, Sir all is well executed no matter how little it is, it is still an assistance should the occasion arise, as I with reluctance will resort to the sum which has been intended for my return journey by the Academy, which is why I have not drawn the same.
As for the work at the palace which I have been promised I wished it to be finished and ask you, dear Counsellor to think of me as regards that.
My most cordial wishes for your health, dear Counsellor and believe with true respect I remain

Yours faithfully and sincerely,
B. Thorvaldsen


[enclosure written by Christian Hornbech]
“Professor”: Thorvaldsen in Rome
Danish sculptor.
Completed in marble.
––––––––––––––––––––––––––––

One figure 6 palms of height  
    at 600 scudi
– – – 7 palms – 800 scudi –
– – – 8 palms – 1000 scudi –
– – – 10 palms – 2000 scudi –
In bas-relief each main figure which is 2½ palms 100 scudi
A half length picture which is a portrait and
a little more than life-size
      200 scudi
A half length picture which is a copy after
antiques
and colossal from
      60 to 100 scudi

– – – – – – – – – – – –

From figures which have been finished can
be obtained of 7 palms’ height
Hebe
of 6 palms’ height ––
Venus, Bacchus, Ganymede,
Apollo, Psyche, and Cupid
.
Socrates a half length picture at 60 scudi
Giustiniani – – – – – – – 80 scudi

[next page]
A figure which is 6 palms
costs 60 Scudi for the mould
and after this 10 Scudi for
each casting in gypsum.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes tre udkast til dette brev – et fragment, der kun kendes i afskrift, et andet fragment bag på tegningen C10r og et lidt mere udarbejdet brevudkast bag på tegningen C12r.

Den vedlagte liste kunne strengt taget høre til et andet brev, da listen er opført på et selvstændigt stykke papir. Imidlertid er der flere forhold, der taler for, at listen sandsynligvis er fremsendt sammen med nærværende brev og dermed kan dateres samtidig med brevet: For det første er både brev og liste skrevet på ret små stykker papir (hhv. 18,5×11,2 cm og 16,5×10,1 cm), som har tydelige foldemærker, der godtgør, at de har kunnet sendes sammen. Da Thorvaldsens brev ikke bærer nogen udskrift, må det have været sendt inden i et andet brev. Det er nærliggende at gætte på, at brevet fra samme dag, 18.6.1806, fra Thorvaldsens bofælle C.F. Høyer, også stilet til Abildgaard, har fungeret som konvolut for Thorvaldsens brev og listen. Høyers brev er foldet på en måde, så det præcis har kunnet rumme Thorvaldsens brev og listen i sammenfoldet stand.
For det andet er listen tidligst skrevet efter 26.5.1806, hvor den omtalte Hebe, A37, blev bestilt, og senest i november-december 1806, hvor Christian Hornbech, der har skrevet listen, rejste fra Rom, jf. breve af 18.11.1806 og 30.1.1807. Disse dateringsmæssige grænser for listen øger yderligere sandsynligheden for, at listen blev fremstillet og afsendt i forbindelse med det brev, som listen opbevares sammen med i Håndskriftafdelingen.
Listen må utvivlsomt være fremstillet i forlængelse af Thorvaldsens bemærkning ovenfor i brevet om en mulig bestilling af værker til Christiansborg. Vha. listen kunne rette vedkommende i Danmark se, hvad billedhuggeren kunne levere. Med listen kunne Thorvaldsen endvidere signalere, at han stod til rådighed for den danske konge / stat, hvad han – som den enevældige konges undersåt og kongelig akademistipendiat – formelt set var forpligtet til, se mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Koncipist

Christian Hornbech

Koncipistkommentar

Selve brevet er skrevet af Thorvaldsen, men den tilføjede liste er formodentlig skrevet af arkitekten Christian Hornbech, hvilket sammenligninger med Hornbechs skrift mere end antyder. Hornbech stod i øvrigt i nær kontakt med Abildgaard og har antagelig derfor gerne har villet være Thorvaldsen behjælpelig med et brev til deres fælles mentor.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º

Thiele

Gengivet hos Thiele II, p. 59-60, bortset fra den tilføjede liste.

Emneord

Personer

Værker

A863 Jacob Baden, juni 1806 - september 1806, inv.nr. A863
A225 Tyge Rothe, juni 1797 - december 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, Antagelig tidligst september 1797 - Senest november 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A752 Rafael, januar 1800 - oktober 1800, inv.nr. A752
A759 Agrippa, 1799 - 1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799 - 1800, inv.nr. A760
A761 Cicero, 1799 - 1800, inv.nr. A761
A37 Hebe, 1806 - februar 1807, inv.nr. A37
A2 Bacchus, december 1804, inv.nr. A2
A3 Apollon, Tidligst 5.3.1804, inv.nr. A3
A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A28 Amor og Psyche, Senest juli 1807, inv.nr. A28
A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for med forbehold for titlen. Udtrykket kunne bruges i tilskrifter på breve, når man ville angive, at man ikke kendte titlen, eller at denne formalitet ikke var nødvendig.

 2. Thorvaldsen hentyder til Abildgaards hjælp i forbindelse med Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov, som Abildgaard havde omtalt i sit forrige brev af 19.10.1805. Se også referenceartiklen herom.

 3. Dvs. til hans fremme, se betydning 3 i Ordbog over det danske Sprog.

 4. Efter slaget 2.12.1805 ved Austerlitz og den efterfølgende fredsslutning med Østrig i Pressburg / Bratislava 25.12.1805 havde Napoleon i endnu højere grad magten i Italien. Landet var allerede blevet proklameret kongedømme med Napoleon som konge og kejserinde Josephines søn Eugène de Beauharnais som vicekonge. Paven og Kirkestaten var under fransk overherredømme. I foråret 1806 blev Napoleons bror Joseph udnævnt til konge over Napoli; hans ene søster Elisa Baciocchi fik Lucca; hans anden søster Pauline Borghese og hendes mand fyrst Camillo Borghese fik Guastalla. Forskellige af Napoleons generaler “forlenedes” med små italienske hertugdømmer.
  Om franskmændenes hærgen i Italien, se også C.F. Høyers brev af 18.6.1806.

 5. Dvs. de 200 rigsdaler, som Thorvaldsens buste af Jacob Baden, A863, var aftalt til at koste, se Abildgaards foregående brev af 19.10.1805.
  Busten var bestilt af Abildgaard på vegne af Badens enke i brev af 29.12.1804.

 6. Tre bind af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i det såkaldte Museo Pio-Clementino, oprettet af Clemens XIV (Ganganelli, 1769-1774) og Pius VI (Braschi, 1775-1799). Katalogets titel er: Il Museo Pio-Clementino, descritto da Giambattista e Ennio Qvirino Visconti, vol. I-VI, Roma 1782-96, (eksemplar på Thorvaldsens Museum, M134).
  Abildgaard bestilte disse kataloger første gang i brev af 3.12.1799. Thorvaldsen sendte dem til København i 1802, se brev af 20.3.1802 og referenceartiklen om Hjemsendelse af kasser.

 7. Thorvaldsens buste af Tyge Rothe, A225.

 8. Dvs. Thorvaldsens buster af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, jf. A208); Homer, A751, Rafael, A752; Agrippa, A759; Cicero, A760 og A761.
  Ingen af de nævnte buster blev dog solgt, sådan som Thorvaldsen håber på i det følgende.

 9. Kunstakademiet havde fastslået i brev af 3.12.1799, at den sidste sjettedel af Thorvaldsens seks-årige rejsestipendium skulle anvendes til hjemrejsen til Danmark. Denne sidste del på 400 rigsdaler blev dog først overført af Akademiet til den romerske bankier Domenico Lavaggi i oktober 1801, se brev af 4.10.1801. Thorvaldsen hævder altså her, at han trods pengeknaphed og trods det, at han næppe havde planer om en umiddelbart forestående tilbagerejse til Danmark, alligevel havde undladt at hæve pengene hos bankieren.
  Noget tyder på, at Thorvaldsen ikke fik udbetalt pengene førend 1822, hvor han havde bedt Peder Malling om hæve pengene på sine vegne i København, se brev af 15.10.1822.

 10. Dvs. arbejder til Christiansborg Slot, se referenceartiklen herom. Som det fremgår af det følgende, var Thorvaldsen blevet lovet bestillinger til slottet allerede i begyndelsen af 1804, hvorfor han her lidt utålmodigt beder Abildgaard undersøge, hvad der skete i sagen.
  Thorvaldsens bofælle C.F. Høyer var lidt mere direkte i sin opfordring til Abildgaard om at sikre Thorvaldsen bestillinger, se hans brev af 18.6.1806.

 11. Denne liste er skrevet af en anden hånd end Thorvaldsens, formodentlig af den danske arkitekt Christian Hornbech, se kommentaren til koncipisten nedenfor. Om listen i øvrigt se den generelle kommentar.
  Om de angivne beløb, se referenceartiklen om Priserne på Thorvaldsens værker.

 12. Thorvaldsen var blevet udnævnt til professor på Kunstakademiet 7.6.1805.

 13. Måleenheden en romersk palme (italiensk: palmo, latin: palmus) er 0,223 m, se i øvrigt referenceartiklen om Mål og vægt. 6 palmer er altså ca. 133 cm.

 14. Den italienske møntenhed scudo, se referenceartiklen om Møntenheder.
  Om priserne på Thorvaldsens værker gennem hele hans karriere, se mere i referenceartiklen herom.
  Som det ses, stiger prisen ikke konsekvent med 200 scudi for hver ekstra palmo i højden. Dette skyldes naturligvis, at en statues volumen ikke vokser ligefrem proportionalt med højden. Statuers drøjde eller volumen vokser i højden med tredje potens, og derfor stiger prisen på en statue forholdsvis mere, jo højere statuen bliver.

 15. Det beskrevne udregningsprincip for prisen på relieffer anvendte Thorvaldsen tilsyneladende også i 1804-05 i forbindelse med Theodor von der Ropps bestilling af bl.a. den første marmorversion af Briseis og Achilleus, jf. A489. Dengang var prisen dog mindre: Da takserede Thorvaldsen relieffets fem figurer à lidt under 1 meters højde, dvs. ca. 4 palmi, til 110 scudi stykket.

 16. Den angivne pris på 200 scudi for en portrætbuste i marmor svarer til de priser, Thorvaldsen tog for Ivan Vorontsov?, A302 og Jevdokija Ivanovna Golitsyna, A304, som var en del af den russiske grevinde Irina Vorontsovas bestilling i 1804.

 17. De angivne priser for marmorkopier efter antikke portrætbuster svarer til de priser, Thorvaldsen tog for de otte buster til von der Ropps bestilling i 1804-05.

 18. Thorvaldsens statue af Hebe, A37, i den første version af figuren med halvt blottet overkrop.
  Figuren var dog ikke færdig på brevskrivningstidspunktet. Hebe var nærmest lige blevet bestilt af den danske søofficer Johan Christian August Bielke, se kontrakt af 26.5.1806.

 19. Dvs. de fem statuer, der enten tidligere var blevet, eller var ved at blive udført på bestilling af Irina Vorontsova, hhv. Venus (den tidlige mindre udgave af figuren, der først 1813-16 blev genoptaget, jf. A12); Bacchus, A2; Ganymedes, A41; Apollo, A3; Amor og Psyche, A28.
  Referenceartiklen Vorontsovas bestilling fortæller mere om denne sag.

 20. Her er højst sandsynlig tale om en marmorkopi efter en antik Sokrates-buste i Villa Albani i Rom. Bustekopiens fremstilling i Thorvaldsens værksted er dokumenteret af brev 30.8.1805.
  Bustens opholdssted kendes ikke i dag, men læs mere om den i Sokrates- og Apollo-busterne 1805-06.

  Se evt. også forsvundne værker af Thorvaldsen.

 21. Her er højst sandsynlig tale om en marmorkopi efter det berømte Apollo Giustiniani-hoved, dengang i den ligeså berømte Giustiniani-samling i Rom, idet Justinians er en fordanskning af Giustiniani.
  Læs mere herom i Sokrates- og Apollo-busterne 1805-06.
  Thorvaldsens bustekopi findes i dag på Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

 22. Dvs. en såkaldt “ægte” form afstøbt efter den såkaldte originalgips, dvs. færdige statuer, som Thorvaldsen havde stående i sit værksted.
  Da listen skal forstås som en reklame for de værker, Thorvaldsen havde leveringsklar, er der ikke tale om en såkaldt “uægte” form, dvs. den første afstøbning af lermodellen til en ny statue, fordi det ville forudsætte en bestilling på en helt ny statue.

 23. Den første afstøbning af en skulptur kostede med andre ord 60 scudi, fordi det krævede fremstilling af en såkaldt “ægte” afstøbningsform, mens man til de efterfølgende afstøbninger kunne benytte samme form, og derfor var prisen på disse kun 10 scudi.

Sidst opdateret 21.08.2015