No. 16 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

2.11.1795 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Acadamie

Resumé

Thorvaldsens ansøgning om Kunstakademiets rejsestipendium.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria.

Da ieg ved flere tilfelde er overtydet om, at Det Kongelige Acadamie for Konsterne, ønsker mit Vel og min Fremgang i den Deel af Konsten ieg hidtil har dyrket under dets Veyledning, fordrister ieg mig med saamegen mere Frimodighed til at ansøge om at erholde det første ledige Reise Stipendium for om mueligt en gang i tiden at kunde overtyde Publicum om at den understøttelse Academiet hidtil har forundt mig icke er falden paa en aldeles uværdig.
Skulde Academiet accordere mig denne min Begiæring, ønsker ieg meget, icke allene for mine Øconomiske men og for andre indtrufne omstændigheders skyld, at erfare naar ieg kunde giøre mig Haab om at tiltræde min Reise, da ieg imidlertiid henlever med den varmeste Tacknemmelighed
Kiøbenhavn d 2. Novb. 1795.

Det Kongelige Acadamiets
underdanigste Tiener
Bertel Thorvaldsen

Generel kommentar

Iflg. Thiele I, p. 43-44 var Thorvaldsen ikke ubetinget villig til at rejse ud af landet, men presset af bl.a. Abildgaard indgav han denne ansøgning til Kunstkademiets tre-årige rejsestipendium.
Kunstakademiets dagbog for 2.11.1795 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) lyder: “Paa en Ansøgning fra Billedhugger og Medailist Thorvaldsen om at nyde første ledig vordende Reyse-Stipendium, blev resolveret: At da ufeilbarlig næstkommende Aar 1796 et Reyse-Stipendium i Academiet bliver vacant, saa kunde Eleven Thorvaldsen om samme giøre sig forvisset og berede sig til sin udenlands Reyse.”
Bevillingen på 400 rd. årligt i tre år blev altså givet samme dag som ansøgningens dato. Thorvaldsen kunne tage af sted, når den hidtidige stipendiat, medaljøren Peter Leonhard Gianelli, kom tilbage i løbet af 1796.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1795, II, nr. 11b.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 45.
Emneord
Kunstakademiet, stipendium
Sidst opdateret 09.02.2016 Print