6.6.1827

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr: EtatsraadI Thorvaldsen Ridder af DannebrogII.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The Building Commission for the Church of Our Lady in Copenhagen seize the opportunity to have the plaster casts of Christ and the twelve apostles transported to Copenhagen on board the merchant ship Therese in the spring of 1828. Thorvaldsen is asked to inform them how much it will cost to have the works transported from Rome to Leghorn. He will be reimbursed for his expenses.

Document

Efter at vi under 10de. April d.A. havde meddeeltIII Hr: EtatsraadenIV Indholdet af et allerhøieste RescriptV, ifølge hvilket Hans Majestæt KongenVI har besluttet, at den til Middelhavet bestemte FregatVII til Kunstsagers Afhentelse i Livorno ikke skal afsendes i Aar, men saadant udsættes til næste Aar, have vi fra Christiansborg Slots BygningscommissionVIII modtaget Underretning om, at et Etatsraad HvidtIX her i StadenX tilhørende SkibXI vil henad Efteraaret herfra afgaae til MiddelhavetXII og paa sin Tour her tilbage anløbe Livorno, og at bemeldte CommissionXIII er sindet ved dette Skib at lade hidføre de for Slottet bestemte KunstsagerXIV, som efter Hr. Etatsraadens sidste MeddelelseXV ligge færdige til Afsendelse fra Livorno.
Da det vil være undertegnede Commission særdeles kjært, jo før jo hellere at modtage de KunstsagerXVI, som fra Hr: Etatsraadens Haand ere færdige for Frue KirkeXVII, saa benytte vi med Glæde den Leilighed, der saaledes har tilbudet sig, til allerede i næste Foraar at faae disse hidbragte, og have derfor underrettet Slotsbygningscommissionen om, at vi paa KirkensXVIII Vegne ere villige til forholdsmæssigen at udrede de Omkostninger, som disses Hidbringelse med bemeldte Skib maatte foraarsage.
I Tillid til den Godhed, De stedse vedbliver at vise imod Kirken, skulde Commissionen derfor nu tjenstligst have Dem anmodet om, behageligen at foranstalte, at de for Frue Kirke bestemte Kunstsager, der ifølge Deres Skrivelse af 12 Febr: d.A.XIX allerede ere færdige, eller indtil Skibet ankommer til Livorno maatte kunne blive færdige, tilligemed den deri omhandlede DaabXX i Marmor, hvilken De har bestemt for en Kirke i IslandXXI, og som herfra skal vorde tilstillet vedkommende, kunde vorde indpakkede og saa betimeligen afsendte til Livorno, at de der ligge færdige, naar Skibet ankommer, hvilket formodes at ville skee mod Slutningen af indeværende Aar.
Da iøvrigt undertegnede Commission ikkun har at udrede de Omkostninger, som de Kirken tilhørende Kunstsagers Indpakning og Transport til Livorno ville medføre, ønsker den, at Hr: Etatsraaden behageligen ville opgiveXXII, hvormeget disse Omkostninger maatte beløbeXXIII, da en Vexel paa Summen derefter ufortøvet skal blive Dem tilstillet.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 6 Juni 1827.
MallingXXIV CFHansenXXV LassenXXVI

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m12 1827, nr. 62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Jf. brev af 10.4.1827 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Et kongeligt reskript, var i Danmark under enevælden en skriftlig tilkendegivelse eller befaling fra kongen, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  Kongens befaling var, at Kirkebygningskommissionen skulle få Thorvaldsen til – inden årets udgang – at meddele, hvilke kunstværker, der var færdige til hjemsendelse i 1828.

 6. Den danske kong Frederik 6.

 7. Der havde i den forgående brevveksling været tale om, at sende en fregat (Minerva) til Middelhavet for at fragte Thorvaldsens bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem, foråret 1827. Thorvaldsen var imidlertid ikke nået så langt som forventet, og Frederik 6. befalede, at hjemsendelsen med fregatten skulle udsættes til 1828.

 8. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 9. Den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 10. Dvs. København.

 11. Handelsskibet Therese.

 12. Handelsskibet Therese skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning”, dvs. beskyttelsespenge, til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, jf. referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 13. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 14. Dvs. Karyatider, jf. A55 og A56, til tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Jf. brev af 12.2.1827 fra Thorvaldsen til Kirkebygningskommissionen.

 16. På dette tidspunkt var gipsafstøbninger af Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, færdige og klar til hjemsendelse.

 17. Se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 18. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 19. Jf. brev af 12.2.1827 fra Thorvaldsen til Kirkebygningskommissionen.

 20. Døbefont, jf. A555,1.

 21. Thorvaldsen havde ladet hugge en marmorversion af Døbefont, jf. A555,1, i gave til den kirke i Miklabæ, Blönduhlið bygd, Island, hvor hans far, Gotskalk Thorvaldsen, var født, og hvor hans farfar, Thorvaldur Gottskalksson, havde været præst.

 22. Jf. brev af 19.1.1828 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 23. Forsendelsesomkostningerne beløb sig til 461 piastre, jf. brev af 19.1.1828 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 24. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

 25. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 26. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

Last updated 02.02.2016