The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4136 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

12.2.1827 [+]

Dating based on

Det fremgår af brevet, at det er afsendt en postgang senere end to breve dateret 4.2.1827.

Kirkebygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse

Abstract

Thorvaldsen lists the works which will be ready to be sent to Denmark in the spring of 1827 and confirms that he will take care of the packing and the transport from Rome to Leghorn.

[Translation]

Efter at have havt den Ære at modtage Brev fra Hans Kongelige Høyhed Prinds Christian, fra den høie Commission for Christiansborg Slots Opbyggelse, og fra Hr Conferenzraad Hansen, modtog jeg ogsaa med særdeles Glæde Commissionens meget smigrende Skrivelse af 28o Nov. f:a: De to første Breve har jeg alt med forrige Post havt den Ære at besvare, og nu tager jeg mig den Frihed med disse Linier at takke Commissionen for den venskabelige Erindring af mig, og for dens gode Mening om mine Arbeider, hvilke skulle tienne til Prydelse for Frue Kirke, og hvilke jeg kun ønsker maatte være deres Plas værdige i denne skiønne Bygning.
Jeg har ligeledes tilskrevet Hr Conferenzraad Hansen angaaende de øvrige Arbeider til samme Kirke, for at kiende denne udmærkede Konstners Mening, føren jeg begynder derpaa. De af mine Arbeider, der færdige, om to Maaneder kunne afsendes til Livorno, ere Christus og de tolv Apostler i Gibs, de tvende Cariatider i Marmor bestemte for Trongemakket paa Christiansborgslot, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians og hans Gemalindes Büster i Marmor, endelig en Døbefong ligeledes i Marmor, hvilken jeg tænker at give til en Kirke i Island.
Jeg skal paa beste Maade besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno. De hertil medgaaende Omkostninger kan jeg forud umuligt bestemme, bedst var det maaske om Commissionen gav Ordre til vor Consul, Hr Ridder Chiaveri, at udbetale det hertil Nødvendige. Hvad Arbeidet selv angaaer, er mit Udlæg for hver Apostel 200, for Christus 300 Scudi. Naar jeg enu modtager disse mine udlagte Penge, er jeg fuldkommen tilfreds, da mit Ønske kun er at kunne bidrage noget til Prydelse for mit kiære Fædreneland. – I dette Haab forbliver jeg, med dybeste Høiagtelse, Commissionens
underdanigste Tiener
Albert Thorvaldsen

General Comment

See draft letter dated not later than 12.2.1827.
See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1828” for a detailed list of the works which were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kommissionen til Vor Frue kirkes genopførelse, Brevkoncepter med indlæg nr. 5 1832.
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 303.
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · C.F. Hansen · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 21.11.2016 Print