The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4451 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Ingen.

7.3.1828 [+]

Dating based on

Fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
H. Etatsraad Thorvaldsen!     Den gode Lejlighed som tilbyder sig ved Geh. LegationsRaad Vogts

Rejse directe til Rom vil jeg ikke lade hengaae ubenyttet, uden at tilskrive Dem. Jeg finder mig saa meget meere opfordret dertil som jeg nu meere end nogensinde tænker mig tilbage til Rom, nu min Søn snart besøger denne Kunsternes Hovedstad. Ikke kan jeg misunde ham denne Lykke, men gierne havde jeg deelt den med ham, hvis Omstændighederne ellers havde tilladt det. Han vil i Deres Attelier lære den nyere Kunsts skiønneste Frembringelser at kiende og vil ved Deres Vejledning øve sit Øje paa at erkiende det skiønneste iblandt Antikerne. De vil vist ogsaa have den Godhed at raade til: hvilke Kunstneres Atteliers der fortrinligen bør besøges – Jeg er vis paa at min Søns Ophold i Rom vil være ham saare interressant, og kun alt for kort.
Den Forsendelse af Afstøbninger som iaar har funden sted vil udentvivl udsætte Afsendelsen af en Fregat til Middelhavet indtil man med Bestemthed veed at den kan indtage Christus Statuen i Marmor og Frisen Alexanders Indtog, ligeledes i Marmor. Om Tidspunktet naar dette kan skee er De vel saa god med Bestemthed at underrette mig for at jeg igien kan berette det til Kongen.
Min og min Gemalindes Büster i Marmor ere nok afgaaede med sidste Transport, hvis ikke vilde jeg bede Dem at sende dem jo før jo heller til Consul Ulrich i Livorno for om mueligt til Efteraaret at see dem her, da de tilligemed de andre Büster af den Kongel Familie skulle smykke det nye Palais som indrettes for min Søn.
Min Gemalindes Portrait Statue har De jo lovet mig ved Lejlighed at modellere.
Det glæder mig at Artist Bissen udvikler sit Talent, han har faaet dette Aars Forlængelse, Tilladelse til at besøge Toscana i Sommer, men tillige Anmodning om i Aarets Løb at modellere en fristaaende Figur og at lade samme forme for at hiemsende den. Omkostningerne herved, skulle vorde ham godtgiordte men jeg maae anmode Dem om at foreskyde dem. Chiaveri skal vorde tilskreven om at udbetale Summen til Dem.
Her hiemme har Eleven Christensen erholdt den store Guldmedaille og han har altsaa Adgang til at afløse Bissen. De vil glæde Dem ved dette unge Menneskes Talent, som saa at sige har udviklet sig uden Anviisning i Billedhuggerfaget.
Han saavel som to andre Elever Krohn og Simonsen ere nu beskieftigede med mindre arbejder for Slottet.
Jeg ønsker ved min Søn at erfare at De er vel og at De ofte tænker paa Deres Venner i Danmark, til hvis Tal jeg i særdeleshed beder Dem at regne Deres

forbundne og velvillige

Christian Frederik

Kiøbenhavn d 7’ Marts 1828

Velbetænkt sender jeg dette Brev med Posten da det saaledes kommer Dem før i hænde.

Archival Reference
m13 1828, nr. 27
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 333-334.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Statue of Caroline Amalie
Persons
Caroline Amalie
Works
Last updated 26.10.2015 Print