No. 4233 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

6.6.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr: Etatsraad Thorvaldsen Ridder af Dannebrog.

Resumé

Griber chancen for at få gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle hjemsendt med handelsskibet Therese i foråret 1828. Thorvaldsen skal oplyse, hvor meget forsendelsesomkostningerne Rom-Livorno beløber sig til. Disse vil han få godtgjort.

Se original
Efter at vi under 10de. April d.A. havde meddeelt Hr: Etatsraaden Indholdet af et allerhøieste Rescript, ifølge hvilket Hans Majestæt Kongen har besluttet, at den til Middelhavet bestemte Fregat til Kunstsagers Afhentelse i Livorno ikke skal afsendes i Aar, men saadant udsættes til næste Aar, have vi fra Christiansborg Slots Bygningscommission modtaget Underretning om, at et Etatsraad Hvidt her i Staden tilhørende Skib vil henad Efteraaret herfra afgaae til Middelhavet og paa sin Tour her tilbage anløbe Livorno, og at bemeldte Commission er sindet ved dette Skib at lade hidføre de for Slottet bestemte Kunstsager, som efter Hr. Etatsraadens sidste Meddelelse ligge færdige til Afsendelse fra Livorno.
Da det vil være undertegnede Commission særdeles kjært, jo før jo hellere at modtage de Kunstsager, som fra Hr: Etatsraadens Haand ere færdige for Frue Kirke, saa benytte vi med Glæde den Leilighed, der saaledes har tilbudet sig, til allerede i næste Foraar at faae disse hidbragte, og have derfor underrettet Slotsbygningscommissionen om, at vi paa Kirkens Vegne ere villige til forholdsmæssigen at udrede de Omkostninger, som disses Hidbringelse med bemeldte Skib maatte foraarsage.
I Tillid til den Godhed, De stedse vedbliver at vise imod Kirken, skulde Commissionen derfor nu tjenstligst have Dem anmodet om, behageligen at foranstalte, at de for Frue Kirke bestemte Kunstsager, der ifølge Deres Skrivelse af 12 Febr: d.A. allerede ere færdige, eller indtil Skibet ankommer til Livorno maatte kunne blive færdige, tilligemed den deri omhandlede Daab i Marmor, hvilken De har bestemt for en Kirke i Island, og som herfra skal vorde tilstillet vedkommende, kunde vorde indpakkede og saa betimeligen afsendte til Livorno, at de der ligge færdige, naar Skibet ankommer, hvilket formodes at ville skee mod Slutningen af indeværende Aar.
Da iøvrigt undertegnede Commission ikkun har at udrede de Omkostninger, som de Kirken tilhørende Kunstsagers Indpakning og Transport til Livorno ville medføre, ønsker den, at Hr: Etatsraaden behageligen ville opgive, hvormeget disse Omkostninger maatte beløbe, da en Vexel paa Summen derefter ufortøvet skal blive Dem tilstillet.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 6 Juni 1827.
Malling CFHansen Lassen
Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m12 1827, nr. 62
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Frederik 6. · C.F. Hansen · L.N. Hvidt · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 02.02.2016 Print