Senest 12.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kirkebygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til com / commissionen for Frue Kirkes / Gjenopbyggelse
Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Udkast til brev af 12.2.1827.

Resumé

Udkast til brev af 12.2.1827.

Dokument

som [x]kk[x]I

Med sand Glæde modtog jeg Den Høie Commissions meget ærede Skrivelse

Efter at have haft den ære at modtage Brev fra den Høie Commission for Christiansborg Slot Gjenopbyggelse, tilligemed et fra H K H Prins Christian, og Hr Conferenzraad Hansen, modtog jeg ogsaa med sand Glæde Commissionens DeresII meget smigrende Skrivelse af 28 Novb f.A. De to første Breve har jeg haft den ære at besvare faarige Post, som herfra er afgaaet, og nu tager jeg mig den Frihed med disse faa Linier, at takke Commisionen for Deres venskabelige erindring og gode mening over mine Arbeider som skal tiene til Prydelse for Frue Kirke og jeg ønsker kund at disse arbeider kunde maate være værdig til at staa i den skiønne Bygning, jeg skriver ogsaa til Hr Conferenzraad Hansen angaande de ovrige Arbeider til Frue Kirke, for at hvideIII denne fortræffelige Konstners Menning, føren jeg begynder Derpaa
De af mine Arbeider som nu ere færdige og kan gaa afsendes herfra om to Maaneder til Livorno, er Christus og tolv Apostler i Gibs, de tvende Cariatider i Marmor for Trongemakket paa Christansborg Slot, Deres KoHIV Prins Christian og hans Gemalindes Buster i marmor, en Døbefong ligele[des] i Marmor og som jeg give til en Kirke paa Island.
Jeg skal besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno paa det bedste, hvad omkostninger angaar, det kan jeg ikke bestemme. Commissionen kan give ordre til vor Cunsul Hr Rider Chiaveri at udbetale det, hvad for mit Arbeide er Udlæg 200 Scudi for enver Apostel, og 300 Scudi for Christus, naar jeg faar disse mine udlagte Penge saa er jeg fuldkommen tilfrees og øns[ke] kuns at kunde bidrage noget til siirV for mit kære Fæddreneland, og forbliver i den Tankke med dybeste Høiagtelse, Commissionens

underdanigste Tiener

Oversættelse af dokument

as [x]kk[x]

I received with true pleasure the high Commission’s favour

Having has the honour to receive a letter from the high Building Commission for Christiansborg Palace as well as one from H.R.M. Prince Christian and Konferenceråd Hansen I also received with true pleasure the Commission’s your flattering favour of November 28th last year. The first two letters I have had the honour to answer by the last post which has been mailed from here and now I take the liberty with these few lines to thank the Commission for your friendly attention and favourable opinion about my works which are to serve as ornamentation of the Church of Our Lady and I only wish that these works could might deserve to stand in this beautiful building, I also write to Mr Hansen, the konferenceråd, regarding the other works for the Church of Our Lady to get to know the opinion of this excellent artist before I begin the work
Those of my works, which are finished and may go be sent from here to Leghorn in two months, are Christ and twelve Apostles in plaster, the two Carytids in marble for the throne chamber at Christiansborg Palace, His R.H. Prince Christian’s and his wife’s busts in marble, a baptismal font also in marble and which I give to a church in Iceland.
I shall see to packing up and dispatching for Leghorn as well as possible, as for the costs I cannot decide. The Commission may give instructions to our consul Mr Rider Chiaveri to pay what are expenses for my work, they are 200 Scudi for each Apostel and 300 Scudi for Christ, if I get this money which I have laid out I shall be completely satisfied and only wish to be able to contribute something for the ornamentation of my dear, native country and remain in this thought respectfully, the Commission’s

obedient servant[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Udkast til brev af 12.2.1827, der er fuldt kommenteret.
De tiltagende skrivefejl i udkastet afspejler muligvis, at Thorvaldsen har skrevet af efter et forlæg udfærdiget af en koncipist og ind i mellem blandet egne indskydelser og fejl ind i forlæggets tekst. Denne bagvendte sagsgang kunne tyde på, at nogle adressater har haft krav på egenhændige breve for at styrke indtrykket af Thorvaldsens seriøsitet og velvilje.
Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 120

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 303.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A57 Sibylle fra Erythra, Antagelig 1820, inv.nr. A57
A58 Sibylle fra Cumae, Antagelig 1820, inv.nr. A58
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Kommentarer

  1. Antagelig står der her enten ikke eller akka, men meningen med dette er uvis; i sidstnævnte tilfælde kunne meningen være som akademiet, dvs. samme opsætning eller tiltale som blev anvendt ved breve til Kunstakademiet i København. Mest sandsynligt er det dog, at der er tale om en simpel penneprøve.
    Se tilsvarende fragment på brevudkast til J.L. Lund af 6.8.1804.

  2. Denne dobbelte konstruktion med Commissionens og Deres tyder på, at Thorvaldsen har skrevet af efter en koncipists forlæg, jf. den generelle kommentar.

  3. Dvs. vide i betydningen kende. Thorvaldsen har her sneget et fejlagtigt, antageligt stumt, h ind. Samme fejl (hvide for vide) laver også Thorvaldsens gode ven arkitekten C.F.F. Stanley i sit brev af 18.10.1803, hvor han skifter mellem at skrive samme ord med og uden h – eksempelvis hvilde/vilde og hvel/vel. Se evt. artiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  4. Antagelig kort for Deres Kongelige Højhed.

  5. Dvs. sir = pynt, pryd, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 23.11.2016