Før 8.8.1833

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Se den generelle kommentar nedenfor.

Recipient

NN

Recipient’s Location

Korvetten Galathea, Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af listen, men den er udarbejdet i forbindelse med hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst i 1833, dvs. før korvetten Galathea sejlede fra Livorno, hvilket skete tidligst 8.8.1833.

Abstract

First part of a list of the works by Thorvaldsen that are to be sent to Copenhagen with the corvette Galathea in August 1833. See the second part of the list here.

Document

Nota degli Oggetti incassati

Grandezza delle cose

N.o d’ordine  
Osservazioni
Materia dell’Oggetto  
Longa
 
Largo
 
Grossa
      P.mi Once P.mi Once P.mi Once
1 Una Figura del FrontoneI Terracotta 6 10 3 7 2 =
2 altra Figura idem Gruppo di Una donna, ed Un bambinoII idem 5 8 3 2 1 10
3 idemIII idem 7 6 4 = 2 =
4 Gruppo del Vecchio e GiovaneIV del Frontone, con un Pezzo del Bassorilievo e il TubbiaV, e Pastorella con Nido di AmoriVI idem 8 4 3 2 3 3
5 CacciatoreVII, due, B.i Ril:viVIII Uno Anacreonte AmoreIX ed Amore il LeoneX idem 8 6 4 5 3 =
6 altra figuraXI, Bassorilievo di Amore ed il CaneXII e Amore che tesse la SetaXIII, e Giove AmoreXIV Idem 6 [x] [2] 9 4 5
7 S. GiovanniXV, il Bassori.vo dell’ImeneoXVI, il FaunoXVII, il Ganimede giuoca con AmoreXVIII, Giove e GiunoneXIX, le Grazie che Anno legato AmoreXX idem 7 8 5 9 3 =.
8 altra FiguraXXI, ed Un pezzo del TubbiaXXII idem 8 =. 9 3 5 =
9 Gruppo delli due PuttiXXIII idem 5 7 3 11 2 4
10 Gruppo di una Donna, ed un bambino:XXIV Cassa fatta a Cembolo idem 6 4 4 =. 2 8
11 altra FiguraXXV idem 4 7 4 7 3 10
12 altra FiguraXXVI Cassa Fatta a Cembolo idem 8 = 2 10 3 6
13 BattisteroXXVII Marmo 4 7 3 8 3 3
14 Angelo con la ConchigliaXXVIII idem 7 6 4 6 5 10
15 Gruppo di Marte, e AmoreXXIX idem 12 [x] 7 8 4 =.
16 due Busti: il PrincipeXXX, e la PrincipessaXXXI di Danimarca idem 5 4 3 10 1 6
17 il MercurioXXXII idem 8 6 5 = 3 =
18 Ganimede CalcoXXXIII idem 6 2 4 10 2 6
19 Altro Ganimede CalcoXXXIV idem 6 = 5 = 11 7
20 Bassori.vo del Battesimo di N.S.XXXV e quello della Communione delli ApostoliXXXVI idem 12 = 6 = 7 =
21 La Figura di Lord BÿronXXXVII, con entro il Busto [sideskift] il Busto di VernetXXXVIII, il Busto della Principessa di DanimarcaXXXIX, Un Busto Antico di VittorioXL, ed un BassorilievoXLI di Terracotta Gessi 7 6 = 5 4 3
22 il NapoleoneXLII idem 4 9 3 9 2 3
23 = = = = = = = =
24 due Pezzi del TrionfoXLIII, cioé la Famiglia, e li tré Generali Marmo 12 6 6 = 2 =
25 due pezzi del TrionfoXLIV, la Cavalleria idem 15 4 6 6 2 3
26 idem del trionfoXLV, la infanteria, ed il Bucefalo idem 8 2 6 = 2 =
27 idemXLVI il Fiume, ed il Generale Solo idm 6 5 6 = 2 =
28 Ganimede in PiediXLVII idem 6 8 2 8 2 =
29 altro Ganimede in PiediXLVIII idem 6 8 2 8 2 3
30 parte d’avanti del CavalloXLIX, con 7. Bassirilievi AntichiL o sia il Sarcofago della Niobe, e Parte della Corsa delle Bighe Gessi 9 2 6 2 6 2
31 due pezzi del TrionfoLI, li due Arcieri, ed il pescatore Marmo 6 = 2 = 5 =
32 idemLII il Carro dell’Alesandro, e la Barca idm 10 3 5 = 2 2
33 = = = = = = = =
34 = =            
35 = =            
36 il Centauro, e DejaniraLIII, il pezzo del Pastore del TrionfoLIV Marmi 7 3 6 [x] 1 10
37 il Dietro del CavalloLV, due pezzi delle BigheLVI Gesso [x] 6 9 5 6 6 1
38 Testa, e coda del CavalloLVII idem 7 2 6 = 2 =
39 due Tondi, uno Giove, e NemisLVIII, altro Esculapio, IgiaLIX Marmo 4 3 4 3 3 =
40 idem, Ercole, ed EbeLX, Minerva, e PrometeoLXI idem 4 3 4 3 3 =
41 le GrazieLXII B.o R.o il Solo Coperchio e stato fatto idem 6 = 5 = [=] =
42 le Gambe del CavalloLXIII Gesso 7 = 5 = 3 =
44 tré BassirilieviLXIV terracotta            

General Comment

Tre identiske fortegnelser

Der findes tre næsten identiske, italiensksprogede fortegnelser over de af Thorvaldsens kunstværker, der blev sendt til København med korvetten Galathea i august 1833. Fortegnelserne findes i Arkivet, Thorvaldsens Museum, og rækkefølgen hvormed de blev skrevet er sandsynligvis denne:

m18 1833, nr. 126 (første halvdel) og m18 1833, nr. 127 (anden halvdel).
Disse to lister, der tilsammen udgør én fortegnelse med numrene fra 1-65 blev sandsynligvis skrevet i Rom af en af Thorvaldsens italienske assistenter i forbindelse med, at transportkasserne blev fremstillet og kunstværkerne løbende nedpakket deri. Værkbeskrivelserne er detaljerede, navnlig hvad angår delene til Alexanderfrisen. Værktype og -materiale er angivet samt transportkassernes længde, bredde og højde, men ikke fragtprisen. Kristus, jf. A82, er ikke skrevet på listen, givetvis fordi denne skulptur ikke blev fragtet fra Rom, men direkte fra marmorbruddet i Carrara, til udskibningshavnen i Livorno.

m18 1833, nr. 125 og m34, nr. 41
De to sidste fortegnelser er skrevet af samme person (forskellig fra den første) og kan ses som renskrivninger af den første fortegnelse (i to halvdele). De blev sandsynligvis skrevet i Livorno, idet Kristus, jf. A82, der var ankommet direkte fra Carrara, nu er anført nederst på begge fortegnelser. Fragtprisen for hver enkelt kasse er desuden medtaget i en ny kolonne, og det fremgår, at prisen afhænger af kassens størrelse.

Grunden til, at fragtprisen (der sandsynligvis gælder for strækningen Livorno-København og ikke Rom-Livorno) er udspecificeret for hver enkelt kasse kunne være den, at Christian (8.) Frederik ikke ønskede at betale for Thorvaldsens hjemsendelse af egne marmorskulpturer, jf. brev af 9.6.1833 til C.F. Hansen:

“Th. Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning”.

Når indholdet af hver kasse således var klarlagt og fragtprisen pr. kasse udspecificeret kunne regningen nemt deles mellem modtagerne i København og Thorvaldsen.

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kunne meget vel være skrevet af den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich, der af Slotsbygningskommissionen havde fået ansvaret for, at Thorvaldsens kunstværker kom godt ombord på skibet Galathea. Han var desuden blevet bedt om at sende en regning på forsendelsen, jf. brev af 7.5.1833:

“man anmoder Hr. Generalconsulen behageligen at bære Omsorg for disse og træffe de fornødne Foranstaltninger til deres Afsendelse med Corvetten, samt paa Omkostningerne hertil at indsende en Regning, der paa Anfordring skal vorde betalt.”

De to renskrevne fortegnelser med prisangivelser kan altså betragtes som en kombination af en transportliste og en grundigt udspecificeret regning. Når der eksisterer to fortegnelser kan det betyde, at den ene fortegnelse skulle sendes med skibet til modtagerne (Slotsbygningskommissionen) i København, den anden til Thorvaldsen i Rom. Under alle omstændigheder blev den ene af fortegnelserne sendt til København, idet lokalaviserne Kjøbenhavnsposten, 27.9.1833, henholdsvis Dagen, 1.10.1833, henviste til den.

Alle tre fortegnelser kom siden i Thorvaldsens Museums eje.

Identifikation af kunstværkerne

De i fortegnelserne nævnte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysningerne med forskellige andre kilder, blandt andre:
 

Hjemsendelsens forløb

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.​
 
Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Kunstakademiets gipssversion af Johannes Døberens prædiken, der blev hjemsendt i 1833. Følgende figurer, der i øvrigt er originalmodeller og ikke gipsafstøbninger, var ikke med: A63, A64, A66, A68 og A70.
Kilde:

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

NN

Archival Reference

m18 1833, nr. 126

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A42 Ganymedes skænker i skålen, 1816, inv.nr. A42
A455 Amor og Hymen, 1831, inv.nr. A455
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A873 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A873
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125
A613 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, 1828, inv.nr. A613
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, 1831, inv.nr. A425
A601 Gratierne lytter til Amors sang, 1836, inv.nr. A601
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A854 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A854
A480 Nessus og Deianira, 1814, inv.nr. A480
A252 Napoleon Bonaparte, ca 1830, inv.nr. A252
A415 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A415
A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A324 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A324
A395 Amor og Ganymedes, 1831, inv.nr. A395
A132 George Gordon Byron, 1831, inv.nr. A132
A392 Amor og Jupiter, 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, 1831, inv.nr. A398
A321 Herkules og Hebe, 1829-1840, inv.nr. A321
A353 Pan og en satyr, 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, 1831, inv.nr. A399
A322 Hygieia og Æskulap, 1838-1840, inv.nr. A322
A390 Amor på løvens ryg, 1831, inv.nr. A390
A394 Amor, Jupiter og Juno, 1831, inv.nr. A394
A323 Minerva og Prometheus, 1840, inv.nr. A323
A884 Horace Vernet, 1832, inv.nr. A884
A376 Amor og gratierne, 1831, inv.nr. A376
A6 Mars og Amor, 1862, inv.nr. A6
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A416 Amor hos Anakreon, Vinteren, ca 1823, inv.nr. A416
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, 1803-1804, inv.nr. A212
A219 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A219
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A901 Natten, 1815, inv.nr. A901
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A902 Dagen, 1815, inv.nr. A902
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 1814, inv.nr. A704
A777 Achilleus og Penthesilea, 1801, inv.nr. A777
A316 Jupiter, Minerva og Nemesis, ca 1822, inv.nr. A316
A738 Thorvaldsen, Sommariva og en græsk kriger, 1818-1827, inv.nr. A738
Nys_33 Bacchantinde, 1817, inv.nr. Nysø33
B190 Norsk landskab, Marumfoss, 1833, inv.nr. B190
A778 Danserinde, 1817, inv.nr. A778
A341 Musernes dans på Helikon, 1816, inv.nr. A341

Commentaries

 1. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 2. En mor med sin søn, terrakotta, jf. A62, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 3. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 4. En søn med sin far, terrakotta, jf. A61, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.
  Kilde: Fortegnelse af m18 1833, nr.126.

 5. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 6. Hyrdinde med en amorin-rede, gipsafstøbning, jf. A425, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. En jæger, terrakotta, jf. A67, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 8. Dvs. bassirilievi.

 9. Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning, jf. A415 eller jf. A416, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 10. Amor på løvens ryg, gipsafstøbning, jf. A390, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 235.

 11. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 12. Amor og en hund, gipsafstøbning, jf. A398, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 233.

 13. Amor og en sommerfugl, gipsafstøbning, jf. A399, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 234.

 14. Amor og Jupiter, gipsafstøbning, jf. A392, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 231.

 15. Johannes Døberen, terrakotta, jf. A59, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 16. Amor og Hymen, gipsafstøbning, jf. A455, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 236.

 17. Pan og en satyr, gipsafstøbning, jf. A353, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 230.

 18. Amor og Ganymedes, gipsafstøbning, jf. A395, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 237.

 19. Amor, Jupiter og Juno, gipsafstøbning, jf. A394, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Kunstakademiets udstilling 1834, kat.nr. 232.

 20. Amor og gratierne, gipsafstøbning, jf. A376, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.
  Kilde: Fortegnelse m18 1833, nr. 126.

 21. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 22. En del af Tobias helbreder sin blinde Fader i Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, gipsafstøbning, jf. A613, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 23. To børn, terrakotta, jf. A68, i Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 24. En mor med sit barn, terrakotta, jf. A69, til Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 25. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 26. Én af følgende figurer: Jf. A60, A63, A64, A65, A66 eller A70, terrakotta, Johannes Døberens prædiken, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 27. Døbefont, marmorversion, Reykjavik Domkirke, Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 28. Dåbens engel knælende, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 29. Mars og Amor, marmorversion, A6.

 30. Christian (8.) Frederik, marmorversion, jf. A753, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 31. Caroline Amalie, marmorversion, jf. A754, jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.
  Kilde: Breve af fx 17.3.1827 og 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 32. Merkur som Argusdræber, marmorversion, uidentificeret, jf. A873.

 33. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, A44.

 34. Ganymedes med Jupiters ørn, marmorversion, ukendt opholdssted, jf. A44.

 35. Kristi dåb, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 36. Den hellige nadver indstiftes, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 37. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 38. Horace Vernet, gipsafstøbning, A884, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 39. Caroline Amalie, gipsafstøbning, jf. A754, jf. brev af 30.3.1833 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 40. Ad nr. 21. Dette værk beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

 41. Ad nr. 21. Dette uidentificerede relief beskrives forskelligt i de tre fortegnelser; det kan enten være i gips eller terrakotta.

 42. Napoleon Bonaparte, gipsafstøbning, antagelig A252, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 43. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 44. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 45. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 46. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 47. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 48. Ganymedes rækker skålen, marmorversion, muligvis National Museum of Iceland
  eller
  Ganymedes skænker i skålen, marmorversion, sandsynligvis A42

 49. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 50. Ad nr. 30. Disse gipsafstøbninger af syv antikke relieffer er endnu uidentificerede, pånær:

  Se evt. også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 51. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 52. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 53. Nessus og Deianira, marmorversion, A480.

 54. Et stykke af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 55. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 56. Ad nr. 37. Disse relieffer beskrives forskelligt i de tre fortegnelser. Det nærmeste man kan komme en identifikation er pt:

  Se også artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 57. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 58. Nemesis og Jupiter, marmorversion, A324.

 59. Hygieia og Æskulap, marmorversion, A322.

 60. Herkules og Hebe, marmorversion, A321.

 61. Minerva og Prometheus, marmorversion, A323.

 62. Gratierne lytter til Amors sang, marmorversion, jf. A601.

 63. Et stykke af Hest, del af Poniatowski-monumentet, antagelig gipsafstøbning, jf. A125, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 64. Ad nr. 44. Disse tre relieffer i terrakotta er endnu uidentificeret.

Last updated 19.04.2017