Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8943 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Seglet findes på separat kuvert: Sort laksegl med utydeligt aftryk af det danske rigsvåben.

23.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift findes på separat kuvert: Hr Conferensraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Danne-/brogsmand, Directeur for / det kongelige Academie for de skiønne Kunster / i / Rom

Resumé

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for Christian 4., der netop er blevet støbt i bronze. Thorvaldsens bistand ved udførelsen af Charlotte Frederikkes gravmonument ønskes.

Se original

Hr Conferenzraad Thorvaldsen! Disse Linier overbringes Dem af Hr Müller, adjungeret Inspecteur ved det Kongelige Mynt Cabinet, som rejser til Rom for at pleje sin desværre syge Broder Historiemaler Möller. – Dennes seeneste store Arbejde, som endnu beskieftiger ham, skal De have acquireret og det glæder mig at det paa den Maade ej vil tabes for Fædrenelandet.
Min Omsorg er nu rettet paa at Deres Kunstværker og øvrige Kunstsamlinger skulle finde betryggende Transportmiddel til Danmark. En stor Fregat skal til den Ende foretage en Togt til Middelhavet i Sommer og anløbe Livorno, saaledes at hvad De didhen sender kan afskibes i Juli Maaned for derfra directe at hiemføres. De ville nu treffe de fornødne Foranstaltninger og sørge for at de afskibende Kunstsager betimeligen indtræffe i Livorno. Skulde De selv ville benytte Lejligheden til at rejse hid til søes, hellere end til Lands, da skal alt dertil være indrettet.
Det har iøvrigt glædet mig at erfare at Deres Rejse giennem Tydskland og Italien tilbagelagtes saa heldigen og til Deres Tilfredshed.
Man har sagt mig at De stundom var forkiølet i Rom, men snart indtræder der den bedre Aarstid og med den haaber jeg Deres fuldkomne Velbefindende.
Afstøbningen af C IV Statue er meget vel lykkedes. Hvad man skylder Dem for Modellen til denne skiønne Statue ønsker jeg at erfare.
Endnu ønskes et Basrelief af Deres Haand der skulde støbes til Sarcophagen, som Middelpartie paa Forsiden, og man har tænkt sig en Allegorie paa Symbolet eller Valgsproget: Regna firmat pietas.
Ved Udførelsen af det paatænkte Grav Monument over Prindsesse Charlotte Frederike, angaaende hvilket Oberste Paulsen har Ordre, ville De yde den Bistand som Deres Hengivenhed for den Afdøde vil tilsige Dem og som jeg vil erkiende.
Jeg kan give Dem de meest tilfredsstillende Efterretninger om mit og Dronningens Velgaaende og til Storhertuginden af Meklenburg Strelitz, som jeg beder at hilse meget fra os, ville De sige hvor lykkelige vi ere ved at see Hendes Datter, Kronprindsessen, saa vel og tilfreds hos os.
De ville hilse Baronesse Stampe. Med de bedste Ønsker for Deres Velgaaende, henlever jeg H. Conferenzraad Thorvaldsen Deres


Kiøbenhavn d 23 Decbr 1841
forbundne og velvilligste
Christian R


Deres MusæumsBygning er under Tag.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m24 1841, nr. 55
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 171-172.
Emneord
Bronzestøbning · Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Kunstnermiljøet i Rom · Portrætstatuer, historiske personer · Rejsen til Danmark, oktober 1842 · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Relieffer, allegorier · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Adam Müller · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe
Værker
Sidst opdateret 27.06.2016 Print