The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6070 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

26.2.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Korvetten Galathea vil lægge an i Livorno omkring den 1.7.1833, og Thorvaldsen bedes have kunstværkerne til København klar, gerne hele Alexanderfrisen, jf. A503, i marmor. Portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, i marmor ønskes også “inderligt”; Thorvaldsen kan eventuelt gøre statuen færdig i København. Andre danske kunstneres arbejder skal ligeledes med skibet. Thorvaldsen må gerne anbefale H.W. Bissen til Slotsbygningskommissionen, så denne bliver tildelt arbejdet med at udføre frisen til riddersalen på Christiansborg Slot. Der må gerne sendes flere gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiet, og sluttelig må Thorvaldsen gerne sørge for at indkøbe en antik vase fra Vulci til Christian (8.) Frederik.

See Original

Kiøbenhavn d. 26 Febr
1833

H. Etatsraad og Professor Thorvaldsen! De vil allerede ad den officielle Vej være underrettet om Bestemmelsen at Corvetten Galathea skal afhente de fra Deres Haand færdige Kunstsager og vil den, til den Ende, indtreffe i Livorno omtrent d. 1’ Juli d.A. til hvilken Tid de til Transporten bestemte Kunstsager maatte befinde sig sammesteds. Gid det maatte være mueligt til den Tid at have hele Frisen (Alexanders Triumph) i Marmor færdig for at den samlet kunde opstilles paa sin Plads i Slottet.
Hvad min Bestilling angaaer nemlig min Gemalindes Portraitstatue da er det mit inderligste Ønske at den maatte være saavidt færdig at den kunde hiemsendes. De ville mueligen kunne lægge sidste Haand paa Værket her i Kiøbenhavn naar vi, som jeg sikkert haaber har den Glæde at see Dem her til Sommer. Om dette for os alle saa kierkomne Besøg haaber jeg ved Dem at underrettes saa betimeligen at der intet skal kunne mangle ved Deres Ankomst til Charlottenborg.
Jeg tør paa de i Rom værende danske Kunstneres Vegne og navnlig paa Bissens bede Dem om at De ville sørge for at de Arbejder som disse maatte have at hiemsende finde Plads paa Fartøjet som bringer Deres til Livorno og siden paa Corvetten.
Hvad Bissen angaaer vilde jeg bede Dem anbefale ham til Slots Commissionen til at udføre Frisen til Riddersalen, saafremt De ej selv kan finde Lejlighed til at berige os med dette Kunstværk; dog maatte han vende tilbage for at udføre det i Gibs her paa Stedet.
Hvis der er taget Afstøbninger af flere af Deres Statuer og Basreliefs som Academiet endnu ej besidder vilde det være overensstemmende med dets Ønske at see denne Lejlighed benyttet for at komme i Besiddelse af disse. Architect Hansen kunde opgive for Academiet hvad Bekostningen ved Indkiøbet og Indpakningen kunde beløbe sig til. Transporten vilde haves frit med de øvrige Sager.
Til Forøgelse af min Vase Samling kunde jeg nok ønske at besidde en udmærket Vase fra Vulci, af de ved Lucien Buonaparte udgravede. Der ere solgte endeel af dem i Engeland mueligen at nogle ere til Salg i Rom. En saadan udvalgt ved Dem og hiemsendt ved denne Lejlighed vilde være mig saare behagelig; jeg formoder at Prisen vilde være 20 til 30 Louisd’ors som Chiaveri i saafald vilde kunne udbetale.
Dog jeg bør ej ulejlige Dem med meere, nævnende mig med særdeles Højagtelse og Venskab H.

forbundne og velvilligste
Christian Frederik

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Archival Reference
m18 1833, nr. 23
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 478-479.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Great Hall · Christiansborg Palace, Great Hall, H.W. Bissen’s Frieze · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Purchase of Antiquities · Purchase of Antiquities for Others · Purchase by Thorvaldsen Requested · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Sculptures by Other Artists · Thorvaldsen as a Conoisseur of Antiquity
Persons
H.W. Bissen · Lucien Bonaparte · Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian Hansen · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 25.04.2017 Print