The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4204 of 10246
Sender Date Recipient
Kirkebygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

6.6.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr: Etatsraad Thorvaldsen Ridder af Dannebrog.

Abstract

The Building Commission for the Church of Our Lady in Copenhagen seize the opportunity to have the plaster casts of Christ and the twelve apostles transported to Copenhagen on board the merchant ship Therese in the spring of 1828. Thorvaldsen is asked to inform them how much it will cost to have the works transported from Rome to Leghorn. He will be reimbursed for his expenses.

See Original
Efter at vi under 10de. April d.A. havde meddeelt Hr: Etatsraaden Indholdet af et allerhøieste Rescript, ifølge hvilket Hans Majestæt Kongen har besluttet, at den til Middelhavet bestemte Fregat til Kunstsagers Afhentelse i Livorno ikke skal afsendes i Aar, men saadant udsættes til næste Aar, have vi fra Christiansborg Slots Bygningscommission modtaget Underretning om, at et Etatsraad Hvidt her i Staden tilhørende Skib vil henad Efteraaret herfra afgaae til Middelhavet og paa sin Tour her tilbage anløbe Livorno, og at bemeldte Commission er sindet ved dette Skib at lade hidføre de for Slottet bestemte Kunstsager, som efter Hr. Etatsraadens sidste Meddelelse ligge færdige til Afsendelse fra Livorno.
Da det vil være undertegnede Commission særdeles kjært, jo før jo hellere at modtage de Kunstsager, som fra Hr: Etatsraadens Haand ere færdige for Frue Kirke, saa benytte vi med Glæde den Leilighed, der saaledes har tilbudet sig, til allerede i næste Foraar at faae disse hidbragte, og have derfor underrettet Slotsbygningscommissionen om, at vi paa Kirkens Vegne ere villige til forholdsmæssigen at udrede de Omkostninger, som disses Hidbringelse med bemeldte Skib maatte foraarsage.
I Tillid til den Godhed, De stedse vedbliver at vise imod Kirken, skulde Commissionen derfor nu tjenstligst have Dem anmodet om, behageligen at foranstalte, at de for Frue Kirke bestemte Kunstsager, der ifølge Deres Skrivelse af 12 Febr: d.A. allerede ere færdige, eller indtil Skibet ankommer til Livorno maatte kunne blive færdige, tilligemed den deri omhandlede Daab i Marmor, hvilken De har bestemt for en Kirke i Island, og som herfra skal vorde tilstillet vedkommende, kunde vorde indpakkede og saa betimeligen afsendte til Livorno, at de der ligge færdige, naar Skibet ankommer, hvilket formodes at ville skee mod Slutningen af indeværende Aar.
Da iøvrigt undertegnede Commission ikkun har at udrede de Omkostninger, som de Kirken tilhørende Kunstsagers Indpakning og Transport til Livorno ville medføre, ønsker den, at Hr: Etatsraaden behageligen ville opgive, hvormeget disse Omkostninger maatte beløbe, da en Vexel paa Summen derefter ufortøvet skal blive Dem tilstillet.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 6 Juni 1827.
Malling CFHansen Lassen
General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 62
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · L.N. Hvidt · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 02.02.2016 Print