Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3089 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Malling [+]

Afsendersted

København

15.10.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn 15 Oct. 1822.

Thorwaldsen
Høitagtede Ven!

Indsluttede Cognossement vidner om at Kapt. Martin Hansen førende Skibet Ploug Goldet[?] har overtaget 3 Kasser m[ærket?] A.T. No. 2.3 og 5 til Neapel som indeholde den kongl Families Büster – Samme Skib som nu er afgaaet herfra har indtaget nogle Meubler til Bystrøm som han under sit Ophold her har givet Kommission at tilsende sig – Et andet Skib som om nogle Dage afgaaer herfra til Livorno har indtaget Resten af Bystrøms Meubler og de 2de Basreliefs for vor Frue Kirke til Dem min Ven; Konsul Ulrich i Livorno besørger det Videre. Man har siden Deres Afreise herfra forgieves ventet at en kongl Fregat skulde afgaae til Middelhavet men da dette ventelig endnu ikke blive Tilfældet i næste Sommer har man ikke længere derefter villet opholde Konstsagernes Afsendelse

Saavel Indskibning af Afstøbningerne over deres Arbeider i Rom til Academiet, som og de til Slottet og Vor Frue Kirke bestemte Konstværker, maae beroe indtil et Kongl. Skib afgaaer for at være fuldkommen sikker paa at modtage dem her i god Behold og vente vi da ifølge Deres givne Løfte at see Dem her igien; Maaskee kunde Fregatten da føre Deres Attelier for nogle Aar herover, og Fædrelandet saaledes høste den friske modne Frugt af sin Thorwaldsens skabende Aand som i den lange Frastand savnes – Imidlertid ville vi søge at reallisere den omtalte Plan at udvide Academiets Locale ved at indtage den botaniske Have for at indrette et Museum af Deres Konstværker og give Haven et mere passende og større Terrain – Kongen, Academiets Præses og Finantsministeren ynde Planen.

Roeskilde Kapel vil og imidlertid være complet færdigt og alene savne et Par Epitaphier som det ved Deres Bistand kunde prydes med og hvortil det nu viser sig værdigt ved dets ædle architectoniske Anstand, som oprindelig skyldes Harsdorff men som Hansen saa vel forstaaet har givet en høiere Forædling.

Slotskirken her i Staden mesterligt Sidestykke til Kapellet, nærmer sig ligeledes sin Fuldendelse – Den er indvendig smykket med Deres svævende Genier i Cirkelen under Kuppelen der giør en ypperlig Virkning – Til Pendentivernes Ornering har en ung Mand ved Navn Bissen Academiets Eleve begavet med udmærket Talang anvendt sin hele Fliid under Modelleringen af 4re kollossale Genier i Basrelief som i Udførelsen endog overgaaer den Forventning man kunde have om denne unge Konstners første Arbeide i saadan Størrelse, hvorom Bystrøm som har seet ham beskiæftiget dermed vil kunne underrette Dem –

Dersom De min høistærede Ven vilde tilsende os her en Komposition hvadenten i Tegning eller Modellering til Frontespidsen af Slotskirkens Portal tør jeg indestaae for at Bissen vil kunne poussere den her paa Stedet til Deres Tilfredshed ligesom og Sujettet til Raad- og Domhus Portalets Frontespids – naar vi modtog Deres lovede Udkast til Salomons Dom paa samme Maade kunde udføres i Mangel af Udførelsen i brændt Leer hvilket udentvivl vilde medføre formegen Vanskelighed.

De vilde ved disse Udkast særdeles glæde vor fælleds Ven Hansen der meget længes efter at see sine architectoniske Værker ved Deres Bistand givet det karacteristiske Stempel som den fuldendte Plastik saa væsentlig biedrager til og som kan ansees for et af Plastikkens værdige Formaal.

Vi hilse Dem kierligen og udbede os Freund og Bystrøm venligst hilsede – Mine Forældre og Sødskende gienkalde sig i Erindringen af deres kiere Thorwaldsen hvis Minde er dem dyrebart og glæde sig i Haabet om nogen Tid igien at slutte vor hædrede Landsmand i Familie Kredsen

Hvilket sørgeligt Indtryk opvakte ikke her Efterretningen om vor brave Pontoppidans Død – hans efterladte Portefeuille som i Academiet har været fremlagt vidner til fulde om hans Fliid og vigtige Anskuelse[?] paa den Konstens bane han betraadte.
Brønsteds Omhu for disse Konstnerens efterladte Sager fortiene Academiets Tak. De opbevares i Academiet til Minde om den Afdødes priisværdige Stræben. Jeg udbeder mig Brønsted venskabeligst hilset –

Slutteligen skylder jeg Dem gode Ven Underretning om den Kommission jeg med Deres Afreise herfra overtog nemlig at hæve hos Frølich & Co et Aars Stipendium De som Academiets Pensionæir havde til gode – Vedlagde Skrivelse fra Handelshuset give et Resultat som jeg høilig misbilliger og derfor ikke har villet indlade mig videre derpaa –

Udentvivl er ved denne Sag under saadanne Omstændigheder intet at giøre medmindre Deres personlige Nærværelse her maatte give den en anden Vending

Med udmærket Høiagtelse
og Hengivenhed

Deres

Malling

Arkivplacering
m7 1822, nr. 56
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele III, p. 164-166.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Kunstakademiet, stipendium · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig
Personer
Christian 8. · Frederik 6. · J.S. Møsting
Sidst opdateret 24.03.2017 Print