No. 4164 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

12.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Det fremgår af brevet, at det er afsendt en postgang senere end to breve dateret 4.2.1827.

Kirkebygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse

Resumé

Meddeler, hvilke kunstværker, der er klar til hjemsendelse foråret 1827, og bekræfter at ville sørge for indpakningen og transporten Rom-Livorno.

[Translation]

Efter at have havt den Ære at modtage Brev fra Hans Kongelige Høyhed Prinds Christian, fra den høie Commission for Christiansborg Slots Opbyggelse, og fra Hr Conferenzraad Hansen, modtog jeg ogsaa med særdeles Glæde Commissionens meget smigrende Skrivelse af 28o Nov. f:a: De to første Breve har jeg alt med forrige Post havt den Ære at besvare, og nu tager jeg mig den Frihed med disse Linier at takke Commissionen for den venskabelige Erindring af mig, og for dens gode Mening om mine Arbeider, hvilke skulle tienne til Prydelse for Frue Kirke, og hvilke jeg kun ønsker maatte være deres Plas værdige i denne skiønne Bygning.
Jeg har ligeledes tilskrevet Hr Conferenzraad Hansen angaaende de øvrige Arbeider til samme Kirke, for at kiende denne udmærkede Konstners Mening, føren jeg begynder derpaa. De af mine Arbeider, der færdige, om to Maaneder kunne afsendes til Livorno, ere Christus og de tolv Apostler i Gibs, de tvende Cariatider i Marmor bestemte for Trongemakket paa Christiansborgslot, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians og hans Gemalindes Büster i Marmor, endelig en Døbefong ligeledes i Marmor, hvilken jeg tænker at give til en Kirke i Island.
Jeg skal paa beste Maade besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno. De hertil medgaaende Omkostninger kan jeg forud umuligt bestemme, bedst var det maaske om Commissionen gav Ordre til vor Consul, Hr Ridder Chiaveri, at udbetale det hertil Nødvendige. Hvad Arbeidet selv angaaer, er mit Udlæg for hver Apostel 200, for Christus 300 Scudi. Naar jeg enu modtager disse mine udlagte Penge, er jeg fuldkommen tilfreds, da mit Ønske kun er at kunne bidrage noget til Prydelse for mit kiære Fædreneland. – I dette Haab forbliver jeg, med dybeste Høiagtelse, Commissionens
underdanigste Tiener
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Hertil brevudkast af senest 12.2.1827.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kommissionen til Vor Frue kirkes genopførelse, Brevkoncepter med indlæg nr. 5 1832.
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 303.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · C.F. Hansen · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 21.11.2016 Print