12.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kirkebygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse

Dateringsbegrundelse

Det fremgår af brevet, at det er afsendt en postgang senere end to breve dateret 4.2.1827.

Resumé

Meddeler, hvilke kunstværker, der er klar til hjemsendelse foråret 1827, og bekræfter at ville sørge for indpakningen og transporten Rom-Livorno.

Dokument

Efter at have havt den Ære at modtage Brev fra Hans Kongelige Høyhed Prinds ChristianI, fra den høie Commission for Christiansborg Slots OpbyggelseII, og fra Hr Conferenzraad HansenIII, modtog jeg ogsaa med særdeles Glæde CommissionensIV meget smigrende Skrivelse af 28o Nov. f:a:V De to første Breve har jeg alt med forrige Post havt den Ære at besvareVI, og nu tager jeg mig den Frihed med disse Linier at takke Commissionen for den venskabelige Erindring af mig, og for dens gode Mening om mine Arbeider, hvilke skulle tienne til Prydelse for Frue KirkeVII, og hvilke jeg kun ønsker maatte være deres Plas værdige i denne skiønne Bygning.
Jeg har ligeledes tilskrevetVIII Hr Conferenzraad HansenIX angaaende de øvrige ArbeiderX til samme Kirke, for at kiende denne udmærkede Konstners Mening, føren jeg begynder derpaa. De af mine Arbeider, der færdige, om to Maaneder kunne afsendes til Livorno, ere Christus og de tolv ApostlerXI i Gibs, de tvende CariatiderXII i Marmor bestemte for Trongemakket paa Christiansborgslot, Deres Kongelige Høiheder Prinds ChristiansXIII og hans GemalindesXIV Büster i MarmorXV, endelig en DøbefongXVI ligeledes i Marmor, hvilken jeg tænker at give til en Kirke i IslandXVII.
Jeg skal paa beste Maade besørge Indpakning og Forsendelse til Livorno. De hertil medgaaende OmkostningerXVIII kan jeg forud umuligt bestemme, bedst var det maaske om Commissionen gav Ordre til vor Consul, Hr Ridder ChiaveriXIX, at udbetale det hertil Nødvendige. Hvad Arbeidet selv angaaer, er mit Udlæg for hver Apostel 200, for Christus 300 ScudiXX. Naar jeg enu modtager disse mine udlagte Penge, er jeg fuldkommen tilfreds, da mit Ønske kun er at kunne bidrage noget til Prydelse for mit kiære Fædreneland. – I dette Haab forbliver jeg, med dybeste Høiagtelse, Commissionens
underdanigste Tiener
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Having had the honour to receive a letter from His Royal Majesty Prince Christian from the high Building Commission for Christiansborg Palace and from Mr Hansen, the Konferenceråd I also received with particular pleasure the Commission’s very flattering favour of November 28th last year. The first two letters I have had the honour to answer by the last post, and now I take the liberty to thank the Commission with these lines, for the friendly attention and for its favourable opinion about my works, which are to serve as ornamentation of the Church of Our Lady, and which I only wish may deserve their place in this beautiful building.
I have also written to Mr Hansen, the Konferenceråd, regarding the other works for the same church in order to know the opinion of this excellent artist, before I begin the work. Those of my works, which finished may be sent off in two months to Leghorn are Christ and the twelve Apostles in plaster, the two Caryatids in marble intended for the throne chamber at Christiansborg Palace, the Royal Highnesses Prince Christian’s and his wife’s busts in marble, and finally a baptismal font also in marble, which I plan to give to a church in Iceland.
With the best care, I shall see to packing up and dispatching for Leghorn. The costs for this will be impossible for me to decide in advance, it might be best if the Commission gave instructions to our consul Mr Knight Chiaveri to pay what is necessary for this. As regards the actual work, my expense for each Apostel is 200, for Christ 300 Scudi. When I receive this money which I have laid out I shall be completely satisfied, as my wish is only to be able to contribute something for ornamentation for my dear, native country. – With this hope I remain respectfully, the Commission’s
obedient servant
Albert Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Hertil brevudkast af senest 12.2.1827.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kommissionen til Vor Frue kirkes genopførelse, Brevkoncepter med indlæg nr. 5 1832.

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 303.

Emneord

Personer

Værker

A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A57 Sibylle fra Erythra, ca 1820, inv.nr. A57
A58 Sibylle fra Cumae, ca 1820, inv.nr. A58
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4

Kommentarer

 1. Jf. brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 2. Jf. brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 3. Jf. brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 4. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 5. Jf. brev af 28.11.1826 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen.

 6. Jf. Thorvaldsens brev af 4.2.1827 til Christian (8.) Frederik og brev af 4.2.1827 til Slotsbygningskommissionen.

 7. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 8. Jf. brev af 7.2.1827 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 9. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 10. Thorvaldsen havde foreslået C.F. Hansen, at gammeltestamentlige sibyller og profeter erstattede de planlagte fire evangelist-figurer til opstilling ved kirkens indgangsportal.
  Der findes to udkast til sibyllerne, Sibylle fra Erythra, ca. 1820, A57, og Sibylle fra Cumae, ca. 1820, A58, men idéen blev ikke udmøntet. Det blev i stedet H.W. Bissens, Moses, 1853, og J.A. Jerichaus David, 1852-1858, der blev opstillet henholdsvis til højre og venstre for indgangsdøren.

 11. Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 12. Karyatider, 1813. Marmorversionerne til tronsalen, Christiansborg gik til grunde ved slottets brand 1884, se i stedet gipsafstøbningerne A55 og A56.
  Læs mere om karyatiderne i referenceartiklerne Thorvaldsens forbindelse med Polen og Bestillingen til Christiansborg.

 13. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 14. Den danske kronprinsesse Caroline Amalie.

 15. Dvs. Christian (8.) Frederik, jf. A753, og Caroline Amalie, jf. A754. Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 16. Dvs. marmorversion af Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4. Se også referenceartiklen Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 17. Gaven var oprindelig tiltænkt kirken i Miklabæ, Blönduhlið bygd, Island, hvor Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen, var født og hvor hans farfar, Thorvaldur Gottskalksson, havde været præst. Døbefonten blev i stedet opstillet i Reykjavik Domkirken.

 18. Kirkebygningskommissionen havde i brev af 28.11.1826 til Thorvaldsen ønsket oplysninger om, hvor meget det ville koste at indpakke og afsende kunstværkerne fra Rom til Livorno i forbindelse med den planlagte hjemsendelse foråret 1827.

 19. Den danske konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 20. Dette var prisen på gipsafstøbninger af figurerne. Se også referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

Sidst opdateret 21.11.2016