No. 4163 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 12.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Udkast til brev af 12.2.1827.

Kirkebygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til com / commissionen for Frue Kirkes / Gjenopbyggelse
Kiøbenhavn

Resumé

Udkast til brev af 12.2.1827.

Se original [Translation]

som [x]kk[x]

Med sand Glæde modtog jeg Den Høie Commissions meget ærede Skrivelse

Efter at have haft den ære at modtage Brev fra den Høie Commission for Christiansborg Slot Gjenopbyggelse, tilligemed et fra H K H Prins Christian, og Hr Conferenzraad Hansen, modtog jeg ogsaa med sand Glæde Commissionens Deres meget smigrende Skrivelse af 28 Novb f.A. De to første Breve har jeg haft den ære at besvare faarige Post, som herfra er afgaaet, og nu tager jeg mig den Frihed med disse faa Linier, at takke Commisionen for Deres venskabelige erindring og gode mening over mine Arbeider som skal tiene til Prydelse for Frue Kirke og jeg ønsker kund at disse arbeider kunde maate være værdig til at staa i den skiønne Bygning, jeg skriver ogsaa til Hr Conferenzraad Hansen angaande de ovrige Arbeider til Frue Kirke, for at hvide denne fortræffelige Konstners Menning, føren jeg begynder Derpaa
De af mine Arbeider som nu ere færdige og kan gaa afsendes herfra om to Maaneder til Livorno, er Christus og tolv Apostler i Gibs, de tvende Cariatider i Marmor for Trongemakket paa Christansborg Slot, Deres KoH Prins Christian og hans Gemalindes Buster i marmor, en Døbefong ligele[des] i Marmor og som jeg give til en Kirke paa Island.
Jeg skal besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno paa det bedste, hvad omkostninger angaar, det kan jeg ikke bestemme. Commissionen kan give ordre til vor Cunsul Hr Rider Chiaveri at udbetale det, hvad for mit Arbeide er Udlæg 200 Scudi for enver Apostel, og 300 Scudi for Christus, naar jeg faar disse mine udlagte Penge saa er jeg fuldkommen tilfrees og øns[ke] kuns at kunde bidrage noget til siir for mit kære Fæddreneland, og forbliver i den Tankke med dybeste Høiagtelse, Commissionens

underdanigste Tiener

Generel kommentar

Udkast til brev af 12.2.1827, der er fuldt kommenteret.
De tiltagende skrivefejl i udkastet afspejler muligvis, at Thorvaldsen har skrevet af efter et forlæg udfærdiget af en koncipist og ind i mellem blandet egne indskydelser og fejl ind i forlæggets tekst. Denne bagvendte sagsgang kunne tyde på, at nogle adressater har haft krav på egenhændige breve for at styrke indtrykket af Thorvaldsens seriøsitet og velvilje.
Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
m28, nr. 120
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 303.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · C.F. Hansen
Værker
Sidst opdateret 23.11.2016 Print