9.6.1833

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Odense

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen should only send plaster casts to the Academy of Fine Arts and not works in marble unless he pays for it himself. The monument to Poniatowski does not fit in the rooms of the academy, but Christian Frederik would like to have plaster casts of the monuments to Nicolaus Copernicus and George Gordon Byron, the colossal statue of Mars and Cupid, and the reliefs that the academy does not yet own. He is pleased that Thorvaldsen is content with his election as director of the Academy of Fine Arts and assures him that his rooms at Charlottenborg will be arranged as conveniently for him as possible.

Document

H. Conferenzraad Hansen! Jeg undlader ikke at meddele Dem i Giensvar paa Deres Skrivelse af 6 JuniI at her efter mit Skiønnende kun kan være Spørgsmaal om Gibs AfstøbningerII til AcademietIII[.] Th.[s] Arbejder i Marmor bør vi hverken bestille eller tænke paa at besidde, vil Thorvaldsen sende Marmor Arbejder hertil foruden de bestilteIV saa maae det jo være paa hans egen Regning. Af Gibs Afstøbningerne som nævnes i BrevetV kan vi ikke rumme Poniatovsky til HestVI, men de øvrige saasom Copernicus collosale StatueVII Lord Byrons StatueVIII og BasreliefferneIX, forsaavidt vi ej besidde dem, burde man ønske at erholde og hvis der var Gibsafstøbning af den collosale Statue MarsX troer jeg ligeledes at man burde forskaffe sig den De øvrige Marmorsager har man i Gibs eller faaer man hertil i Original. Gierne havde jeg seet den af HansenXI forlangte Underretning om BekostningenXII førend jeg forelagte Academiet Sagen, men hvis hertil ej er Tid saa troer jeg at De kan svare Thorvaldsen at hvad han af de ovenbenævnte Gienstande vil sende i Gips med CorvettenXIII skal være velkomment. –
Thorvaldsen er som jeg med Fornøjelse seer tilfreds med Directeur ValgetXIV. Han er alt for beskeden i sin Fordring om VaaningXV, men Academiet bør ej lade sig afholde fra at indrette alt saa passende og bequemt for ham som muligt er; med LundXVI er det jo ogsaa afgiordtXVII og han synes gandske tilfreds KongenXVIII har bevilget 200 Rgbd r. S. til Huuslejehielp Det øvrige maae Academiet ad aare hielpe med
Jeg skal meddele Prof. Lund den Kongelige Resolution. Jeg ønsker Dem H. Conferenzraad en lÿkkelig RejseXIX og nævner mig med særdeles Højagtelse deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense d. 9 Juni 1833

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 71

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A125 Hesten til Józef Poniatowski, 1822 - 1823, inv.nr. A125
A113 Nicolaus Copernicus, Senest 20. april 1822 - Senest 23. november 1822, inv.nr. A113
A132 George Gordon Byron, Tidligst maj 1831, inv.nr. A132
A613 Gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, Tidligst juni 1828 - Senest august 1828, inv.nr. A613
A6 Mars og Amor, Senest 27. maj 1833 - Antagelig senest 1862, inv.nr. A6

Commentaries

 1. Dette brev af 6.6.1833 fra C.F. Hansen til Christian (8.) Frederik er endnu uidentificeret. Hansen informerede prinsen om indholdet af det brev af 16.5.1833, som Thorvaldsen havde sendt til C.F. Hansen.

 2. Kunstakademiet havde bestilt en komplet samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker til dets studiesamling og havde allerede modtaget en hel del, jf. Bestillingen til Kunstakademiet.

 3. Dvs. Kunstakademiet, København.

 4. Jf.:

 5. Dvs. brev af 16.5.1833 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 6. Thorvalsen havde ret beset kun nævnt, at han kunne sende en gipsafstøbning af hesten til Poniatowski-monumentet, jf. A125.

 7. Nicolaus Copernicus, gipsafstøbning, jf. A113.

 8. George Gordon Byron, gipsafstøbning, jf. A132.

 9. I Thorvaldsens brev nævnes:

 10. Thorvaldsen tilbød i brevet at sende Mars og Amor, A6, hjem i marmor.

 11. Den danske arkitekt Christian Hansen.

 12. Christian (8.) Frederik havde i brev af 26.2.1833 til Thorvaldsen bedt om, at Christian Hansen beregnede prisen for indkøbet og indpakningen af gipsafstøbningerne til Kunstakademiet, idet selve transporten Livorno-København var omkostningsfri med den øvrige hjemsendelse af kunstværker.

  Christian Hansen havde dog forladt Rom i februar 1833 for at rejse til Napoli og Sicilien og underretningen til Christian (8.) Frederik kom derfor ikke.

 13. Dvs. korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 14. Thorvaldsen var enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet, København, jf. Thorvaldsen-kronologen 28.3.1833.

 15. Dvs. bolig. Thorvaldsen havde i brev af 16.5.1833 til C.F. Hansen skrevet, at han kunne nøjes med et soveværelse og et atelier, således at J.L. Lund, der boede i Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg, ikke behøvede at flytte.
  Se også artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 16. Den danske maler J.L. Lund.

 17. J.L. Lund blev tilbudt en anden bolig, i Bredgade 174a, hvor han boede i årene ca. 1838 til efter 1845.

 18. Den danske kong Frederik 6.

 19. C.F. Hansens rejsemål er endnu uidentificeret.

Last updated 27.06.2016