The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8943 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Seglet findes på separat kuvert: Sort laksegl med utydeligt aftryk af det danske rigsvåben.

23.12.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift findes på separat kuvert: Hr Conferensraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Danne-/brogsmand, Directeur for / det kongelige Academie for de skiønne Kunster / i / Rom

Abstract

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for Christian 4., der netop er blevet støbt i bronze. Thorvaldsens bistand ved udførelsen af Charlotte Frederikkes gravmonument ønskes.

See Original

Hr Conferenzraad Thorvaldsen! Disse Linier overbringes Dem af Hr Müller, adjungeret Inspecteur ved det Kongelige Mynt Cabinet, som rejser til Rom for at pleje sin desværre syge Broder Historiemaler Möller. – Dennes seeneste store Arbejde, som endnu beskieftiger ham, skal De have acquireret og det glæder mig at det paa den Maade ej vil tabes for Fædrenelandet.
Min Omsorg er nu rettet paa at Deres Kunstværker og øvrige Kunstsamlinger skulle finde betryggende Transportmiddel til Danmark. En stor Fregat skal til den Ende foretage en Togt til Middelhavet i Sommer og anløbe Livorno, saaledes at hvad De didhen sender kan afskibes i Juli Maaned for derfra directe at hiemføres. De ville nu treffe de fornødne Foranstaltninger og sørge for at de afskibende Kunstsager betimeligen indtræffe i Livorno. Skulde De selv ville benytte Lejligheden til at rejse hid til søes, hellere end til Lands, da skal alt dertil være indrettet.
Det har iøvrigt glædet mig at erfare at Deres Rejse giennem Tydskland og Italien tilbagelagtes saa heldigen og til Deres Tilfredshed.
Man har sagt mig at De stundom var forkiølet i Rom, men snart indtræder der den bedre Aarstid og med den haaber jeg Deres fuldkomne Velbefindende.
Afstøbningen af C IV Statue er meget vel lykkedes. Hvad man skylder Dem for Modellen til denne skiønne Statue ønsker jeg at erfare.
Endnu ønskes et Basrelief af Deres Haand der skulde støbes til Sarcophagen, som Middelpartie paa Forsiden, og man har tænkt sig en Allegorie paa Symbolet eller Valgsproget: Regna firmat pietas.
Ved Udførelsen af det paatænkte Grav Monument over Prindsesse Charlotte Frederike, angaaende hvilket Oberste Paulsen har Ordre, ville De yde den Bistand som Deres Hengivenhed for den Afdøde vil tilsige Dem og som jeg vil erkiende.
Jeg kan give Dem de meest tilfredsstillende Efterretninger om mit og Dronningens Velgaaende og til Storhertuginden af Meklenburg Strelitz, som jeg beder at hilse meget fra os, ville De sige hvor lykkelige vi ere ved at see Hendes Datter, Kronprindsessen, saa vel og tilfreds hos os.
De ville hilse Baronesse Stampe. Med de bedste Ønsker for Deres Velgaaende, henlever jeg H. Conferenzraad Thorvaldsen Deres


Kiøbenhavn d 23 Decbr 1841
forbundne og velvilligste
Christian R


Deres MusæumsBygning er under Tag.

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m24 1841, nr. 55
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 171-172.
Subjects
Bronze Casting · Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Artistic Environment in Rome · Portrait Statues, Historical Persons · Journey to Denmark, October 1842 · Journey to Rome, May-September 1841 · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Caroline Amalie · Charlotte Frederikke · Adam Müller · Ludvig Müller · Fritz Paulsen · Christine Stampe
Works
Last updated 27.06.2016 Print