No. 6187 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

9.6.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen should only send plaster casts to the Academy of Fine Arts and not works in marble unless he pays for it himself. The monument to Poniatowski does not fit in the rooms of the academy, but Christian Frederik would like to have plaster casts of the monuments to Nicolaus Copernicus and George Gordon Byron, the colossal statue of Mars and Cupid, and the reliefs that the academy does not yet own. He is pleased that Thorvaldsen is content with his election as director of the Academy of Fine Arts and assures him that his rooms at Charlottenborg will be arranged as conveniently for him as possible.

See Original

H. Conferenzraad Hansen! Jeg undlader ikke at meddele Dem i Giensvar paa Deres Skrivelse af 6 Juni at her efter mit Skiønnende kun kan være Spørgsmaal om Gibs Afstøbninger til Academiet[.] Th.[s] Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilte saa maae det jo være paa hans egen Regning. Af Gibs Afstøbningerne som nævnes i Brevet kan vi ikke rumme Poniatovsky til Hest, men de øvrige saasom Copernicus collosale Statue Lord Byrons Statue og Basreliefferne, forsaavidt vi ej besidde dem, burde man ønske at erholde og hvis der var Gibsafstøbning af den collosale Statue Mars troer jeg ligeledes at man burde forskaffe sig den De øvrige Marmorsager har man i Gibs eller faaer man hertil i Original. Gierne havde jeg seet den af Hansen forlangte Underretning om Bekostningen førend jeg forelagte Academiet Sagen, men hvis hertil ej er Tid saa troer jeg at De kan svare Thorvaldsen at hvad han af de ovenbenævnte Gienstande vil sende i Gips med Corvetten skal være velkomment. –
Thorvaldsen er som jeg med Fornøjelse seer tilfreds med Directeur Valget. Han er alt for beskeden i sin Fordring om Vaaning, men Academiet bør ej lade sig afholde fra at indrette alt saa passende og bequemt for ham som muligt er; med Lund er det jo ogsaa afgiordt og han synes gandske tilfreds Kongen har bevilget 200 Rgbd r. S. til Huuslejehielp Det øvrige maae Academiet ad aare hielpe med
Jeg skal meddele Prof. Lund den Kongelige Resolution. Jeg ønsker Dem H. Conferenzraad en lÿkkelig Rejse og nævner mig med særdeles Højagtelse deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense d. 9 Juni 1833

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 71
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
George Gordon Byron · Frederik 6. · Christian Hansen · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Józef Poniatowski · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 27.06.2016 Print