No. 4153 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Den høie Commission for Christiansborg Slots Opbygning
Udskrift: Til den Høie Commission for Christianborg Slot Opbygning a Copenhague par Germania

Resumé

Meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827.

[Translation]

Rom d. 4d Febr 1827

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af 22 Nov har jeg med Fornøielse modtaget, og jeg deraf seer, at det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst til Foraaret at udsende en Fregat for i Livorno at afhende de af mig fuldendte, og for Christiansborgs Slot og for Frue Kirke bestemte Arbeider.
Jeg skal benytte denne skiønne leilighed saa godt som muligt; De færdige Arbeider, der fra Rom kunne afsendes ere følgende: Til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor, bestemte til Trongemakket, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians, og hans Gemalindes Buster, ligeledes i Marmor; til Frue Kirke Christus og de tolv Apostler i Gibs. Endelig medfølger en Døbefong af Marmor for en Kirke i Island, hvilken jeg maa bede om Tilladelse at maatte afsende med denne Leilighed. Disse benævnte Arbeider kunne være indpakkede, og færdige til afsendelse herfra om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse den høie Commissions

underdanigste Tiener
Albert Thorvaldsen

[kommissionssekretærens notat:] Thorvaldsen og Ulrich tilskr. 22 May 1827

Generel kommentar

Til dette brev findes tre udkast: Det ene og det andet er skrevet af Thorvaldsen, mens det tredje er ført i pennen af en p.t. uidentificeret koncipist.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 304.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6. · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 14.11.2016 Print