4.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den høie Commission for / Christiansborg-Slots Opbygning.
Ingen udskrift:

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Resumé

Tredje og sidste udkast til brev af 4.2.1827.

Dokument

Den høie Commissions meget ærede Skrivelse af 22 Nov. f. A. har jeg med Fornøielse modtaget, og jeg seer deraf, at det har behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst til Foraaret at udsende en Fregat for i Livorno at afhente de af mig fuldendte, og for Christiansborgs Slot og for Frue Kirke bestemte Arbeider.
Jeg skal benytte denne skiønne leilighed saa godt som muligt; De færdige Arbeider, der fra Rom kunne afsendes ere følgende: Til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor, bestemte til Trongemakket, Deres Kongelige Høiheder Prinds Christians; og hans Gemalindes Buster, ligeledes i Marmor; til Frue Kirke Christus og de tolv Apostler i Gibs. Endelig medfølger en Døbefond af Marmor for en Kirke i Island, hvilken jeg maa bede om Tilladelse at maatte afsende med denne Leilighed. Disse benævnte Arbeider kunne være indpakkede, og færdige til Afsendelse herfra Rom om to Maaneder.
Jeg forbliver med sand Høiagtelse den høie Commissions

underdanigste Tiener

[tilføjet med Thorvaldsens hånd:] Ven og Tiener
Ven og T.

Oversættelse af dokument

I have received with pleasure the high Commission’s favour of November 22nd last year and from this I see that His majesty has been graciously pleased in spring to send a frigat at Leghorn to fetch the works finished by me for Christiansborg Palace and for the Church of Our Lady.
I shall make as good use of this perfect opportunity as possible; the finished works which might be sent off from Rome are the following: For Christiansborg Palace the two Caryatids in marble intended for the throne chamber, the Royal Highnesses Prince Christian’s and his wife’s busts also in marble; for the Church of Our Lady Christ and the twelve Apostles in plaster. Finally there is a baptismal font in marble for a church in Iceland, which I must ask permission to be allowed to send off on this occasion. These mentioned works could be packed up and be ready to be sent from here in two months.
I remain truly and respectfully the high Commission’s

Most humble servant

[added in Thorvaldsen’s hand:] friend and servant
friend and s.[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er tredje udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér. Der er ingen forskelle af betydning mellem dette udkast og det færdige brev, og det må derfor antages at være det sidste af de i alt tre udkast, der findes til dette brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 121

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Sidst opdateret 11.11.2016