No. 14 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

5.1.1795 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kong: Mahler Billedhuger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen præsenterer relieffet Numa Pompilius og Egeria (A748) for Kunstakademiet og søger samtidig om forlængelse af det stipendium, han fik bevilget i slutningen af 1793.

[Translation]

Underdagniste Prome Moria

Herved har ieg den Ære at forrestille Academiet et Stycke af mit seeneste Arbeide; som forrestiller Numa Pumpilius Samtale med Nymfen Egirie i sammes Grotte. At ieg icke oftere i Det forbeigangene Aar, har haft den Ære at forre visse Academiet noget af Mit Arbeide; er icke sket af mangel paa Fligtighed; men for die at ieg den meeste Tid af Aaret har været beskiæftiget med arbeide paa Hans Kong: Høyheds Arveprintzen Palais.
Jeg fordrister mig atter at ansøge det Høye Academie; at samme vilde have den Godhed for mig; endnu i Aar at maatte beholde den Pension som blev mig tildeel i det forbigangene Aar, da den vilde være mig een betydelig hielp til at kunde fortsætte mine Studeringer, tillige at ieg ved samme hielp kunde erverve mig de Sprogkundskaber, uden hvilke et hvert fremskrit er umuligt.
Kiøbenhavn d: 5: Januarij 1795
Underdagnist
  Thorvaldsen
Generel kommentar

For at få forlænget sin understøttelse fra Kunstakademiet, jf. ansøgningen af 2.12.1793, forbedrede Thorvaldsen det tidligere fremstillede relief Numa Pompilius og Egeria, A748 fra 1792. I Kunstakademiets dagbog (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) under 5.1.1795 lyder det: “Eleven Thorvaldsen foreviiste et Basrelief forestillende Numma Pompilius og Nymphen Egeria, samt Begiering om at endnu faa at beholde paa et Aar de ham forrige Aar tilstaaede 100 Rd. Bevilget.”
Iflg. Thiele I, p. 40 fik Thorvaldsen samtidig lovning på Kunstakademiets rejsestipendium, som ville blive ledigt i 1796. Hvis Thorvaldsen opnåede dette løfte allerede i januar 1795, må det være sket mundtligt, da han først officielt fik tildelt rejsestipendiet i november samme år, se brev af 2.11.1795.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1795, II, nr. 2.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 39-40.
Emneord
Kunstakademiet, præsentation af værker · Kunstakademiet, stipendium · Relieffer, antik mytologi · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Arveprins Frederik
Værker
Sidst opdateret 07.06.2017 Print