21.7.1800

Afsender

Nicolai Abildgaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Lakstempel med våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / Sculpteur, Pensionér de S. M. le Roi de / Dannemarck. / à Rome / Fr. TrentoI / chez Mr LavaggiII

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Abildgaard fortæller, at Thorvaldsen i København er blevet beskyldt for at drive den af i Rom, men Abildgaard forsikrer ham om, at han fortsat har sin lærers støtte.
Han beder om, at de to kasser med værker m.m., som Thorvaldsen vil sende til København, kan blive fragtet af et af Flådens skibe, da det vil være billigere. Abildgaard vil gerne forsøge at afsætte de to buster (A.P. Bernstorff jf. A208, og Homer, A751) i kasserne. Thorvaldsens buste af Tyge Rothe, A225 står fortsat hos Abildgaard. Han beder Thorvaldsen købe nogle bøger, hilse Georg Zoëga og oplyse ham om, at det honorar, han har til gode hos Kunstakademiet, er på vej.
Slutteligt lidt nyt om Akademiets professorer og en konkurrence om et rejsestipendium blandt fem arkitekter.

Dokument

København d. 21de Juli 1800

Kiære Ven!
Ieg burde for længe siden have besvaret Deres Skrivelse af 4de AprilIII dette Aar, og ieg begyndte derpaa den 4de Mai og det blev henlagt til nu. Overmaade kiært er det mig at erfare De arbeider og er flittig, her er De bleven beskyldt for det modsatte, hvortil en Stambog, som ieg icke erindrer hvem tilhørte har givet nogen anledningIV. Vær De ganske rolig, ieg har engang voren saa hældig at kunde biedrage noget til Deres Vel, og ieg slipper siældent halvgiort arbeide, hvad ieg kan giøre for Dem kan De lide paa skal icke blive forsømt.
ieg seer af Deres Brev, at De har sendt 2de KasserV under min Adresse, havde ieg dem kun, men for alting om det endnu er tiid, da see om de kunde komme hertil med et af vores Krigs-Skibe, da de allene vil koste mere end De forestiller Dem. Capitain BergerVI som komanderer Fregatten Triton har lovet mig at modtage alt hvad der maate blive ham tilstillet med min Adresse, han bør nu efter al Formodning være i Midelhavet, da han er gaaen herfra sidst i Mai Maaned. Hvad de 2de Marmor BüsterVII angaar, da skal ieg giøre alt mueligt for at avsætte et af dem, men Dajon har gjort Bernstorffs BüsteVIII i Marmor for Landhuusholdnings SelskabetIX, Rothes Büste staaer endnu hos mig, ieg har ladet giøre et Postament dertil, Hans SønX gav det gierne bort, naar her var et offentlig anstændigt sted hvor det kunde plaseres. at De icke har Penge til at giøre udlæg af for mig, indseer ieg alt for vel, og det har eller icke voren min mening, lad mig vide 3 a 4 Maaneder forinden De forlader Rom, saa skal ieg vel besørge Dem det fornødne tilsendt, eller moske før, ieg har nu ladet komme nogle ting fra Paris, saa ieg fortiden maa puste lidt, men de tre Tomer af Museo Pio ClementinoXI, som ieg mangler skal ieg have, saa ønsker ieg og at beholde den Samling af Raphaels TapeterXII der fandtes i Deres Kasse, kiøb Dem et andet Exemplar for min Regning, hvortil De skal faa Penge.
Vil De sige Her Zoega at ieg har besørget ham alt hans tilgode havendeXIII tilsendt, nemlig 100 rdr da ieg icke kunde faa nogen Kiøbmand til at modtage hans Penge forrige Aar, saa vilde ieg icke have dem, og nu ieg vilde hæve dem, kunde ieg icke faae dem udbetalt forinden forrige Aars RegnskabXIV var efterset, som varede til for kort siden. imidlertid er denne Sag nu bragt i Orden, og Zoega har faaen hvad ham tilkommer, vil De tacke ham fra mig for den Bog han har lagt i Deres Kasse til mig.
GianelliXV er ansat ved MyntenXVI med 600 rdr aarlig Gage, som fornøyer mig, i øvrigt er alt ved det gamle, Wiedewelt synes snart at vilde begive sig paa reisen til hine BoeligerXVII, og WeidenhauptXVIII er saa forædt og Døv, saa han icke duer til noget mere, om han nogensinde har voret duelig. JuelXIX, som er Directeur, maler uophørlig Portrætter, han er den eneste der har noget at giøre. ieg har icke maletXX siden De saa mig sidst. nu Concurerer 5 ArchitecterXXI som har vunden den store Præmie, om hvem af dem der skal reise og det skal afgiøres sidst i October Maaned, da de til den tid skal være færdige.
Lev nu vel min gode Ven, og lad mig snart vide at De er glad og lyckelig

ganske Deres
Nic: Abildgaard

Oversættelse af dokument

Copenhagen, July 21st 1800

Dear friend,
I should long ago have answered your letter of April 4th this year, and I started on it on May 4th and it got put away until now. I am extremely happy to learn that you are working and are working hard, here you have been accused of the reverse, to which an album has given rise, I do not remember to whom it belonged. You need not worry, I have been so fortunate to be able to contribute to your welfare and I rarely leave half-finished work, you may trust that I shall not fail to do what I can for you.
I see from your letter that you have sent two crates to my address, if only I had them here, but if there is still time, then see if they could come here by one of our naval vessels, as they alone would cost more than you can imagine. Captain Berger who commands the frigate Triton has promised me to accept all that might be sent to him with my address on, he is now supposed to be in the Mediterranean, as he left from here late in the month of May. Regarding the two busts in marble, I shall do what I possibly can to dispose of one of them. However, Dajon has executed a bust of Bernstorff in marble for the agricultural society. The bust of Rothe is still at my place, I have had a pedestal made for it. His son would willingly give it away if only a public, decent place could be found, where it could be placed. I do realize that you have no money buy things for me, and this has not been my intention. Please let me know 3 to 4 months before you leave Rome, then I shall see to it that the necessary means are sent to you, or perhaps earlier. I have now had some things sent from Paris, so for the time being I must take a breather. But the three tomes of Museo Pio Clementino, which I lack, I must have and then I wish to keep the collection of Raphel’s Tapestries, which was in your crate, buy another copy at my expense, for which you shall get money.
Please tell Mr. Zoëga that I have managed to send the amount due to him, namely 100 rdr [rix-dollar]. As I could find no tradesman to receive his money last year, I did not want it, and now when I wanted to draw it, I could not have it paid out until last year’s accounts had been checked, which lasted until a short while ago. However, this matter has now been put right, and Zoega has got what he is entitled to. Please thank him from me for the book he has placed in your crate for me.
Gianelli is now employed at the Royal Mint with an annual salary of 600 rdr, which pleases me. Besides, everything is as before, Wiedewelt seems close to leaving us, and Weidenhaupt is so surfeited and deaf that he is no good for anything, if he ever was. Juel, who is director, continuously paints portraits, he is the only one who has something to do. I have not painted anything since you last saw me. For the time being 5 architects who have been awarded the gold medal compete for which of them is to go abroad and this is to be decided in late October as they must have finished by then.
Take care of yourself, my dear friend, and let me know soon that you are well and happy

Yours truly,
Nic. Abildgaard


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m1 1800, nr. 3

Thiele

Hovedparten gengivet hos Thiele I, p. 155-156.

Emneord

Personer

Værker

A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751

Kommentarer

 1. Dvs. Franco Trento, hvilket ville sige, at portoen var betalt indtil grænsebyen Trento beliggende i provinsen Trentino i det nuværende Norditalien syd for Brennerpasset.

 2. Den romerske bankier Domenico Lavaggi.

 3. Brev af 4.4.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.

 4. Historikeren H.F.J. Estrup samlede under sit besøg hos Thorvaldsen i Rom 1818 oplysninger til en biografi over billedhuggeren. Estrup refererer her en historie, der synes at have forbindelse til Abildgaards udtalelse om rygtet om Thorvaldsens manglende flid: “En fremmed Reisende, som han [Thorvaldsen] troer svenskeren Åckerbladt fortalte Abildgaard, at Thorvaldsen intet bestilte i Rom, og voldte ham derved en Irettesættelse.”
  Åckerbladt er identisk med den svenske diplomat og orientalist Johan David Åkerblad. Han var i Rom i 1798-99, og her udfærdigede han en liste over kunstnere i Rom, hvor der om Thorvaldsen står følgende: “Thorwaldsen Danese fa niente”.
  Den omtalte stambog kendes altså ikke, men Åkerblad kunne muligvis have set en stambog med et Thorvaldsen-motiv, som har været så uoplagt, at det kan have givet anledning til kritik af Thorvaldsens indsats.
  Thorvaldsen svarede noget opbragt på beskyldningen i brev af 24.10.1800 til Abildgaard: “Meget ondt har det giort mig at see af Deres Brev at ieg beskyldes for ikke at være flittig og at en Stambog har givet Anledning dertil da ieg ofte i Hast og uden Lyst har henkradset noget i forskillige Stambøger. Det skal lære mig herefter at vogte mig for at tegne i Stambøger naar ieg ikke finder mig disponnert til at giøre det med Fliid.”

 5. Disse to kasser sendte Thorvaldsen i foråret 1800 til Livorno, men af forskellige grunde kom de først videre derfra i 1802 sammen med yderligere tre kasser. Se referenceartikel om Thorvaldsens hjemsendelse af kasser.

 6. Den danske kaptajn Johan Hartvig Ernst von Berger.
  Se også brevvekslingen mellem Thorvaldsen og Berger og brev af 24.10.1800 fra Thorvaldsen til Abildgaard.

 7. Thorvaldsens marmorbuster A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, originalgipsen A208), og Homer, A751, som Thorvaldsen i sit foregående brev af 4.4.1800 bad Abildgaard om at forsøge at sælge.
  Busterne nåede dog først frem til Danmark i slutningen af 1802, og Abildgaard fik dem først i hænde godt et år senere, i begyndelsen af 1804, jf. referenceartikel Thorvaldsens hjemsendelse af kasser.

 8. Den danske billedhugger Nicolai Dajons buste af A.P. Bernstorff findes på Frederiksborgmuseet, katalog 1943, nr. 5125. Denne buste stammer dog ikke fra Landhusholdningsselskabet, men fra Det kgl. octroierede Brandassurance Compagni.

 9. Det kgl. Landhusholdningsselskab, som i dag findes på Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup. Museet har oplyst (2005), at der ikke findes nogen Bernstorffbuste af Dajon dér.
  Landhusholdningsselskabet skulle tidligere have ejet en gipsafstøbning af Thorvaldsens buste af A.P. Bernstorff fra 1795, A856, men den forefindes heller ikke.

 10. Formentlig Tyge Rothes ældste søn Andreas Bjørn Rothe.
  At busten af Tyge Rothe, A225, skulle gives bort, er nok kommet som en overraskelse for Thorvaldsen. Else Kai Sass skriver: “Han havde betragtet Opgaven som en Bestilling af afdødes Venner og havde derfor ventet at faa udbetalt en Sum, der kunde komme hans Forældre til gode, saa snart den var leveret. Nu lod det til, at Subscribenterne gjorde sig usynlige, og ingen vidste, hvem der skulde betale Busten.” (Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 41). Sønnen beholdt imidlertid busten og overlod den til Thorvaldsen til opstilling i hans museum efter dennes hjemkomst til Danmark 1838. Se derom i C.F. Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 47.

 11. Abildgaard bad i brev af 3.12.1799 om tre bind/tomer af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i det såkaldte Museo Pio-Clementino, oprettet af paverne Clemens 14. (1769-1774) og Pius 6. (1775-1799). Katalogets titel er: Il Museo Pio-Clementino, descritto da Giambattista e Ennio Qvirino Visconti, T. I-VI, Roma 1782-96, (eksemplar på Thorvaldsens Museum, M 134).

 12. Et foliobind med kobberstik af Rafaels gobeliner i Vatikanet: Les celèbres Tapisseries de Raphaël d’Urbin au Vatican à Rome, gravées par Louis Sommerau, nos. 1-20, Rom 1780. Thorvaldsen bad i sit svarbrev af 24.10.1800 Abildgaard modtage kobberstikkene som gave. Thorvaldsen må senere have erhvervet et nyt eksemplar, da værket findes i Thorvaldsens bogsamling, M315.
  At Thorvaldsen hjemsendte værket er et blandt andre indicier på, at han på dette tidspunkt havde til hensigt at rejse hjem, når hans stipendium udløb.

 13. Det drejer sig formentlig om det honorar, som Georg Zoëga modtog, for sine regelmæssige indberetninger til Kunstakademiet om kunstens tilstand i Rom. Han havde sendt rapporterne hjem til Danmark siden 1790. Indberetningerne 1790-1798 er trykt i tidsskriftet Minerva, 1798-99.
  Det fremgår af et brev af 10.10.1799 fra Zoëga til Friedrich Münter, at der havde været en afbrydelse i indberetningerne, men senere blev de genoptaget for en kort tid. Disse sidste indberetninger efter 1798 kendes ikke. Se K. Friis Johansen: ‘Georg Zoega i Rom’, in: Louis Bobé (ed.): Rom og Danmark gennem Tiderne, København 1935, vol. I, p. 240-241.
  Se endvidere brev af 3.12.1799 fra Abildgaard.

 14. Dvs. Kunstakademiets regnskab.

 15. Den danske medaljør Peter Leonhard Gianelli.

 16. Dvs. Den Kongelige Mønt.

 17. Dvs. at dø.
  Billedhuggeren Johannes Wiedewelt var i sine sidste år en syg og nedbrudt mand, der yderligere var plaget af næringssorger. Et par år senere – 17.12.1802 – druknede han sig i Sortedamssøen i København.

 18. Den danske billedhugger Andreas Weidenhaupt.

 19. Maleren Jens Juel var i 1795 blevet valgt til Kunstakademiets direktør for to år. Han blev valgt for yderligere to år i 1799.

 20. Abildgaards stort anlagte værk, udsmykningen af Christiansborg slots riddersal, brændte med slottet i 1794, bortset fra 3 malerier. Herefter malede han næsten ikke i nogle år, udover nogle rumdekorationer til Levetzaus palæ på Amalienborg, som Thorvaldsen i øvrigt bidrog til, se brev af 5.1.1795 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.
  Abildgaard tog dog maleriet op igen fra 1801 i to af sine hovedværker, rumudsmykninger med fire motiver fra Terents (til sine egne stuer, 1801-04) og fem motiver fra Voltaire (til et privathjem på Nytorv København, 1803).

 21. De fem arkitekter, der siden 1795 havde vundet den store guldmedalje, og som i 1800 skulle gennem en ekstra konkurrence for at vinde rejsestipendiet, var Niels Dam, Johannes Georg Karlebye, Lorentz Kreiser (1773-1823), Christian Hornbech og C.F.F. Stanley. Det blev sidstnævnte, der vandt stipendiet. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement CXLIVf.
  Karlebye afgik imidlertid ved døden 12.7.1800, så da konkurrencen fandt sted i efteråret 1800, var der kun fire deltagere.
  Se også brevudkast af 22.4.1802 fra Thorvaldsen til Gotskalk Thorvaldsen, hvor Thorvaldsen nævner sin glæde over, at Stanley har vundet stipendiet.
  Konkurrencen er omtalt i Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, in: Architectura 2, København 1980, p. 17.

Sidst opdateret 10.01.2018