No. 4155 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den høie Commission for / Christiansborg-Slots Opbygning.
Ingen udskrift:

Resumé

Tredje og sidste udkast til brev af 4.2.1827.

Se original [Translation]

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af 22 Nov. f. A. har jeg med Fornøielse modtaget, og jeg seer deraf, at det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst til Foraaret at udsende en Fregat for i Livorno at afhente de af mig fuldendte, og for Christiansborgs Slot og for Frue Kirke bestemte Arbeider.
Jeg skal benytte denne skiønne leilighed saa godt som muligt; De færdige Arbeider, der fra Rom kunne afsendes ere følgende: Til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor, bestemte til Trongemakket, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians; og hans Gemalindes Buster, ligeledes i Marmor; til Frue Kirke Christus og de tolv Apostler i Gibs. Endelig medfølger en Døbefond af Marmor for en Kirke i Island, hvilken jeg maa bede om Tilladelse at maatte afsende med denne Leilighed. Disse benævnte Arbeider kunne være indpakkede, og færdige til Afsendelse herfra Rom om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse den høie Commissions

underdanigste Tiener

[tilføjet med Thorvaldsens hånd:] Ven og Tiener
Ven og T.
Generel kommentar

Dette er tredje udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér. Der er ingen forskelle af betydning mellem dette udkast og det færdige brev, og det må derfor antages at være det sidste af de i alt tre udkast, der findes til dette brev.

Arkivplacering
m28, nr. 121
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 11.11.2016 Print